Translation

no
English
Key English Slovak
navigationAvoidFerries Avoid ferries Vyhnúť sa lodným trasám
navigationAvoidIndoor Avoid indoor Vyhnúť sa interiérom
navigationAvoidMotorways Avoid motorways Vyhnúť sa rýchlostným cestám
navigationAvoidTolls Avoid tolls Vyhnúť sa spoplatneným úsekom
navigationContinue Continue Pokračovať
navigationDestinationReached Destination Cieľ
navigationGotOffRoute Off route Mimo trasy
navigationHidePrompt Hide Skryť
navigationLoadFromFilePrompt An error occurred while loading new directions from the Internet.

Do you want to load previously used directions from a file?
Vyskytla sa chyba pri načítavaní smerových pokynov z internetu.

Načítať predchádzajúce použité navigovanie zo súboru?
navigationLoadingData Loading directions… Načítavajú sa pokyny…
navigationRouteNotFound Sorry, no route was found to that destination Nebola nájdená žiadna trasa do zadaného cieľa
navigationRouteTooLong Sorry, this destination is too far away Cieľ je príliš vzdialený
navigationStepsInfo Navigation instructions will appear here as you move. Hide or slide this panel as desired. Pokyny navigácie sa zobrazujú na tomto mieste počas pohybu. Panel navigácie možno posúvať alebo skryť.
navigationStopPrompt Stop Ukončiť
navigationWrongWay Wrong way Zlý smer
no No Nie
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Pozastavené: %1$s
ok OK OK
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Prebieha overovanie fungovania aplikácie
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Altuálne oznámenie
openSourceLicensesTitle Open source licenses Licencie z otvorených zdrojov
paymentOnce One-time payment Jednorazová platba
pick_a_color Pick a color Vybrať farbu
powerSourceWeight_0 Total Celková
powerSourceWeight_1 Driver Vodič
powerSourceWeight_2 Vehicle Vozidlo
powerSourceWeight_3 Driver + Vehicle Vodič + vozidlo
powerSourceWeightInfo When translating power (watts) into specific power (watts per unit weight), a weight must be given.

This is usually the weight of the entity providing a driving force.

Note: Vertical power is always computed using Total weight.
Pri prevádzaní výkonu (watty) na špecifický výkon (watty na jednotku hmotnosti) treba zadať hmotnosť.

Ide o hmotnosť subjektu, ktorý je zdrojom hnacej sily.

Poznámka: Vertikálny výkon sa vždy počíta z Celkovej hmotnosti.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
no
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 50