Translation

dialogRevokeAccessPromptMessage
English
Key English Slovak
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use the built-in Step Detector sensor, and perform other useful actions when motion is detected. Používanie vstavaného snímača Step Detector a vykonávanie akcií spojených s pohybom vyžaduje udelenie povolenia.
dialogBluetoothPermissionRequestTitle Bluetooth permission Povoliť Bluetooth
dialogBluetoothPermissionRequest Permission is needed so the app can find and connect with wireless sensors. Je potrebné oprávnenie pre bezdrôtovú komunikáciu so snímačmi.
dialogScreenshotTitle Screenshot Snímok obrazovky
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google nepodporuje snímanie vlastných máp.

Zmeniť mapu?
dialogWaitTitle Please wait Prosím, počkať...
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Pripravuje sa snímok…
dialogLoginUsernameHint Username Používateľské meno
dialogLoginPasswordHint Password Heslo
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Odhlásiť sa?
dialogOfflineMapsChooseTitle Offline maps problem Chyba offline-mapy
dialogOfflineMapsChooseMessage Map file not found or is not accessible. Choose some other maps file/folder now? Súbor mapy sa nenašiel alebo je neprístupný. Vybrať iný súbor/priečinok?
dialogOfflineMapsFolderCopyTitle Copy to maps folder Kopírovať do priečinka máp
dialogOfflineMapsFolderCopyMessage Selected content must be copied to the app-specific maps folder in order to be used.

Do this now?
Súbory treba skopírovať do priečinka s mapami, aby bol ich obsah použiteľný v aplikácii.

Umiestniť súbory?
dialogCopyingMessage Copying… Kopíruje sa…
dialogRevokeAccessPromptMessage Revoke access? Odvolať prístup?
dialogCustomTracksFolderInfoMessage This feature allows the app to read tracks from a folder of your choice, in addition to the default tracks folder — whose location has recently changed.

Such tracks are read-only: They can be viewed and shared, but cannot be edited, resumed nor deleted.

If you are unsure, try finding the "Documents-UrbanBiker-tracks" folder on the next screen.
Funkcia umožňuje čítať súbory trás z iného priečinka, ako je predvolený priečinok trás v novom umiestnení.

Také súbory sú však len na čítanie a zdieľanie, nemôžu byť upravované , obnovované alebo vymazané v aplikácii.

Možno si zvoliť napríklad priečinok pôvodného umiestnenia Dokumenty/UrbanBiker/Trasy...
dialogMeterModesTitle Choose available modes Vybrať z dostupných funkcií
dialogLayoutChooseTitle Layout Layout
dialogLayoutChooseSubtitle Choose display layout Rozvrhnutie tlačidiel
dialogLayoutChoosePrompt Current layout will be overwritten.

Apply the selected layout?
Aktuálne rozloženie bude nahradené.

Zvoliť vybrané rozvrhnutie?
dialogLayoutEmptyInfoTitle Layout Layout
dialogLayoutEmptyInfoMessage There should be at least one meter present in the layout. Malo by byť vybrané aspoň jedno meranie na zobrazovanie.
dialogLayoutsInfoTitle Layouts Rozloženie tlačidiel
dialogLayoutsInfoMessage Quickly change display layout from a set of predefined layouts.

Then long-click any field to further customize the display via pop-up menus.

Portrait and landscape screen orientations have completely independent layouts.
Rýchle nastavenie rozloženia obrazovky prednastaveným rozvrhnutím.

Podržanie tlačidla danej funkcie sprístupňuje ďalšie nastavenia.

Zvislé a vodorovné zobrazenie majú navzájom nezávislé rozloženia.
dialogWeatherInfoTitle @string/dialogMapsWeatherRadar
dialogWeatherInfoMessage Radar data is updated every 10 minutes. Filled icon indicates fresh data, empty icon means an update is near.

Yellow and red colors show areas of more precipitation.

Last 1 hour of radar data can be animated to reveal precipitation trends.
Radarové údaje sa aktualizujú každých 10 minút. Plná ikona znamená čerstvo aktualizované informácie, zatiaľ čo prázdna skorú aktualizáciu.

Žlté a červené polia značia oblasti s väčším úhrnom zrážok.

Poslednú hodinu vývoja počasia si možno pozrieť v animácii pre získanie prehľadu o vývoji poveternostných podmienok.
dialogRecButtonInsertTitle Insert Rec button Vložiť tlačidlo nahrávania
dialogRecButtonInsertMessage This will insert the Rec button here and remove it from the button bar. Continue? Voľba umiestni tlačidlo nahrávania na požadované miesto odtrániac ho z pôvodného umiestenia. Pokračovať?
dialogRecButtonRemoveTitle Remove Rec button Odstrániť tlačidlo nahrávania
dialogRecButtonRemoveMessage This will put the Rec button back to the button bar. Continue? Voľba umiestni tlačidlo nahrávania späť na panel tlačidiel. Pokračovať?
Key English Slovak
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Vymazať profil
dialogProfileEditTitle Edit profile Upraviť profil
dialogProfileEditTotals Totals: Celkom:
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Sledovanie trasy je aktívne. Prepnúť na profil %1$s?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Prepnúť profil
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Vymazať údaje profilu?
dialogRecButtonInsertMessage This will insert the Rec button here and remove it from the button bar. Continue? Voľba umiestni tlačidlo nahrávania na požadované miesto odtrániac ho z pôvodného umiestenia. Pokračovať?
dialogRecButtonInsertTitle Insert Rec button Vložiť tlačidlo nahrávania
dialogRecButtonRemoveMessage This will put the Rec button back to the button bar. Continue? Voľba umiestni tlačidlo nahrávania späť na panel tlačidiel. Pokračovať?
dialogRecButtonRemoveTitle Remove Rec button Odstrániť tlačidlo nahrávania
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Uložiť trasu a pokračovať novou?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Žiadna trasa nebola uložená. Vynulovať meranie?
dialogResetTitle Finish Ukončenie
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Máš rád Urban Biker?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Vďaka! Môžeš napísať odozvu alebo uviesť hodnotenie na Google Play Store.
dialogRevokeAccessPromptMessage Revoke access? Odvolať prístup?
dialogScreenAutoTheme Auto theme Aut. fareb. kombinácia
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Osvetlenie
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD-mód
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatické otáčanie
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Vodorovne
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Zvislo
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Vodorovne (obrátene)
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Zvislo (obrátene)
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Pripravuje sa snímok…
dialogScreenshotTitle Screenshot Snímok obrazovky
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you may not be able to see your tracks history, and you could loose your data.
Aplikácia potrebuje prístup do pamäte, aby mohli byť ukladané alebo obnovované trasy a nastavenia.

Bez tohto oprávnenia nie je možné získavať prehľad trás, zdieľať trasy alebo ukladať akékoľvek dáta.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Pamäťové oprávnenie

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogRevokeAccessPromptMessage
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 393