Translation

pref_background_pattern_dialog_title
English
Key English Slovak
pref_autopause_mode_title %1$s
pref_autopause_mode_summary @null
pref_autopause_mode_dialog_title Auto pausing Automatické pozastavenie
pref_wakelock_mode_title %1$s
pref_wakelock_mode_summary @null
pref_wakelock_mode_dialog_title @string/pref_category_wakelock_title
pref_locationProviderMode_title %1$s
pref_locationProviderMode_summary @null
pref_locationProviderMode_dialog_title @string/pref_category_locationProvider_title
pref_speedometer_limit_title Indicator max Ukazovateľ max.
pref_speedometer_limit_dialog_title Speed indicator max Ukazovateľ rýchlosti max.
pref_speed_calculate_mode_title Recalculate speed Vypočítavať rýchlosť
pref_speed_calculate_mode_summary (All profiles) Recalculate speed from distances, do not use GPS value directly. This may provide more stable speed readings over GPS (Doppler) values. (Všetky profily) Vypočítavať rýchlosť zo vzdialeností namiesto priameho používania GPS-hodnôt, čo môže poskytovať presnejšie údaje vyhodnocujúc hodnoty Dopplerovho javu.
pref_background_pattern_title @null
pref_background_pattern_summary @null
pref_background_pattern_dialog_title Menu background pattern Vzor pozadia Menu
pref_soundeffects_title Enable Povoliť
pref_soundeffects_summary @null
pref_soundeffects_fence_enterleave_title Fence Chránená oblasť
pref_soundeffects_fence_enterleave_summary Sound when entering or leaving a fence Zvuk pri vstupe do a výstupe z chránenej oblasti
pref_soundeffects_gps_signal_title GPS GPS
pref_soundeffects_gps_signal_summary Sound on GPS status change (good, bad) Zvuk pri zmene GPS-signálu
pref_soundeffects_countdown_title Countdown Odpočítavanie
pref_soundeffects_countdown_summary Sound on countdown before resuming the track (…3, 2, 1, GO!) Zvuk pri odpočítavaní do obnovenia trasy (…3, 2, 1, Štart!)
pref_soundeffects_autopause_title Auto pause Automatická prestávka
pref_soundeffects_autopause_summary Sound on automatic pause and resume detection Zvuk pri prerušení a obnovení
pref_soundeffects_screenOff_title Screen dim/off Ztmaviť/Vypnúť obrazovku
pref_soundeffects_screenOff_summary Sound and vibrate when screen is dimmed or temporarily turned off Zvuk a vibrácia pri stmavení alebo vypnutí obrazovky
pref_soundeffects_proximity_title Proximity sensor Snímač priblíženia
pref_soundeffects_proximity_summary Click sound when proximity sensor is tripped Zvuk kliknutia pri reakcii snímača priblíženia
pref_soundeffects_tally_title Enable Povoliť
Key English Slovak
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Vynútiť reproduktor
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Zapnúť aplikáciu (v pasívnom režime) pri detekovaní aktívneho GPS
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Aut. zapnutie pri GPS
pref_autopause_mode_dialog_title Auto pausing Automatické pozastavenie
pref_autopause_mode_summary @null
pref_autopause_mode_title %1$s
pref_autopause_modes_0 Realtime (default) Priebežne (predvolené)
pref_autopause_modes_1 Relaxed Pri oddychu
pref_autopause_modes_2 Off Vypnuté
pref_autopause_modes_explanation_0 Discard all pauses longer than few seconds Vymazať každú prestávku dlhšiu ako pár sekúnd
pref_autopause_modes_explanation_1 Discard only pauses longer than 5 minutes Vymazať každú prestávku dlhšiu ako 5 minút
pref_autopause_modes_explanation_2 Keep all pauses (unless paused manually) Ponechať každú prestávku
pref_back_key_mode_dialog_title Back key mode Tlačidlo Späť
pref_back_key_mode_summary (All profiles) (Všetky profily)
pref_back_key_mode_title @null
pref_background_pattern_dialog_title Menu background pattern Vzor pozadia Menu
pref_background_pattern_entries_0 None Žiadny
pref_background_pattern_entries_1 @string/app_name
pref_background_pattern_entries_2 Zebra Zebra
pref_background_pattern_entries_3 Leopard Leopard
pref_background_pattern_entries_4 Brick Tehly
pref_background_pattern_entries_5 Cobble Štrk
pref_background_pattern_entries_6 Clouds Oblaky
pref_background_pattern_entries_7 Hearts Srdcia
pref_background_pattern_entries_8 Honeycomb Medový plást
pref_background_pattern_summary @null
pref_background_pattern_title @null
pref_bell_automatic_sensitivity_summary @null
pref_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Citlivosť aut. zvončeka
pref_bell_automatic_summary Ring the bell on significant slowdown Zvoniť pri prudkom zjazde

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_background_pattern_dialog_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 849