Translation

pref_category2_title
English
Key English Slovak
sensorProperitesFilterIntervalInfo Filter interval, i.e. strength of the filter. Larger values will filter more, but will also introduce more delay. Hodnota filtrovania. Vyššia hodnota znamená väčšiu presnosť, avšak aj väčšie omeškanie.
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Rozpoznávanie fyzickej aktivity
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Snímač poskytuje údaje len o fyzickej aktivite kompatibilnej s jeho účelom. Vyžaduje sa Google Play services.
sensorProperitesNoAlarm Do not alarm Nepoužívať alarm
sensorProperitesNoAlarmInfo Use the sensor if available, but do not notify or alarm when unavailable. Useful for unimportant sensors that are not essential for an activity. Disabled by default. Neupozorňovať bez potrebného snímača, keď dané vyhodnocovanie navyše nemusí byť potrebné pre danú aktivitu.
sensorStatusConnected Connected Pripojené
sensorStatusConnecting Connecting… Pripája sa…
sensorStatusDisconnected Disconnected Odpojené
pref_text_off Off Vypnuté
pref_text_min Min Min.
pref_text_medium Medium Stred
pref_text_max Max Max.
pref_text_automatic Automatic Automaticky
settingsTitle Settings Nastavenia
pref_category1_title Sound Zvuk
pref_category2_title Display Zobrazenie
pref_category_general_title General Všeobecné
pref_category_language_title Language Jazyk
pref_category_appearance_title Appearance Vzhľad
pref_category_background_title @string/pref_background_pattern_dialog_title
pref_group_activityRecognition_title Activity recognition Rozpoznávanie činnosti
pref_group_powermeter_title Power and Energy Výkon a Energia
pref_category_power_mode_title Power display mode Určovanie výkonu
pref_category_params_title Parameters Parametre
pref_group_units_title Units Jednotky
pref_category_units_common_title Units of measure (all profiles) Fyzikálne jednotky (všetky profily)
pref_category_units_per_profile_title Units of measure (per profile) Fyzikálne jednotky (podľa profilu)
pref_category_colors_light_title Light theme Kombinácia 1
pref_category_colors_dark_title Dark theme Kombinácia 2
pref_category_map_colors_title Map colors Farby mapy
pref_category_visualThemeAuto Automatic theme Automatická kombinácia
Key English Slovak
pref_category_roaringConstantMode_title Constant mode Konštantný mód
pref_category_select_title Select… Vybrať…
pref_category_sensors_title Sensors Snímače
pref_category_speech_title Speech Hlas
pref_category_stationary_exercise_title Stationary activity Cvičenie na mieste
pref_category_tallies_title Tallies Hlásenia
pref_category_temperature_title Temperature Teplota
pref_category_tracking_charts_title Charts Grafy
pref_category_tracking_gps_title Tracking / GPS Sledovanie trasy / GPS
pref_category_tracking_title Tracking Sledovanie trasy
pref_category_units_common_title Units of measure (all profiles) Fyzikálne jednotky (všetky profily)
pref_category_units_per_profile_title Units of measure (per profile) Fyzikálne jednotky (podľa profilu)
pref_category_visualThemeAuto Automatic theme Automatická kombinácia
pref_category_wakelock_title CPU sleep policy CPU-pohotovostný režim
pref_category1_title Sound Zvuk
pref_category2_title Display Zobrazenie
pref_category4_title Volume (relative) Hlasitosť (relatívna)
pref_categoryActivityRecognitionTitle Physical activity recognition Rozpoznávanie fyzickej aktivity
pref_categoryPrivacyTitle Privacy Súkromie
pref_categoryTrackingButtonTitle Tracking button Tlačidlo GPS
pref_default_color_summary @null
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Všetky profily) Používať klasické digitálne prevedenie cyklopočítača
pref_digital_font_title Digital font Digitálne písmo
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Znížiť hlasitosť zvukov AVAS pri zvonení
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Káčer AVAS ako zvonček
pref_energy_params_summary Efficiency: %1$s
Metabolism: %2$s
Účinnosť: %1$s
Metabolizmus: %2$s
pref_energy_params_title Energy parameters Parametre energie
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Skrývať domácu polohu alebo polohu dôležitých miest
pref_fenceguard_title FenceGuard FenceGuard

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_category2_title
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 724