Translation

pref_button_tracking_show_summary
English
Key English Slovak
pref_mapsFollowMode_summary Keep the map centered on your current location Udržiavať vycentrovanú mapu podľa aktuálnej polohy
pref_mapsFollowAutorotateMode_title @string/dialogMapsAutoRotate
pref_mapsFollowAutorotateMode_summary Keep the direction of travel pointing upwards Zobrazovať aktuálny smer na mape v rovine so smerom pohybu
pref_mapsFollowAutoZoomMode_title @string/dialogMapsAutoZoom
pref_mapsFollowAutoZoomMode_summary Adjust map zoom level based on current speed Upravovať zoom mapy podľa aktuálnej rýchlosti
pref_mapsFollowAutoZoomSensitivity_title @string/dialogMapsAutoZoomSensitivity
pref_mapsFollowAutoZoomSensitivity_summary @null
pref_mapsFollowAutoZoomSensitivity_info You can adjust the auto zoom sensitivity on the fly by zooming in or out while tracking Možno nastavovať auto zoom v priebehu aktivity na trase zoomovaním podľa potreby.
pref_button_map_show_title Map Mapa
pref_button_map_show_summary Show the Map button Zobrazovať tlačidlo mapy
pref_button_contrast_show_title Contrast/Map layer Kontrast/Mapy
pref_button_contrast_show_summary Show the Contrast/Map layer toggle button Zobrazovať tlačidlo kontrastu/prepínača máp
pref_button_menu_show_title Menu Menu
pref_button_menu_show_summary Show the Menu button Zobrazovať tlačidlo menu
pref_button_tracking_show_title Enable Povoliť
pref_button_tracking_show_summary Show the Rec button. If disabled, you will need to use the main menu commands to start or stop tracking. Zobrazovať tlačidlo nahrávania. Pri nepovolení je možné používať príkazy spustenia a zastavenia v hlavnom menu.
pref_meter_lock_title Lock mode Uzamknutie
pref_meter_lock_summary Prevents change of mode on click Zabraňuje zmeniť funkciu pri dotyku
pref_meter_modes_select_title Choose available modes… Zvoliť funkcie…
pref_speedo_display_mode_dialog_title Speedo appearance Vzhľad rýchlomera
pref_powermeter_display_mode_title @null
pref_powermeter_display_mode_summary @null
pref_powermeter_display_mode_dialog_title Power display mode Určovanie výkonu
pref_powermeter_parameters_info_summary For accurate power and energy readings, please make sure these parameters are correct! Pre získavanie čo najpresnejších hodnôt výkonu a energie treba zadávať správne parametre na vyhodnocovanie.
pref_powermeter_roll_resist_info_summary Cᵣᵣ ranges from 0 to 10%, default is 0.7%. If using the AutoTerrain feature, assume a baseline value for smooth terrain (lower limit), as the app will generally increase the coefficient on rougher terrain. Cᵣᵣ je v rozsahu od 0 do 10%, predvolená hodnota je 0,7%. Pri používaní funkcie AutoTerrain sa vychádza zo základnej hodnoty pre ľahký terén (nižší stupeň), pričom v ťažsom teréne sa súčiniteľ automaticky zvýši.
pref_power_weights_title Weights Hmotnosti
pref_power_weights_summary Driver: %1$s, Vehicle: %2$s, Cargo: %3$s, Passengers: %4$s, Wheels: %5$s Vodič: %1$s, Vozidlo: %2$s, Náklad: %3$s, Spolujazdci: %4$s, Kolesá: %5$s
pref_power_coefs_title Coefficients Súčinitele
pref_power_coefs_summary Drag area: %1$s
Roll resist: %2$s
Plocha čelného odporu: %1$s
Valivé trenie: %2$s
pref_energy_params_title Energy parameters Parametre energie
pref_energy_params_summary Efficiency: %1$s
Metabolism: %2$s
Účinnosť: %1$s
Metabolizmus: %2$s
Key English Slovak
pref_bell_mode_entries_3 Yoo-hoo Yoo-hoo
pref_bell_mode_summary @null
pref_bell_mode_title Type Typ
pref_bell_shake_sensitivity_summary @null
pref_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Citlivosť zatrasenia
pref_bell_shake_summary Shake the device to ring the bell Zvonenie potrasením zariadenia
pref_bell_shake_title Shake to ring Zvoniť zatrasením
pref_bg_color_summary Pick the desired color for the app background Vybrať požadovanú farbu pozadia
pref_bg_color_title Background color Farba pozadia
pref_button_contrast_show_summary Show the Contrast/Map layer toggle button Zobrazovať tlačidlo kontrastu/prepínača máp
pref_button_contrast_show_title Contrast/Map layer Kontrast/Mapy
pref_button_map_show_summary Show the Map button Zobrazovať tlačidlo mapy
pref_button_map_show_title Map Mapa
pref_button_menu_show_summary Show the Menu button Zobrazovať tlačidlo menu
pref_button_menu_show_title Menu Menu
pref_button_tracking_show_summary Show the Rec button. If disabled, you will need to use the main menu commands to start or stop tracking. Zobrazovať tlačidlo nahrávania. Pri nepovolení je možné používať príkazy spustenia a zastavenia v hlavnom menu.
pref_button_tracking_show_title Enable Povoliť
pref_category_advanced_title Advanced Ďalšie
pref_category_alarms_title Alarms Upozornenia
pref_category_altitude_adjustments_title Altitudes Nadmorská výška
pref_category_app_features_title App features Vlastnosti aplikácie
pref_category_appearance_title Appearance Vzhľad
pref_category_appVisualTheme @string/prefAppVisualThemeDialogTitle
pref_category_autopause_title Auto pause Automatické pozastavenie
pref_category_back_key_title Back key mode Funkcia tlačidla Späť
pref_category_background_title @string/pref_background_pattern_dialog_title
pref_category_bell_title Bell Zvonček
pref_category_buttons_title Buttons Tlačidlá
pref_category_cloudAccounts_title Accounts Účty
pref_category_colors_dark_title Dark theme Kombinácia 2

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_button_tracking_show_summary
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1091