Translation

prefGpsBoostNoteSummary
English
Key English Slovak
prefActivityRecognitionNoteSummary These options rely on Android's physical activity recognition feature. It may not be accurate and can be laggy, use only if you are okay with that. Will work best when a speed sensor is used for distance and duration. Vyhodnocovanie nemusí byť presné, je dobré mať aktívne funkcie merania vzdialenosti a trvania.
prefGnssActivityRecognitionTitle Reduce GPS noise Znižovať lokalizačnú odchýlku
prefGnssActivityRecognitionSummary Recognize standing still vs. moving for GPS. This may introduce lag and some lost distance or altitude after a break, but will prevent most GPS noise. Rozpoznávanie státia a pohybu. Môže spôsobovať omeškanie a odchýlku merania vzdialenosti alebo nadmorskej výšky, avšak pomáha redukovať chyby GPS.
prefGnssAutomaticSleepTitle GPS auto sleep Automatické pozastavenie GPS
prefGnssAutomaticSleepSummary Turn off location automatically while being still, and back on when movement starts. This reduces battery usage on longer breaks, without the need to stop the tracking. Automatické vypínanie GPS pri zastavení a obnovovanie pri pohybe. Pomáha šetriť kapacitu batérie a predchádzať nutnosti prerušenia sledovania trasy pri dlhších prestávkach.
prefAppVisualThemeSummary (All profiles) (Všetky profily)
prefAppVisualThemeTitle @null
prefAppVisualThemeDialogTitle App visual theme Visuálne prevedenie aplikácie
prefAutoTerrainTitle AutoTerrain AutoTerrain
prefAutoTerrainSummary Sense terrain roughness by measuring vibrations, and adjust the rolling resistance coefficient (Cᵣᵣ) accordingly when computing power. Vyhodnocovanie náročnosti terénu podľa úrovne otrasov a prispôsobovanie súčiniteľa valivého trenia (Cᵣᵣ) úmerne výpočtom výkonu.
prefAutoTerrainNote1Summary Device should be held fixed to a vehicle (e.g. on a bike handlebars), and not in a hand or in a pocket while using this. Zariadenie musí byť pevne uchytené (napríklad na riadidlách bicykla), nie umiestnené vo vrecku alebo držané v ruke.
prefAutoTerrainNote2Summary Powers obtained using a power sensor are not affected by this feature. Hodnoty výkonu získavané snímačom výkonu nie sú ovplyvnené touto funkciou.
prefMeterSettingsNoteSummary More settings are available via a menu accessed by long-clicking on a meter field. Jednotlivé nastavenia sú dostupné podržaním odkazu daného merania.
prefTrackingButtonModeTitle Alternative behavior Alternatívna funkcia
prefTrackingButtonModeSummary (All profiles) Click or long-click for Pause, separate button for Stop. (Všetky profily) Kliknúť alebo podržať tlačidlo pre Pozastavenie a používať samostatné tlačidlo pre Zastavenie.
prefGpsBoostNoteSummary Location updates will always be forced to the highest frequency during navigation Frekvencia aktualizácie GPS je počas navigovania vynútene najvyššia.
prefNoSoundInsideFenceTitle No sounds inside fence Žiadne zvuky v chránenej oblasti
prefNoSoundInsideFenceSummary Do not make sounds while inside a fence, except for the alarms. Neprehrávať zvuk, okrem výstrah, vo vlastnej predvolenej oblasti.
prefSteadyScreenTitle Screen stabilization Stabilizácia zobrazovania
prefSteadyScreenNote1 This feature helps you to see the screen a bit clearly while on the go. The image on the screen is stabilized by applying rapid small movements that try to counteract external shaking. Funkcia pomáha stabilizovať obraz pri pohybe v hrboľatom teréne pomocou malých zobrazovacích pohybov vyrovnávajúcich vonkajšie otrasy.
prefSteadyScreenNote2 This works best for slower movements, such as phone swaying in hand while walking, but also on handlebars while riding or in a car while driving. Funkcia sa spoľahlivejšie uplatňuje hlavne pri pomalších pohyboch s mobilom počas chôdze alebo jazdy.
prefGpsIntervalAdaptiveTitle Adaptive Adaptívny
prefGpsIntervalAdaptiveSummary Automatically adjust the GPS update interval between 1 and 5 seconds, depending on speed. Automatická aktualizácia GPS v intervale od 1 sekundy do 5 sekúnd v závislosti od rýchlosti.
prefGpsIntervalAdaptiveNote Adaptive update intervals can help reduce battery consumption when moving slowly or taking frequent breaks. Adaptívny mód aktualizácie GPS pomáha šetriť kapacitu batériu pri pomalom pohybe alebo častých prestávkach.
prefOnlineElevationTitle Online elevation Online nadmorská výška
prefOnlineElevationSummary Use elevation data from the Internet to increase altitude baseline accuracy. Enabled by default. Používať dáta z internetu pre presnejšie zobrazovanie nadmorskej výšky.
prefOnlineElevationNoteSummary1 To save battery and data, only one elevation point will be acquired from the Internet when you start tracking a new track. This is enough for the rest of the track to have a more accurate altitude baseline. Funkcia šetrí batériu a dáta získavaním údajov len pre jeden výškový bod na každej novej trase, čo je postačujúce pre presnejšie určovanie nadmorskej výšky na celej línii trasy.
