Translation

pref_wakelock_modes_explanation_1
English
Key English Slovak
pref_gps_boost_modes_2 Disabled Zakázané
pref_gps_boost_modes_explanation_0 Force frequent GPS updates while the map is visible Vynucovať časté GPS-aktualizovanie počas viditeľnosti mapy
pref_gps_boost_modes_explanation_1 Force frequent GPS updates while the screen is turned on Vynucovať časté GPS-aktualizovanie pri zapnutej obrazovke
pref_gps_boost_modes_explanation_2 Never force frequent GPS updates Nikdy nevynucovať časté GPS-aktualizovanie
pref_autopause_modes_0 Realtime (default) Priebežne (predvolené)
pref_autopause_modes_1 Relaxed Pri oddychu
pref_autopause_modes_2 Off Vypnuté
pref_autopause_modes_explanation_0 Discard all pauses longer than few seconds Vymazať každú prestávku dlhšiu ako pár sekúnd
pref_autopause_modes_explanation_1 Discard only pauses longer than 5 minutes Vymazať každú prestávku dlhšiu ako 5 minút
pref_autopause_modes_explanation_2 Keep all pauses (unless paused manually) Ponechať každú prestávku
pref_wakelock_modes_0 Auto (default) Automaticky (predvolené)
pref_wakelock_modes_1 Fully awake Plné využitie
pref_wakelock_modes_2 Partial Čiastočná aktivita
pref_wakelock_modes_3 Off Vypnuté
pref_wakelock_modes_explanation_0 Automatically decide based on GPS update interval and other factors Automaticky určovať podľa intervalu aktualizácie GPS a iných faktorov
pref_wakelock_modes_explanation_1 Keep CPU awake during tracking. May use more battery, but ensures no location update is skipped. Ponechať CPU v plnom režime počas trasovania, čo môže vyžadovať viac energie, ale zaisťuje neustálu aktualizáciu polohy.
pref_wakelock_modes_explanation_2 Allow CPU to sleep between location updates. May use less battery, but may skip an update on a rare occasion. Povoliť CPU-spánok medzi aktualizáciami polohy, čo vyžaduje menej energie, avšak môže spôsobiť zriedkavé vynechanie polohy.
pref_wakelock_modes_explanation_3 Obey behaviour imposed by the system and/or other apps. Warning: May cause highly irregular location updates or even reject them all. Not recommended. Riadiť sa nastavením systému a/alebo iných aplikácií, čo však môže spôsobiť veľmi nepravidelnú komunikáciu alebo odmietnutie všetkých aktualizácií polohy.
pref_locationProvider_modes_0 GPS subsystem Podsystém GPS
pref_locationProvider_modes_1 Google Play services Google Play services
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Všetky profily) Používať priamy stály zabudovaný podsystém.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Všetky profily) Používať komplexnejší systém, v súčinnosti s Google Play Services, teoreticky poskytujúci rýchlejšiu a presnejšiu lokalizáciu.
pref_flashlightBlinkModes_0 Slow (default) Pomalé (predvolené)
pref_flashlightBlinkModes_1 Fast Rýchle
pref_flashlightBlinkModes_2 None / Steady Žiadne
pref_units_distance_entries_0 Metric [m, km] Metrické [m, km]
pref_units_distance_entries_1 Imperial [ft, mi] Imperiálne [ft, M]
pref_units_speed_entries_0 Metric [km/h] Metrické [km/h]
pref_units_speed_entries_1 Imperial [mph] Imperiálne [M/h]
pref_units_altitude_entries_0 Metric [m] Metrické [m]
pref_units_altitude_entries_1 Imperial [ft] Imperiálne [ft]
Key English Slovak
pref_units_weight_entries_1 Imperial [lb] Imperiálne [lb]
pref_units_weight_title Weight Hmotnosť
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Voliť jednu alebo druhú farebnú kombináciu podľa vonkajších svetelných podmienok
pref_visualThemeAutoTitle @string/pref_category_visualThemeAuto
pref_volume_summary @null
pref_volume_summary_text Bell: %1$s, AVAS: %2$s, Tallies: %3$s, Effects: %4$s, Alarms: %5$s, Speech: %6$s Zvonček: %1$s, AVAS: %2$s, Hlásenia: %3$s, Efekty: %4$s, Upozornenia: %5$s, Hlas: %6$s
pref_volume_title @null
pref_wakelock_mode_dialog_title @string/pref_category_wakelock_title
pref_wakelock_mode_summary @null
pref_wakelock_mode_title %1$s
pref_wakelock_modes_0 Auto (default) Automaticky (predvolené)
pref_wakelock_modes_1 Fully awake Plné využitie
pref_wakelock_modes_2 Partial Čiastočná aktivita
pref_wakelock_modes_3 Off Vypnuté
pref_wakelock_modes_explanation_0 Automatically decide based on GPS update interval and other factors Automaticky určovať podľa intervalu aktualizácie GPS a iných faktorov
pref_wakelock_modes_explanation_1 Keep CPU awake during tracking. May use more battery, but ensures no location update is skipped. Ponechať CPU v plnom režime počas trasovania, čo môže vyžadovať viac energie, ale zaisťuje neustálu aktualizáciu polohy.
pref_wakelock_modes_explanation_2 Allow CPU to sleep between location updates. May use less battery, but may skip an update on a rare occasion. Povoliť CPU-spánok medzi aktualizáciami polohy, čo vyžaduje menej energie, avšak môže spôsobiť zriedkavé vynechanie polohy.
pref_wakelock_modes_explanation_3 Obey behaviour imposed by the system and/or other apps. Warning: May cause highly irregular location updates or even reject them all. Not recommended. Riadiť sa nastavením systému a/alebo iných aplikácií, čo však môže spôsobiť veľmi nepravidelnú komunikáciu alebo odmietnutie všetkých aktualizácií polohy.
prefActivityRecognitionNoteSummary These options rely on Android's physical activity recognition feature. It may not be accurate and can be laggy, use only if you are okay with that. Will work best when a speed sensor is used for distance and duration. Vyhodnocovanie nemusí byť presné, je dobré mať aktívne funkcie merania vzdialenosti a trvania.
prefAdModes_0 Any Rôzna
prefAdModes_1 Google Google
prefAdModes_2 AppBrain AppBrain
prefAdModes_3 None Žiadna
prefAllProfilesInfoSummary Preferences here are applicable to all profiles. Tieto nastavenia platia pre všetky profily.
prefBackKeyModeEntries_0 Normal Normálna
prefBackKeyModeEntries_1 None Žiadna
prefBackKeyModeEntries_2 Double-click exit Dvojklikom skončiť
prefBaroAltitudeUsesTemperatureSummary Use temperature sensor data for more accurate barometric altitudes, if available Používať teplotný snímač v súčinnosti s barometrickým určovaním nadmorskej výšky
prefBaroAltitudeUsesTemperatureTitle Thermo barometer Termobarometer
prefBarometricAltitudeNoteSummary Use these only in the open atmosphere! Please disable while in pressurized, closed or air-conditioned vehicles like cars or airplanes! Používanie funkcie je vhodné len v otvorenom voľnom atmosferickom priestore.

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_wakelock_modes_explanation_1
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1168