Translation

toastRestartRequired
English
Key English Slovak
menuClear Clear Vymazať
menuCenterOnMap Center Vycentrovať
menuClose Close Zavrieť
menuInfo Info Info
menuRateAndComment Rate us Ohodnotiť
menuRefresh Refresh Obnoviť
menuSwitchProfile Switch to Prepnúť na profil
menuScreenshot Screenshot Screenshot
share_title Send via Poslať cez
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Vybrať farbu
fence_name_default My Place Moje miesto
profileNameDefault New Profile Nový profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Funkcia nie je dostupná na tomto zariadení
farFromHere Far from here Vzdialená pozícia
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Uplatnenie tejto zmeny vyžaduje reštart aplikácie
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Chyba pri ukladaní údajov profilu! Skús znovu.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Chyba pri prepínaní profilu! Skús znovu.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS zapnuté
toastTrackSaved Track saved. Trasa uložená
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa odstránená
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Chyba pri ukladaní trasy! Skús znovu.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Chyba pri zápise údajov trasy do pamäte! Skús znovu.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Chyba pri komprimovaní trasy! Skús znovu.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Chyba pri premiestňovaní trasy do prídavnej pamäte! Skús znovu.
toastPressAgainToExit Press again to exit Skončiť dvojklikom
toastTrackingRecording Recording Nahráva sa...
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Nahrávanie v pasívnom režime
toastTrackingPaused Paused Pozastavené
toastTrackingStopped Stopped Zastavené
Key English Slovak
toastMapClickInfo Long-tap for map options Podržať tlačidlo pre prístup k mapám
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Autorotácia zapnutá
toastMapFollowingOff Follow off Sledovanie vypnuté
toastMapFollowingOn Follow on Sledovanie zapnuté
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Cestná premávka vypnutá
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Cestná premávka zapnutá
toastPressAgainToExit Press again to exit Skončiť dvojklikom
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Prepnúť profil podržaním tlačidla
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Chyba pri prepínaní profilu! Skús znovu.
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Chyba pri ukladaní údajov profilu! Skús znovu.
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Nemožno vymazať dáta — Profil obsahuje neuložené údaje! Najskôr treba zvoliť ukončenie.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profil vytvorený
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profil odstránený
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Chyba pri vymazávaní profilu
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil aktualizovaný
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Uplatnenie tejto zmeny vyžaduje reštart aplikácie
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Zapnúť zvuk AVAS podržaním tlačidla
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Vreckový mód aktívny
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Mód otočenia aktívny
toastSensorDisabled Sensor disabled Snímač zakázaný
toastSensorEnabled Sensor enabled Snímač povolený
toastSharingError Error during sharing actions Vyskytla sa chyba
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Chyba, žiadny súbor GPX vrámci trasy
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Chyba pri odosielaní, treba overiť povolenia
toastSharingSuccess Successfully posted Úspešne odoslané
toastSoundsDisabled Sounds disabled Zvuky zakázané
toastSoundsEnabled Sounds enabled Zvuky povolené
toastTrackDeleted Tracks deleted Trasy odstránené
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Chyba pri odstraňovaní trás
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa odstránená

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastRestartRequired
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 106