Translation

pref_screenWaveDim_title
English
Key English Slovak
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Voliť jednu alebo druhú farebnú kombináciu podľa vonkajších svetelných podmienok
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_default_color_summary @null
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Nezhasínať obrazovku
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Obrazovka zostáva zapnutá počas používania aplikácie
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Zhasnúť pri nečinnosti
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Obrazovka sa vypína po niekoľkých minútach nečinnosti
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Prístup cez zámok
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Aplikácia zostáva dostupná aj po uzamknutí zariadenia
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Vreckový mód
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed Používať snímač priblíženia na zhasnutie obrazovky
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay Oneskorenie
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated Omeškanie vypnutia obrazovky pri reakcii snímača priblíženia
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Mód mávnutia
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Zamknúť dvojitým mávnutím a odomknúť ďalším.
pref_screenWaveDim_title Dim display Stmaviť obrazovku
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Obrazovka sa stmaví, čím sa šetrí kapacita batérie
pref_screensaverEnable_title Screensaver Šetrič obrazovky
pref_screensaverEnable_summary Dim the display after a timeout, to save battery. Touch the display to unlock. Stmaviť a uzamknúť obrazovku po istom čase, a dotykom opäť odomknúť.
pref_screensaverTimeout_title Timeout Čas zhasnutia
pref_screensaverTimeout_summary Time period with no user interaction until the screensaver is activated. Čas, po uplynutí ktorého sa automaticky uzamkne obrazovka.
pref_screensaverDimBrightness_title Dim brightness Úroveň stmavenia
pref_screensaverDimBrightness_summary @null
pref_screensaverDimBrightnessDialogTitle Screensaver dim brightness Úroveň stmavenia obrazovky
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Zvoniť pri zastavení
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Automaticky zazvoniť, ak rýchlosť klesne na nulu
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Zakázať audio focus
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Prehrávať zvuky bez prerušenia, aj keď do behu aplikácie zasiahne upozornenie inej aplikácie
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Vynútiť reproduktor
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Upozornenie: Experimentálna funkcia, nemusí pracovať správne! Možno skúsiť výstup zvukov, okrem volaní, cez reproduktor pri zapojených slúchadlách.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Káčer AVAS ako zvonček
Key English Slovak
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Zhasnúť pri nečinnosti
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Obrazovka zostáva zapnutá počas používania aplikácie
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Nezhasínať obrazovku
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed Používať snímač priblíženia na zhasnutie obrazovky
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Vreckový mód
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated Omeškanie vypnutia obrazovky pri reakcii snímača priblíženia
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay Oneskorenie
pref_screensaverDimBrightness_summary @null
pref_screensaverDimBrightness_title Dim brightness Úroveň stmavenia
pref_screensaverDimBrightnessDialogTitle Screensaver dim brightness Úroveň stmavenia obrazovky
pref_screensaverEnable_summary Dim the display after a timeout, to save battery. Touch the display to unlock. Stmaviť a uzamknúť obrazovku po istom čase, a dotykom opäť odomknúť.
pref_screensaverEnable_title Screensaver Šetrič obrazovky
pref_screensaverTimeout_summary Time period with no user interaction until the screensaver is activated. Čas, po uplynutí ktorého sa automaticky uzamkne obrazovka.
pref_screensaverTimeout_title Timeout Čas zhasnutia
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Obrazovka sa stmaví, čím sa šetrí kapacita batérie
pref_screenWaveDim_title Dim display Stmaviť obrazovku
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Zamknúť dvojitým mávnutím a odomknúť ďalším.
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Mód mávnutia
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_summary Alarm will sound when significant movement is detected while tracking is paused Prehrať upozornenie pri zaznamenaní výraznejšieho pohybu, ak je sledovanie trasy pozastavené
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_title Forgotten pause Zabudnutá prestávka
pref_soundeffects_alarm_summary @null
pref_soundeffects_alarm_title Enable Povoliť
pref_soundeffects_autopause_summary Sound on automatic pause and resume detection Zvuk pri prerušení a obnovení
pref_soundeffects_autopause_title Auto pause Automatická prestávka
pref_soundeffects_countdown_summary Sound on countdown before resuming the track (…3, 2, 1, GO!) Zvuk pri odpočítavaní do obnovenia trasy (…3, 2, 1, Štart!)
pref_soundeffects_countdown_title Countdown Odpočítavanie
pref_soundeffects_fence_enterleave_summary Sound when entering or leaving a fence Zvuk pri vstupe do a výstupe z chránenej oblasti
pref_soundeffects_fence_enterleave_title Fence Chránená oblasť
pref_soundeffects_gps_signal_summary Sound on GPS status change (good, bad) Zvuk pri zmene GPS-signálu
pref_soundeffects_gps_signal_title GPS GPS

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_screenWaveDim_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 873