Translation

pref_speechAutoPause_summary
English
Key English Slovak
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_title Button toggle Prepínač
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_summary Toggle flickering mode with a button click while the flashlight is turned on Prepínať blikanie svetla jednoduchým ťuknutím
pref_haptic_feedback_title Vibrate on touch Vibrovať pri dotyku
pref_haptic_feedback_summary @null
pref_haptic_feedback_intensity_title Vibration intensity Intenzita vibrácie
pref_haptic_feedback_intensity_summary @null
pref_soundsMasterSwitch_title All sounds Všetky zvuky
pref_soundsMasterSwitch_summary @null
pref_speechMasterSwitch_title Enable Povoliť
pref_speechMasterSwitch_summary @null
pref_speechProfileName_title Profile name Názov profilu
pref_speechProfileName_summary (All profiles) Speak profile name on profile switch (Všetky profily) Oznámiť názov pri prepnutí profilu
pref_speechTrackingStatus_title Tracking Sledovanie trasy
pref_speechTrackingStatus_summary Speak when tracking starts, stops, and pauses Upozornenie pri spustení, pozastavení alebo zastavení sledovania trasy
pref_speechAutoPause_title Auto pause Automatická prestávka
pref_speechAutoPause_summary Speak on automatic pause and resume detection Oznámiť začatie a ukončenie automatickej prestávky
pref_speechGnssStatus_title GPS GPS
pref_speechGnssStatus_summary Speak on GPS status change (good, bad) Oznámiť zmenu stavu GPS
pref_speechTallies_title Tallies Hlásenia
pref_speechTallies_summary Speak tallies Hlásiť
pref_speechToasts_title Short notes Krátke poznámky
pref_speechToasts_summary Speak various short info notes Hlásiť rôzne krátke informácie
pref_speechCountdown_title Countdown Odpočítavanie
pref_speechCountdown_summary Speak countdown Hlásiť odpočítavanie
pref_speechNavigation_title Navigation Navigácia
pref_speechNavigation_summary Speak navigation Hlas navigácie
prefBarometricAltitudeTitle Barometric altitude Barometrická nadm. výška
prefBarometricAltitudeSummary Use pressure sensor data to enhance altitude accuracy, if available Používať dáta zo snímača tlaku pre presnejšie určovanie nadmorskej výšky
prefBaroAltitudeUsesTemperatureTitle Thermo barometer Termobarometer
prefBaroAltitudeUsesTemperatureSummary Use temperature sensor data for more accurate barometric altitudes, if available Používať teplotný snímač v súčinnosti s barometrickým určovaním nadmorskej výšky
prefBarometricAltitudeNoteSummary Use these only in the open atmosphere! Please disable while in pressurized, closed or air-conditioned vehicles like cars or airplanes! Používanie funkcie je vhodné len v otvorenom voľnom atmosferickom priestore.
Key English Slovak
pref_soundeffects_tally_distance_title Distance Vzdialenosť
pref_soundeffects_tally_duration_dialog_title Duration tally Hlásenie trvania
pref_soundeffects_tally_duration_title Duration Trvanie
pref_soundeffects_tally_energy_dialog_title Energy tally Hlásenia funkcie Energia
pref_soundeffects_tally_energy_title Energy Energia
pref_soundeffects_tally_radius_dialog_title Radius tally Hlásenie
pref_soundeffects_tally_radius_title Radius Rádius
pref_soundeffects_tally_steps_dialog_title Steps tally Hlásenie krokov
pref_soundeffects_tally_steps_title Steps Kroky
pref_soundeffects_tally_summary @null
pref_soundeffects_tally_title Enable Povoliť
pref_soundeffects_tally_value_summary Every %1$s %2$s Po každých %1$s %2$s
pref_soundeffects_title Enable Povoliť
pref_soundsMasterSwitch_summary @null
pref_soundsMasterSwitch_title All sounds Všetky zvuky
pref_speechAutoPause_summary Speak on automatic pause and resume detection Oznámiť začatie a ukončenie automatickej prestávky
pref_speechAutoPause_title Auto pause Automatická prestávka
pref_speechCountdown_summary Speak countdown Hlásiť odpočítavanie
pref_speechCountdown_title Countdown Odpočítavanie
pref_speechGnssStatus_summary Speak on GPS status change (good, bad) Oznámiť zmenu stavu GPS
pref_speechGnssStatus_title GPS GPS
pref_speechMasterSwitch_summary @null
pref_speechMasterSwitch_title Enable Povoliť
pref_speechNavigation_summary Speak navigation Hlas navigácie
pref_speechNavigation_title Navigation Navigácia
pref_speechProfileName_summary (All profiles) Speak profile name on profile switch (Všetky profily) Oznámiť názov pri prepnutí profilu
pref_speechProfileName_title Profile name Názov profilu
pref_speechTallies_summary Speak tallies Hlásiť
pref_speechTallies_title Tallies Hlásenia
pref_speechToasts_summary Speak various short info notes Hlásiť rôzne krátke informácie

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_speechAutoPause_summary
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1083