Translation

pref_text_min
English
Key English Slovak
sensorProperitesStrideLenNotSet Not set Nenastavené
sensorProperitesSpeedTriggers Speed triggers Rýchlostné spúšťače
sensorProperitesCadenceTriggers Cadence triggers Kadenčné spúšťače
sensorProperitesTriggersCountInfo Number of triggers (e.g. magnets) used by the sensor. Sensors with no external triggers usually have a single internal trigger. Počet spúšťačov (napr. magnetov) používaných snímačom. Snímače bez vonkajších spúšťačov zvyčajne používajú vlastný vnútorný spúšťač.
sensorProperitesEnableFiltering Data filtering Filtrovanie dát
sensorProperitesEnableFilteringInfo This will perform additional filtering on sensor data, possibly improving accuracy, but introducing a few seconds of delay. Disabled by default. Dodatočné filtrovanie snímaných dát pre vyladenie presnosti, spôsobujúce niekoľkosekundové omeškanie. Predvolene nepovolené.
sensorProperitesFilterIntervalInfo Filter interval, i.e. strength of the filter. Larger values will filter more, but will also introduce more delay. Hodnota filtrovania. Vyššia hodnota znamená väčšiu presnosť, avšak aj väčšie omeškanie.
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Rozpoznávanie fyzickej aktivity
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Snímač poskytuje údaje len o fyzickej aktivite kompatibilnej s jeho účelom. Vyžaduje sa Google Play services.
sensorProperitesNoAlarm Do not alarm Nepoužívať alarm
sensorProperitesNoAlarmInfo Use the sensor if available, but do not notify or alarm when unavailable. Useful for unimportant sensors that are not essential for an activity. Disabled by default. Neupozorňovať bez potrebného snímača, keď dané vyhodnocovanie navyše nemusí byť potrebné pre danú aktivitu.
sensorStatusConnected Connected Pripojené
sensorStatusConnecting Connecting… Pripája sa…
sensorStatusDisconnected Disconnected Odpojené
pref_text_off Off Vypnuté
pref_text_min Min Min.
pref_text_medium Medium Stred
pref_text_max Max Max.
pref_text_automatic Automatic Automaticky
settingsTitle Settings Nastavenia
pref_category1_title Sound Zvuk
pref_category2_title Display Zobrazenie
pref_category_general_title General Všeobecné
pref_category_language_title Language Jazyk
pref_category_appearance_title Appearance Vzhľad
pref_category_background_title @string/pref_background_pattern_dialog_title
pref_group_activityRecognition_title Activity recognition Rozpoznávanie činnosti
pref_group_powermeter_title Power and Energy Výkon a Energia
pref_category_power_mode_title Power display mode Určovanie výkonu
pref_category_params_title Parameters Parametre
pref_group_units_title Units Jednotky
Key English Slovak
pref_speechTallies_summary Speak tallies Hlásiť
pref_speechTallies_title Tallies Hlásenia
pref_speechToasts_summary Speak various short info notes Hlásiť rôzne krátke informácie
pref_speechToasts_title Short notes Krátke poznámky
pref_speechTrackingStatus_summary Speak when tracking starts, stops, and pauses Upozornenie pri spustení, pozastavení alebo zastavení sledovania trasy
pref_speechTrackingStatus_title Tracking Sledovanie trasy
pref_speed_calculate_mode_summary (All profiles) Recalculate speed from distances, do not use GPS value directly. This may provide more stable speed readings over GPS (Doppler) values. Default is OFF. (Všetky profily) Vypočítavať rýchlosť zo vzdialeností namiesto priameho používania GPS-hodnôt, čo môže poskytovať presnejšie údaje vyhodnocujúc hodnoty Dopplerovho javu. Predvolene vypnuté.
pref_speed_calculate_mode_title Recalculate speed Vypočítavať rýchlosť
pref_speedo_display_mode_dialog_title Speedo appearance Vzhľad rýchlomera
pref_speedo_display_mode_entries_0 Graphic & Digital Digitálno-graficky
pref_speedo_display_mode_entries_1 Graphic Graficky
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Digitálne
pref_text_automatic Automatic Automaticky
pref_text_max Max Max.
pref_text_medium Medium Stred
pref_text_min Min Min.
pref_text_off Off Vypnuté
pref_track_charts_summary Choose various activity parameters to be saved as charts with every track. Speed and altitude data are always saved. Vybrať parametre do grafov pre každú trasu. Rýchlosť a nadmorská výška sú vždy zahrnuté.
pref_track_charts_title Chart types… Druhy grafov…
pref_units_altitude_dialog_title Altitude units Výškové jednotky
pref_units_altitude_entries_0 Metric [m] Metrické [m]
pref_units_altitude_entries_1 Imperial [ft] Imperiálne [ft]
pref_units_altitude_title Altitude Nadmorská výška
pref_units_distance_dialog_title Distance units Jednotky dĺžky
pref_units_distance_entries_0 Metric [m, km] Metrické [m, km]
pref_units_distance_entries_1 Imperial [ft, mi] Imperiálne [ft, M]
pref_units_distance_title Distance Vzdialenosť
pref_units_energy_dialog_title Energy units Jednotky energie
pref_units_energy_title Energy Energia
pref_units_other_dialog_title Units for other quantities Jednotky iných veličín

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_text_min
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 718