Translation

pref_maps_track_draw_title
English
Key English Slovak
pref_soundeffects_tally_steps_title Steps Kroky
pref_soundeffects_tally_steps_dialog_title Steps tally Hlásenie krokov
pref_soundeffects_tally_radius_title Radius Rádius
pref_soundeffects_tally_radius_dialog_title Radius tally Hlásenie
pref_soundeffects_tally_energy_title Energy Energia
pref_soundeffects_tally_energy_dialog_title Energy tally Hlásenia funkcie Energia
pref_soundeffects_alarm_title Enable Povoliť
pref_soundeffects_alarm_summary @null
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_title Forgotten pause Zabudnutá prestávka
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_summary Alarm will sound when significant movement is detected while tracking is paused Prehrať upozornenie pri zaznamenaní výraznejšieho pohybu, ak je sledovanie trasy pozastavené
pref_ads_mode_title Show adverts Zobrazovať reklamu
pref_ads_mode_summary @null
pref_ads_mode_dialog_title Adverts type Reklama
pref_maps_disable_title Disable Maps Zakázať Mapy
pref_maps_disable_summary @null
pref_maps_track_draw_title Draw the track Zakresľovať trasu
pref_maps_track_draw_summary Chart your movements over the map Zaznamenávať práve prechádzanú trasu do mapy
pref_maps_fences_draw_title Fences Chránené oblasti
pref_maps_fences_draw_summary Show FenceGuard protected regions over the map Vyobrazovať vlastné chránené územia na mape
pref_maps_animate_title Animation Animácia mapy
pref_maps_animate_summary Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on Nepovoliť pri aktívnom sledovaní zvýšiac tak kapacitu batérie
pref_mapsShowAttribution_title Attribution Pridelenie
pref_mapsShowAttribution_summary Show attribution text for online maps other than Google. Disable to prevent accidental click on a link. Zobrazovať pridelený text ako odkaz online-máp iných ako Google.
pref_maps_online_mode_title @null
pref_maps_online_mode_dialog_title Maps source Zdroj máp
pref_maps_offline_file_title Select file or folder Zvoliť súbor alebo priečinok
pref_maps_offline_file_dialog_title Choose offline maps folder Zvoliť priečinok offline-máp
pref_maps_offline_file_summary %1$s %1$s
pref_maps_offline_file_noFolderSelected No folder selected. Nie je zvolený žiadny priečinok.
pref_maps_offline_info_title Download now Stiahnuť
pref_maps_offline_info_summary Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Podporované formáty vektorových (.map) a rastrových (.sqlitedb) máp si možno stiahnuť na download.mapsforge.org alebo vytvoriť pomocou programu Mobac (mobac.sourceforge.net).
Key English Slovak
pref_maps_online_mode_dialog_title Maps source Zdroj máp
pref_maps_online_mode_title @null
pref_maps_quickZoom_summary Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map Povoliť priehľadné tlačidlá rýchleho zoomu v dolnej časti mapy
pref_maps_quickZoom_title QuickZoom buttons Tlačidlá rýchleho zoomu
pref_maps_quickZoomInvert_summary Exchange zoom in/out button positions Zameniť polohy tlačidiel zoomu
pref_maps_quickZoomInvert_title Inverted Tlačidlá naopak
pref_maps_routes_draw_summary Draw selected GPX routes over the map Zobrazovať na mape vybraté trasy GPX
pref_maps_routes_draw_title Guide routes Zadané trasy
pref_maps_routes_files_dialog_title Choose routes folder or file Zvoliť priečinok alebo súbor trás
pref_maps_routes_files_noFolderSelected No folder selected. Nie je zvolený žiadny priečinok.
pref_maps_routes_files_summary %1$s
pref_maps_routes_files_title Select file or folder Zvoliť súbor alebo prečinok
pref_maps_routes_info_summary Guide route is simply a line drawn over the map that you can follow. For step-by-step directions, use the Navigation feature. Navádzacia trasa sa zobrazuje ako čiara kreslená na mape. Pre určovanie smeru treba použiť funkciu Navigácia.
pref_maps_routes_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_track_draw_summary Chart your movements over the map Zaznamenávať práve prechádzanú trasu do mapy
pref_maps_track_draw_title Draw the track Zakresľovať trasu
pref_mapsFollowAutorotateMode_summary Keep the direction of travel pointing upwards Zobrazovať aktuálny smer na mape v rovine so smerom pohybu
pref_mapsFollowAutorotateMode_title @string/dialogMapsAutoRotate
pref_mapsFollowAutoZoomMode_summary Adjust map zoom level based on current speed Upravovať zoom mapy podľa aktuálnej rýchlosti
pref_mapsFollowAutoZoomMode_title @string/dialogMapsAutoZoom
pref_mapsFollowMode_summary Keep the map centered on your current location Udržiavať vycentrovanú mapu podľa aktuálnej polohy
pref_mapsFollowMode_title @string/dialogMapsFollowMode
pref_mapsLayerTraffic_summary Show real-time traffic information Zobrazovať cestnú premávku v reálnom čase
pref_mapsLayerTraffic_title @string/dialogMapsLayerTraffic
pref_mapsOfflineLayerButtonActionSummary Choose what to do when the layer button is pressed Definovanie funkcie tlačidla vrstiev
pref_mapsOfflineLayerButtonActionTitle Layer button action Tlačidlo vrstiev
pref_mapsShowAttribution_summary Show attribution text for online maps other than Google. Disable to prevent accidental click on a link. Zobrazovať pridelený text ako odkaz online-máp iných ako Google.
pref_mapsShowAttribution_title Attribution Pridelenie
pref_mapsWeatherAnimate_info Radar animation can use up to 5x more Internet data than a static radar image. Radarová animácia využíva až 5x viac dát ako statický radarový obrázok.
pref_mapsWeatherAnimate_summary Animate last 1 hour of radar data, to help you visualize the precipitation trend Animovať poslednú hodinu radarových údajov pre lepší prehľad o vývoji zrážok

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_maps_track_draw_title
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 978