Translation

sensorStepDetectorName
English
Key English Slovak
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Odstrániť snímač z profilu?
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Snímač pridaný do profilu
sensorRemovedMsg Sensor removed from the profile Snímač odstránený z profilu
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Snímač vymazaný
sensorPurposeNone (No purpose) (nepridelené)
sensorPurposeCadence Cadence Kadencia
sensorPurposeSpeed Speed Rýchlosť
sensorPurposeDistance Distance Vzdialenosť
sensorPurposeDuration Duration Trvanie
sensorPurposePower Power Výkon
sensorPurposeHeartRate Heart rate Srdcový tep
sensorPurposeSteps Steps Kroky
sensorPurposePressure Pressure Tlak
sensorPurposeTemperature Temperature Teplota
sensorPurposeHumidity Humidity Vlhkosť
sensorStepDetectorName Step Detector Snímač krokov
sensorProperitesProfileInfo Sensor properties are managed per profile. Properties here are managed for the currently active profile only (%1$s). Vlastnosti snímača sa nastavujú pre každý profil zvlášť. Tie aktuálne platia len pre práve aktívny profil (%1$s).
sensorProperitesUseForSpeed Use for speed Používať pre rýchlosť
sensorProperitesUseForCadence Use for cadence Používať pre kadenciu
sensorProperitesUseForDistance Use for distance and duration Používať pre vzdialenosť a trvanie
sensorProperitesUseForDuration Use for duration Používať pre trvanie
sensorProperitesUseForPower Use for power Používať pre výkon
sensorProperitesUseForHeartRate Use for heart rate Používať pre srdcový tep
sensorProperitesUseForSteps Use for step count and cadence Používať pre počítanie krokov a kadenciu
sensorProperitesUseForPressure Use for pressure Používať pre tlak
sensorProperitesUseForTemperature Use for temperature Používať pre teplotu
sensorProperitesUseForHumidity Use for humidity Používať pre vlhkosť
sensorProperitesIsInverted Swap speed and cadence Pre rýchlosť alebo kadenciu
sensorProperitesIsInvertedInfo Use cadence sensor to obtain speed readings, or vice versa. Normally disabled. Používať snímač kadencie na meranie rychlosti alebo naopak.
sensorProperitesWheelPerimeter Wheel circumference Obvod kolesa
sensorProperitesIsAutoPerimeter Automatic Automaticky
Key English Slovak
sensorPurposeSteps Steps Kroky
sensorPurposeTemperature Temperature Teplota
sensorRemoveConfirmDialogMsg Remove from the profile? Odstrániť snímač z profilu?
sensorRemovedMsg Sensor removed from the profile Snímač odstránený z profilu
sensorsEmptyList Empty list Prázdny zoznam
sensorsInfo Sensors get connected automatically while recording is active, and disconnected when you stop recording.

It's not possible to establish a sensor connection manually.
Snímače sú aktivované automaticky pri nahrávaní.

Nie je možné zapojiť snímač do činnosti nezávisle.
sensorsMenuScan Scan Zistiť
sensorsSectionSupported Supported Podporované
sensorsSectionUnsupported Unsupported Nepodporované
sensorsSectionUsedInProfile Used in the profile Používané v profile
sensorsTabFound Found Nájdené
sensorsTabUsed Used Používané
sensorStatusConnected Connected Pripojené
sensorStatusConnecting Connecting… Pripája sa…
sensorStatusDisconnected Disconnected Odpojené
sensorStepDetectorName Step Detector Snímač krokov
sensorStepLengthNotSetWarning Step length has not been set Dĺžka kroku nebola nastavená
sensorsTitle Sensors Snímače
sensorWheelCircNotSetWarning Wheel circumference has not been set Obvod kolesa nebol nastavený
settingsTitle Settings Nastavenia
share_subject @string/app_name
share_title Send via Poslať cez
speechAltitude Altitude: %1$s Nadmorská výška: %1$s
speechAscent Climb: %1$s Stúpanie: %1$s
speechClock Clock: %1$s Hodiny: %1$s
speechCountdownGo Go! Štart!
speechDecreasing Dropping Pokles
speechDescent Drop: %1$s Klesanie: %1$s
speechIncreasing Rising Nárast
speechPromptTrackingResume Resume or finish? Obnoviť alebo skončiť?

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
sensorStepDetectorName
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 682