Translation

dataStorageInfo1
English
Key English Slovak
prefOnlineElevationNoteSummary2 If the Internet or the license is not available, the app will continue to work without correcting the altitude. Pri nedostupnom internete alebo neaktívnej licencii aplikácia funguje bez dodatočného spresňovania údajov nadmorskej výšky.
prefOnlineElevationNoteSummary3 This only works if a subscription license is available (Ultimate license, or one of the maps licenses). Funkcia funguje len pri aktívnej používateľskej licencii. (Platné pre Ultimate alebo niektorú licenciu s predplatenými mapami.)
prefTrackingButtonFreePlacementTitle Free Rec button placement Umiestnenie tlačidla nahrávania
prefTrackingButtonFreePlacementSummary (All profiles) Allows the Rec button to be placed anywhere in the layout. When disabled, the Rec button will be fixed on the button bar. (Všetky profily) Umožniť ľubovoľné umiestňovanie tlačidla nahrávania na rozhraní. Nepovolenie voľby znamená jeho ukotvenie na paneli tlačidiel.
prefGoogleMapsRendererDialogTitle @string/pref_category_mapsRenderer
prefGoogleMapsRendererTitle @null
prefGoogleMapsRendererSummary Current: %1$s Aktuálne: %1$s
prefGoogleMapsRendererInfo Specifies which renderer type you prefer to use to display the maps. Legacy renderer may use fewer resources, while the latest one usually has more features or a better design. Určenie typu vykresľovania zobrazovaných máp. Staršie verzie môžu byť nenáročné na zdroje, avšak novšie majú zvyčajne lepšie parametre a poskytujú kvalitnejšie zobrazovanie.
prefMapShowBuildingsTitle Show buildings Zobrazovať budovy
prefMapShowBuildingsSummary Show the 3D buildings layer for Google maps. Disable to improve map performance and reduce resource usage. Zobrazovať budovy na mapách Google v 3D. Voľba známená vačšiu spotrebu dát a môže spomaliť zobrazovacie procesy.
prefBatteryOptimizationTitle Battery optimizations Optimalizácia spotreby energie
prefBatteryOptimizationMessage Urban Biker can be exempted from system battery optimizations, to make it more certain it will continue to work properly when the screen is turned off on older versions of Android. Click here to open the settings now. Urban Biker možno vylúčiť z optimalizácie kapacity batérie pre zaručenie stáleho priebehu procesov pri vypnutej obrazovka alebo umiestnení na pozadí, čo platí hlavne pre staršie verzie Androidu.
prefGnssAltitudeOffsetTitle Altitude offset (GPS) Ladenie nadmorskej výšky (GPS)
prefGnssAltitudeOffsetInfo (All profiles) This constant is added to the altitude values received from the GPS. The default is zero (0). (Všetky profily) Konštanta pridávaná k údajom nadmorskej výšky získavaných z GPS. Predvolená hodnota je nula (0).
dataStorageTitle Storage Pamäťové úložisko
dataStorageInfo1 Custom data storage location is recommended and useful to prevent accidental data loss if the app is uninstalled, and to make backups easier. Doporučuje sa vytvorenie vlastného pamäťového umiestnenia trás a dát kvôli väčšej bezpečnosti ich uchovania po odinštalovaní aplikácie a pre jednoduchšie zálohovanie.
dataStorageInfo2 When you change the data storage location, the previous app data will be automatically transferred to the new location. This happens in the background and may take some time.

Revoking access leaves the data intact.
Pri zmene umiestnenia dátového úložiska sa dáta aplikácie automaticky premiestnia na nové miesto. Proces prebieha na pozadí a môže chvíľu trvať.

Odvolanie prístupu do umiestnenia nemôže poškodiť ani zmeniť dáta.
dataStorageChooseButton Choose data storage location Vybrať umiestnenie úložiska dát
dataStorageNotSetMessage The data storage location is not set, please use the button above.

The app is currently using the default folder for tracks and data.
Miesto pre úložisko dát nebolo zvolené, pokračovať pomocou tlačidla hore.

Aplikácia aktuálne používa predvolený priečinok umiestnenia trás a dát.
dataStorageStatsTitle Storage stats Štatistika úložiska
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$s MB
%2$s položiek
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Proces zlyhal — obnova pokusu
dataStorageTransferInfoTitle Last change Posledná zmena
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Stav: %1$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Trvanie: %1$s
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Premiestnené položky: %1$s z %2$s
dataStorageTransferInfoSpeed Speed: %1$s MB/s (%2$s items/s) Rýchlosť: %1$s MB/s (%2$s položiek/s)
infoMeterModeNoneTitle No meter mode Žiadne meranie
infoMeterModeNoneMsg This only shows empty space. Zobrazuje len prázdne miesto.
infoMeterModeDistanceTitle Distance Vzdialenosť
Key English Slovak
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Zdielať snímok obrazovky
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Snímok obrazovky
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Spravovať snímače
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Snímače
controlPanelSoundAlarms Alarms Upozornenia
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Automatický zvonček
controlPanelSoundEffects Effects Efekty
controlPanelSoundRoar AVAS AVAS
controlPanelSoundSpeech Speech Reč
controlPanelSoundTallies Tallies Hlásenia
controlPanelSoundVolume Volumes Hlasitosť
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Zmeniť jednotky
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Jednotky
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
dataStorageChooseButton Choose data storage location Vybrať umiestnenie úložiska dát
dataStorageInfo1 Custom data storage location is recommended and useful to prevent accidental data loss if the app is uninstalled, and to make backups easier. Doporučuje sa vytvorenie vlastného pamäťového umiestnenia trás a dát kvôli väčšej bezpečnosti ich uchovania po odinštalovaní aplikácie a pre jednoduchšie zálohovanie.
dataStorageInfo2 When you change the data storage location, the previous app data will be automatically transferred to the new location. This happens in the background and may take some time.

Revoking access leaves the data intact.
Pri zmene umiestnenia dátového úložiska sa dáta aplikácie automaticky premiestnia na nové miesto. Proces prebieha na pozadí a môže chvíľu trvať.

Odvolanie prístupu do umiestnenia nemôže poškodiť ani zmeniť dáta.
dataStorageNotSetMessage The data storage location is not set, please use the button above.

The app is currently using the default folder for tracks and data.
Miesto pre úložisko dát nebolo zvolené, pokračovať pomocou tlačidla hore.

Aplikácia aktuálne používa predvolený priečinok umiestnenia trás a dát.
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$s MB
%2$s položiek
dataStorageStatsTitle Storage stats Štatistika úložiska
dataStorageTitle Storage Pamäťové úložisko
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Premiestnené položky: %1$s z %2$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Trvanie: %1$s
dataStorageTransferInfoSpeed Speed: %1$s MB/s (%2$s items/s) Rýchlosť: %1$s MB/s (%2$s položiek/s)
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Stav: %1$s
dataStorageTransferInfoTitle Last change Posledná zmena
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Proces zlyhal — obnova pokusu
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Bicykel 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Bicykel 2 🚵

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dataStorageInfo1
Flags
java-format
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1206