Translation

ok
English
Key English Slovak
meterModeTemperatureShort temp teplota
meterModeVerticalPower vertical power vertikálny výkon
meterModeVerticalPowerShort v pwr vert. výkon
meterModeWriggle wriggle kľukatosť
meterModeWriggleShort wrig kľuk.
meterTextAvg avg priem.
meterTextMax max max.
meterTextMin min min.
meterTextTotal tot total
meterVerticalWeight Vertical weight Vertikálna hmotnosť
na N/A N/A
no No Nie
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Pozastavené: %1$s
ok OK OK
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Prebieha overovanie fungovania aplikácie
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Altuálne oznámenie
openSourceLicensesTitle Open source licenses Licencie z otvorených zdrojov
paymentOnce One-time payment Jednorazová platba
pick_a_color Pick a color Vybrať farbu
powerSourceWeight_0 Total Celková
powerSourceWeight_1 Driver Vodič
powerSourceWeight_2 Vehicle Vozidlo
powerSourceWeight_3 Driver + Vehicle Vodič + vozidlo
powerSourceWeightInfo When translating power (watts) into specific power (watts per unit weight), a weight must be given.

This is usually the weight of the entity providing a driving force.

Note: Vertical power is always computed using Total weight.
Pri prevádzaní výkonu (watty) na špecifický výkon (watty na jednotku hmotnosti) treba zadať hmotnosť.

Ide o hmotnosť subjektu, ktorý je zdrojom hnacej sily.

Poznámka: Vertikálny výkon sa vždy počíta z Celkovej hmotnosti.
powerSourceWeightTitle Power source weight Hmotnosť hnacieho subjektu
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Aplikácia zostáva dostupná aj po uzamknutí zariadenia
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Prístup cez zámok
pref_ads_mode_dialog_title Adverts type Reklama

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
ok
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 45