prefOnlineElevationNoteSummary2 If the Internet or the license is not available, the app will continue to work without correcting the altitude. Pri nedostupnom internete alebo neaktívnej licencii aplikácia funguje bez dodatočného spresňovania údajov nadmorskej výšky.
prefOnlineElevationNoteSummary3 This only works if a subscription license is available (Ultimate license, or one of the maps licenses). Funkcia funguje len pri aktívnej používateľskej licencii. (Platné pre Ultimate alebo niektorú licenciu s predplatenými mapami.)
prefTrackingButtonFreePlacementTitle Free Rec button placement Umiestnenie tlačidla nahrávania
prefTrackingButtonFreePlacementSummary (All profiles) Allows the Rec button to be placed anywhere in the layout. When disabled, the Rec button will be fixed on the button bar. (Všetky profily) Umožniť ľubovoľné umiestňovanie tlačidla nahrávania na rozhraní. Nepovolenie voľby znamená jeho ukotvenie na paneli tlačidiel.
Key English Slovak
prefBarometricAltitudeDisableAlert Disable barometric altitude? Zakázať barometrickú nadmorskú výšku?
prefBarometricAltitudeNoteSummary Use these only in the open atmosphere! Please disable while in pressurized, closed or air-conditioned vehicles like cars or airplanes! Používanie funkcie je vhodné len v otvorenom voľnom atmosferickom priestore.
prefBarometricAltitudeSummary Use pressure sensor data to enhance altitude accuracy, if available Používať dáta zo snímača tlaku pre presnejšie určovanie nadmorskej výšky
prefBarometricAltitudeTitle Barometric altitude Barometrická nadm. výška
prefGnssActivityRecognitionSummary Recognize standing still vs. moving for GPS. This may introduce lag and some lost distance or altitude after a break, but will prevent most GPS noise. Rozpoznávanie státia a pohybu. Môže spôsobovať omeškanie a odchýlku merania vzdialenosti alebo nadmorskej výšky, avšak pomáha redukovať chyby GPS.
prefGnssActivityRecognitionTitle Reduce GPS noise Znižovať lokalizačnú odchýlku
prefGnssAutomaticSleepSummary Turn off location automatically while being still, and back on when movement starts. This reduces battery usage on longer breaks, without the need to stop the tracking. Automatické vypínanie GPS pri zastavení a obnovovanie pri pohybe. Pomáha šetriť kapacitu batérie a predchádzať nutnosti prerušenia sledovania trasy pri dlhších prestávkach.
prefGnssAutomaticSleepTitle GPS auto sleep Automatické pozastavenie GPS
prefGoogleMapsRenderer_0 Default Prednastavené
prefGoogleMapsRenderer_1 Legacy Starší typ
prefGoogleMapsRenderer_2 Latest Novší typ
prefGoogleMapsRendererDialogTitle @string/pref_category_mapsRenderer
prefGoogleMapsRendererInfo Specifies which renderer type you prefer to use to display the maps. Legacy renderer may use fewer resources, while the latest one usually has more features or a better design. Určenie typu vykresľovania zobrazovaných máp. Staršie verzie môžu byť nenáročné na zdroje, avšak novšie majú zvyčajne lepšie parametre a poskytujú kvalitnejšie zobrazovanie.
prefGoogleMapsRendererSummary Current: %1$s Aktuálne: %1$s
prefGoogleMapsRendererTitle @null
prefGpsBoostNoteSummary Location updates will always be forced to the highest frequency during navigation Frekvencia aktualizácie GPS je počas navigovania vynútene najvyššia.
prefGpsIntervalAdaptiveNote Adaptive update intervals can help reduce battery consumption when moving slowly or taking frequent breaks. Adaptívny mód aktualizácie GPS pomáha šetriť kapacitu batériu pri pomalom pohybe alebo častých prestávkach.
prefGpsIntervalAdaptiveSummary Automatically adjust the GPS update interval between 1 and 5 seconds, depending on speed. Automatická aktualizácia GPS v intervale od 1 sekundy do 5 sekúnd v závislosti od rýchlosti.
prefGpsIntervalAdaptiveTitle Adaptive Adaptívny
prefMapDiskCacheAgeEntries_0 1 day 1 deň
prefMapDiskCacheAgeEntries_1 5 days 5 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_2 10 days (default) 10 dní (prednastavené)
prefMapDiskCacheAgeEntries_3 15 days 15 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_4 30 days 30 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_5 45 days 45 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_6 60 days 60 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_7 90 days 90 dní
prefMapDiskCacheAgeTitle Map cache age limit Vyrovnávacia pamäť pre mapy
prefMapDiskCacheSizeEntries_0 10 MB 10 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_1 50 MB 50 MB

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

3 months ago
User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefGpsBoostNoteSummary
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1162