Translation

toastActiveProfile
English
Key English Slovak
menuCenterOnMap Center Vycentrovať
menuClose Close Zavrieť
menuInfo Info Info
menuRateAndComment Rate us Ohodnotiť
menuRefresh Refresh Obnoviť
menuSwitchProfile Switch to Prepnúť na profil
menuScreenshot Screenshot Screenshot
share_title Send via Poslať cez
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Vybrať farbu
fence_name_default My Place Moje miesto
profileNameDefault New Profile Nový profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Funkcia nie je dostupná na tomto zariadení
farFromHere Far from here Vzdialená pozícia
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Uplatnenie tejto zmeny vyžaduje reštart aplikácie
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Chyba pri ukladaní údajov profilu! Skús znovu.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Chyba pri prepínaní profilu! Skús znovu.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS zapnuté
toastTrackSaved Track saved. Trasa uložená
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa odstránená
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Chyba pri ukladaní trasy! Skús znovu.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Chyba pri zápise údajov trasy do pamäte! Skús znovu.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Chyba pri komprimovaní trasy! Skús znovu.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Chyba pri premiestňovaní trasy do prídavnej pamäte! Skús znovu.
toastPressAgainToExit Press again to exit Skončiť dvojklikom
toastTrackingRecording Recording Nahráva sa...
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Nahrávanie v pasívnom režime
toastTrackingPaused Paused Pozastavené
toastTrackingStopped Stopped Zastavené
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added FenceGuard: Chránená oblasť %1$s pridaná
Key English Slovak
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track. Čas medzi začiatkom a koncom trasy.
summaryTotalWeight Total weight Celková hmotnosť
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …). Súčet všetkých záťaží použitých pri nahravaní trasy (jazdec, vozidlo, náklad,...).
summaryVehicleWeight Vehicle weight Hmotnosť vozidla
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track. Hmotnosť vozidla pri nahrávaní trasy.
summaryWheelsWeight Wheels weight Hmotnosť kolies
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track. Súčet všetkých záťaží kolies vozidla použitom na tejto trase.
svgCopyright Created with Urban Biker Vytvorené v Urban Biker
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Mapy Thunderforest
🔹 Žiadna reklama
thunderforestMapsLabel Thunderforest
timePeriod_per3Months per 3 months za 3 mesiace
timePeriod_per6Months per 6 months za 6 mesiacov
timePeriod_perMonth per month za mesiac
timePeriod_perWeek per week za týždeň
timePeriod_perYear per year za rok
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatická kombinácia aktívna
toastCancelled Canceled Zrušené
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Je aktívna automatická kombinácia
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Chyba prístupu do prídavnej pamäte
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Chyba pri tvorbe offline-mapy
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Treba zadať parametre výkonu v nastaveniach
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added FenceGuard: Chránená oblasť %1$s pridaná
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence FenceGuard: Chyba pri pridávaní chránenej oblasti
toastFenceGuardFenceRemoved FenceGuard: Fence %1$s removed FenceGuard: Chránená oblasť %1$s odstránená
toastFenceGuardFenceRemovingError FenceGuard: Error removing fence FenceGuard: Chyba pri odstraňovaní chránenej oblasti
toastFenceGuardFenceUpdated FenceGuard: Fence %1$s updated FenceGuard: Chránená oblasť %1$s aktualizovaná
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence FenceGuard: Chyba aktualizácie
toastFenceGuardLocationUnavailable FenceGuard: Your location still not available FenceGuard: Poloha stále nedostupná
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence FenceGuard: Momentálna poloha je mimo nastavenej chránenej oblasti

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastActiveProfile
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 107