Translation

sensorProperitesWheelPerimeter
English
Key English Slovak
sensorPurposeHumidity Humidity Vlhkosť
sensorStepDetectorName Step Detector Snímač krokov
sensorProperitesProfileInfo Sensor properties are managed per profile. Properties here are managed for the currently active profile only (%1$s). Vlastnosti snímača sa nastavujú pre každý profil zvlášť. Tie aktuálne platia len pre práve aktívny profil (%1$s).
sensorProperitesUseForSpeed Use for speed Používať pre rýchlosť
sensorProperitesUseForCadence Use for cadence Používať pre kadenciu
sensorProperitesUseForDistance Use for distance and duration Používať pre vzdialenosť a trvanie
sensorProperitesUseForDuration Use for duration Používať pre trvanie
sensorProperitesUseForPower Use for power Používať pre výkon
sensorProperitesUseForHeartRate Use for heart rate Používať pre srdcový tep
sensorProperitesUseForSteps Use for step count and cadence Používať pre počítanie krokov a kadenciu
sensorProperitesUseForPressure Use for pressure Používať pre tlak
sensorProperitesUseForTemperature Use for temperature Používať pre teplotu
sensorProperitesUseForHumidity Use for humidity Používať pre vlhkosť
sensorProperitesIsInverted Swap speed and cadence Pre rýchlosť alebo kadenciu
sensorProperitesIsInvertedInfo Use cadence sensor to obtain speed readings, or vice versa. Normally disabled. Používať snímač kadencie na meranie rychlosti alebo naopak.
sensorProperitesWheelPerimeter Wheel circumference Obvod kolesa
sensorProperitesIsAutoPerimeter Automatic Automaticky
sensorProperitesIsAutoPerimeterInfo This will perform automatic circumference measurements during a ride. Automatické meranie obvodu kolies počas jazdy.
sensorProperitesWheelPerimeterNotSet Not set Nenastavené
sensorProperitesStrideLen Step length Dĺžka kroku
sensorProperitesIsAutoStrideLen Automatic Automaticky
sensorProperitesIsAutoStrideLenInfo This will perform automatic step length measurements during running or speed walking. Atomatické meranie dĺžky kroku pri behu alebo chôdzi.
sensorProperitesStrideLenNotSet Not set Nenastavené
sensorProperitesSpeedTriggers Speed triggers Rýchlostné spúšťače
sensorProperitesCadenceTriggers Cadence triggers Kadenčné spúšťače
sensorProperitesTriggersCountInfo Number of triggers (e.g. magnets) used by the sensor. Sensors with no external triggers usually have a single internal trigger. Počet spúšťačov (napr. magnetov) používaných snímačom. Snímače bez vonkajších spúšťačov zvyčajne používajú vlastný vnútorný spúšťač.
sensorProperitesEnableFiltering Data filtering Filtrovanie dát
sensorProperitesEnableFilteringInfo This will perform additional filtering on sensor data, possibly improving accuracy, but introducing a few seconds of delay. Disabled by default. Dodatočné filtrovanie snímaných dát pre vyladenie presnosti, spôsobujúce niekoľkosekundové omeškanie. Predvolene nepovolené.
sensorProperitesFilterIntervalInfo Filter interval, i.e. strength of the filter. Larger values will filter more, but will also introduce more delay. Hodnota filtrovania. Vyššia hodnota znamená väčšiu presnosť, avšak aj väčšie omeškanie.
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Rozpoznávanie fyzickej aktivity
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Snímač poskytuje údaje len o fyzickej aktivite kompatibilnej s jeho účelom. Vyžaduje sa Google Play services.
Key English Slovak
sensorProperitesProfileInfo Sensor properties are managed per profile. Properties here are managed for the currently active profile only (%1$s). Vlastnosti snímača sa nastavujú pre každý profil zvlášť. Tie aktuálne platia len pre práve aktívny profil (%1$s).
sensorProperitesSpeedTriggers Speed triggers Rýchlostné spúšťače
sensorProperitesStrideLen Step length Dĺžka kroku
sensorProperitesStrideLenNotSet Not set Nenastavené
sensorProperitesTriggersCountInfo Number of triggers (e.g. magnets) used by the sensor. Sensors with no external triggers usually have a single internal trigger. Počet spúšťačov (napr. magnetov) používaných snímačom. Snímače bez vonkajších spúšťačov zvyčajne používajú vlastný vnútorný spúšťač.
sensorProperitesUseForCadence Use for cadence Používať pre kadenciu
sensorProperitesUseForDistance Use for distance and duration Používať pre vzdialenosť a trvanie
sensorProperitesUseForDuration Use for duration Používať pre trvanie
sensorProperitesUseForHeartRate Use for heart rate Používať pre srdcový tep
sensorProperitesUseForHumidity Use for humidity Používať pre vlhkosť
sensorProperitesUseForPower Use for power Používať pre výkon
sensorProperitesUseForPressure Use for pressure Používať pre tlak
sensorProperitesUseForSpeed Use for speed Používať pre rýchlosť
sensorProperitesUseForSteps Use for step count and cadence Používať pre počítanie krokov a kadenciu
sensorProperitesUseForTemperature Use for temperature Používať pre teplotu
sensorProperitesWheelPerimeter Wheel circumference Obvod kolesa
sensorProperitesWheelPerimeterNotSet Not set Nenastavené
sensorPurposeCadence Cadence Kadencia
sensorPurposeDistance Distance Vzdialenosť
sensorPurposeDuration Duration Trvanie
sensorPurposeHeartRate Heart rate Srdcový tep
sensorPurposeHumidity Humidity Vlhkosť
sensorPurposeNone (No purpose) (nepridelené)
sensorPurposePower Power Výkon
sensorPurposePressure Pressure Tlak
sensorPurposeSpeed Speed Rýchlosť
sensorPurposeSteps Steps Kroky
sensorPurposeTemperature Temperature Teplota
sensorRemoveConfirmDialogMsg Remove from the profile? Odstrániť snímač z profilu?
sensorRemovedMsg Sensor removed from the profile Snímač odstránený z profilu

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
sensorProperitesWheelPerimeter
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 724