Translation

unitKm
English
Key English Slovak
dialogWeatherInfoTitle @string/dialogMapsWeatherRadar
dialogWeatherInfoMessage Radar data is updated every 10 minutes. Filled icon indicates fresh data, empty icon means an update is near.

Yellow and red colors show areas of more precipitation.

Last 1 hour of radar data can be animated to reveal precipitation trends.
Radarové údaje sa aktualizujú každých 10 minút. Plná ikona znamená čerstvo aktualizované informácie, zatiaľ čo prázdna skorú aktualizáciu.

Žlté a červené polia značia oblasti s väčším úhrnom zrážok.

Poslednú hodinu vývoja počasia si možno pozrieť v animácii pre získanie prehľadu o vývoji poveternostných podmienok.
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Pridať chránenú oblasť
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Aktualizovať chránenú oblasť
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Odstrániť chránenú oblasť
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIP
dialogTracksShareChoices_1 GPX only GPX
mapLayerStreet Street Ulice
mapLayerTerrain Terrain Terén
mapLayerSatellite Satellite Satelit
mapMarkerMyLocation My location Moja poloha
mapMarkerStart Start Začiatok
mapMarkerFinish Finish Koniec
mapMarkerClickInfo Click for options Možnosti
mapPlaceSearch Where to? Vyhľadať...
unitKm km km
unitKmh km/h km/h
unitKmhPerSec kph/s kph/s
unitMiles mi M
unitMph mph M/h
unitMphPerSec mph/s mph/s
unitMinPerKm min/km min/km
unitMinPerKmShort /km /km
unitMinPerMile min/mi min/M
unitMinPerMileShort /mi /M
unitMSxS m/s² m/s²
unitFtSxS ft/s² ft/s²
unitNewtonPerKg N/kg N/kg
unitNewtonPerLb N/lb N/lb
unitGAccel g g
unitMeterPerMin m/min m/min

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
unitKm
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 412