Translation

pref_screensaverDimBrightnessDialogTitle
English
Key English Slovak
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Aplikácia zostáva dostupná aj po uzamknutí zariadenia
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Vreckový mód
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed Používať snímač priblíženia na zhasnutie obrazovky
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay Oneskorenie
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated Omeškanie vypnutia obrazovky pri reakcii snímača priblíženia
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Mód mávnutia
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Zamknúť dvojitým mávnutím a odomknúť ďalším.
pref_screenWaveDim_title Dim display Stmaviť obrazovku
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Obrazovka sa stmaví, čím sa šetrí kapacita batérie
pref_screensaverEnable_title Screensaver Šetrič obrazovky
pref_screensaverEnable_summary Dim the display after a timeout, to save battery. Touch the display to unlock. Stmaviť a uzamknúť obrazovku po istom čase, a dotykom opäť odomknúť.
pref_screensaverTimeout_title Timeout Čas zhasnutia
pref_screensaverTimeout_summary Time period with no user interaction until the screensaver is activated. Čas, po uplynutí ktorého sa automaticky uzamkne obrazovka.
pref_screensaverDimBrightness_title Dim brightness Úroveň stmavenia
pref_screensaverDimBrightness_summary @null
pref_screensaverDimBrightnessDialogTitle Screensaver dim brightness Úroveň stmavenia obrazovky
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Zvoniť pri zastavení
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Automaticky zazvoniť, ak rýchlosť klesne na nulu
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Zakázať audio focus
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Prehrávať zvuky bez prerušenia, aj keď do behu aplikácie zasiahne upozornenie inej aplikácie
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Vynútiť reproduktor
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Upozornenie: Experimentálna funkcia, nemusí pracovať správne! Možno skúsiť výstup zvukov, okrem volaní, cez reproduktor pri zapojených slúchadlách.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Káčer AVAS ako zvonček
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Znížiť hlasitosť zvukov AVAS pri zvonení
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Spustiť po reštartovaní
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Všetky profily) Obnoviť sledovanie trasy po vynútenom reštarte aplikácie, ak zostáva 10% a viac kapacity batérie.
pref_resetPrompt_title Reset prompt Vynútiť vynulovanie
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if the last activity was more than 4 hours ago or in a distant location (recommended) Začať novú trasu po viac ako 4 hodinách nečinnosti alebo pri novej vzdialenej polohe (doporučené)
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Aut. zapnutie pri GPS
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Zapnúť aplikáciu (v pasívnom režime) pri detekovaní aktívneho GPS
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode Pasívny GPS-režim
Key English Slovak
pref_roaring_type_entries_1 Beep Pípanie
pref_roaring_type_entries_2 Chopper Motorka
pref_roaring_type_entries_3 Electric vehicle Elektrické vozidlo
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_title Type Typ
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Obrazovka sa vypína po niekoľkých minútach nečinnosti
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Zhasnúť pri nečinnosti
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Obrazovka zostáva zapnutá počas používania aplikácie
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Nezhasínať obrazovku
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed Používať snímač priblíženia na zhasnutie obrazovky
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Vreckový mód
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated Omeškanie vypnutia obrazovky pri reakcii snímača priblíženia
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay Oneskorenie
pref_screensaverDimBrightness_summary @null
pref_screensaverDimBrightness_title Dim brightness Úroveň stmavenia
pref_screensaverDimBrightnessDialogTitle Screensaver dim brightness Úroveň stmavenia obrazovky
pref_screensaverEnable_summary Dim the display after a timeout, to save battery. Touch the display to unlock. Stmaviť a uzamknúť obrazovku po istom čase, a dotykom opäť odomknúť.
pref_screensaverEnable_title Screensaver Šetrič obrazovky
pref_screensaverTimeout_summary Time period with no user interaction until the screensaver is activated. Čas, po uplynutí ktorého sa automaticky uzamkne obrazovka.
pref_screensaverTimeout_title Timeout Čas zhasnutia
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Obrazovka sa stmaví, čím sa šetrí kapacita batérie
pref_screenWaveDim_title Dim display Stmaviť obrazovku
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Zamknúť dvojitým mávnutím a odomknúť ďalším.
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Mód mávnutia
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_summary Alarm will sound when significant movement is detected while tracking is paused Prehrať upozornenie pri zaznamenaní výraznejšieho pohybu, ak je sledovanie trasy pozastavené
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_title Forgotten pause Zabudnutá prestávka
pref_soundeffects_alarm_summary @null
pref_soundeffects_alarm_title Enable Povoliť
pref_soundeffects_autopause_summary Sound on automatic pause and resume detection Zvuk pri prerušení a obnovení
pref_soundeffects_autopause_title Auto pause Automatická prestávka

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_screensaverDimBrightnessDialogTitle
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 881