Translation

pref_meter_modes_select_title
English
Key English Slovak
pref_button_profile_show_summary Show the Profile button Zobrazovať tlačidlo Profilu
pref_button_map_show_title Map Mapa
pref_button_map_show_summary Show the Map button Zobrazovať tlačidlo mapy
pref_button_flashlight_show_title Flashlight Svetlo
pref_button_flashlight_show_summary Show the Flashlight button (if flashlight available) Zobrazovať tlačidlo svetla
pref_button_contrast_show_title Contrast/Map layer Kontrast/Mapy
pref_button_contrast_show_summary Show the Contrast/Map layer toggle button Zobrazovať tlačidlo kontrastu/prepínača máp
pref_button_roar_show_title AVAS AVAS
pref_button_roar_show_summary Show the AVAS button Zobraziť tlačidlo AVAS
pref_button_menu_show_title Menu Menu
pref_button_menu_show_summary Show the Menu button Zobrazovať tlačidlo menu
pref_meter_enable_title Enable Povoliť
pref_meter_enable_summary Show or hide this meter Zobrazovať meranie
pref_meter_lock_title Lock mode Uzamknutie
pref_meter_lock_summary Prevents change of mode on click Zabraňuje zmeniť funkciu pri dotyku
pref_meter_modes_select_title Choose available modes… Zvoliť funkcie…
pref_speedo_display_mode_title Appearance Vzhľad
pref_speedo_display_mode_summary @null
pref_speedo_display_mode_dialog_title Speedo appearance Vzhľad rýchlomera
pref_speedo_indicator_needle_title Needle Ručička rýchlomera
pref_speedo_indicator_needle_summary Show the needle in graphic indicator Zobrazovať ručičku rýchlomera
pref_powermeter_display_mode_title @null
pref_powermeter_display_mode_summary @null
pref_powermeter_display_mode_dialog_title Power display mode Určovanie výkonu
pref_powermeter_parameters_info_summary For accurate power and energy readings, please make sure these parameters are correct! Pre získavanie čo najpresnejších hodnôt výkonu a energie treba zadávať správne parametre na vyhodnocovanie.
pref_power_weights_title Weights Hmotnosti
pref_power_weights_summary Driver: %1$s, Vehicle: %2$s, Cargo: %3$s, Passengers: %4$s, Wheels: %5$s Vodič: %1$s, Vozidlo: %2$s, Náklad: %3$s, Spolujazdci: %4$s, Kolesá: %5$s
pref_power_coefs_title Coefficients Súčinitele
pref_power_coefs_summary Drag area: %1$s
Roll resist: %2$s
Plocha čelného odporu: %1$s
Valivé trenie: %2$s
pref_energy_params_title Energy parameters Parametre energie
pref_energy_params_summary Efficiency: %1$s
Metabolism: %2$s
Účinnosť: %1$s
Metabolizmus: %2$s
Key English Slovak
pref_mapsOfflineLayerButtonActionTitle Layer button action Tlačidlo vrstiev
pref_mapsShowAttribution_summary (All profiles) Show attribution text for online maps other than Google. Disable to prevent accidental click on a link. (Všetky profily) Zobrazovať pridelený text ako odkaz online-máp iných ako Google.
pref_mapsShowAttribution_title Show attribution Zobrazovať pridelenie
pref_mapsWeatherAnimate_info Radar animation uses 5x more Internet data than a static radar image. Radarová animácia využíva 5x viac údajov z internetu ako statický radarový obraz.
pref_mapsWeatherAnimate_summary Animate last 1 hour of radar data, to help you visualize the precipitation trend Animujte poslednú hodinu radarových údajov, ktoré vám pomôžu vizualizovať trend zrážok
pref_mapsWeatherAnimate_title Animate Animovať
pref_mapsWeatherAnimateForecast_summary Also animate 30 minutes of radar forecast in different colors Farebne tiež vyobrazovať 30 minút radarovej predpovede
pref_mapsWeatherAnimateForecast_title Forecast Predpoveď počasia
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_info Radar data is downloaded from the Internet, even when offline maps are used. It is automatically refreshed every 10 minutes while map is visible. Data source is RainViewer.com. Radarové údaje sa sťahujú z internetu, aj keď sa používajú offline mapy. Automaticky sa obnovujú každých 10 minút, kým je mapa viditeľná. Zdrojom údajov je RainViewer.com.
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_summary Show precipitation radar layer Zobraziť zrážkovú radarovú vrstvu
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_title Precipitation radar Zrážkový radar
pref_meter_enable_summary Show or hide this meter Zobrazovať meranie
pref_meter_enable_title Enable Povoliť
pref_meter_lock_summary Prevents change of mode on click Zabraňuje zmeniť funkciu pri dotyku
pref_meter_lock_title Lock mode Uzamknutie
pref_meter_modes_select_title Choose available modes… Zvoliť funkcie…
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Prehrávať zvuky bez prerušenia, aj keď do behu aplikácie zasiahne upozornenie inej aplikácie
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Zakázať audio focus
pref_paceIndicator_summary Shows when you are going faster or slower than the average speed Zobrazuje či je aktuálna rýchlosť vyššia alebo nižšia ako priemerná rýchlosť
pref_paceIndicator_title Pace indicator Ukazovateľ tempa
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Umožniť voľbu pasívneho GPS-režimu vrámci tlačidla GPS
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode Pasívny GPS-režim
pref_power_coefs_summary Drag area: %1$s
Roll resist: %2$s
Plocha čelného odporu: %1$s
Valivé trenie: %2$s
pref_power_coefs_title Coefficients Súčinitele
pref_power_weights_summary Driver: %1$s, Vehicle: %2$s, Cargo: %3$s, Passengers: %4$s, Wheels: %5$s Vodič: %1$s, Vozidlo: %2$s, Náklad: %3$s, Spolujazdci: %4$s, Kolesá: %5$s
pref_power_weights_title Weights Hmotnosti
pref_powermeter_display_mode_dialog_title Power display mode Určovanie výkonu
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Celkový výkon
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Watty na kg/lb
pref_powermeter_display_mode_summary @null

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_meter_modes_select_title
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 958