Translation

pref_speechMasterSwitch_title
English
Key English Slovak
pref_track_charts_title Chart types… Druhy grafov…
pref_track_charts_summary Choose various activity parameters to be saved as charts with every track. Speed and altitude data are always saved. Vybrať parametre do grafov pre každú trasu. Rýchlosť a nadmorská výška sú vždy zahrnuté.
pref_flashlightAutoPocketMode_title Pocket mode Vreckový mód
pref_flashlightAutoPocketMode_summary Use proximity sensor to keep the flashlight off while not needed Používať snímač priblíženia na zhasnutie svetla
pref_flashlightBlinkMode_title Mode Spôsob
pref_flashlightBlinkMode_summary @null
pref_flashlightBlinkMode_dialogTitle Flashlight flickering Blikanie svetla
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_title Button toggle Prepínač
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_summary Toggle flickering mode with a button click while the flashlight is turned on Prepínať blikanie svetla jednoduchým ťuknutím
pref_haptic_feedback_title Vibrate on touch Vibrovať pri dotyku
pref_haptic_feedback_summary @null
pref_haptic_feedback_intensity_title Vibration intensity Intenzita vibrácie
pref_haptic_feedback_intensity_summary @null
pref_soundsMasterSwitch_title All sounds Všetky zvuky
pref_soundsMasterSwitch_summary @null
pref_speechMasterSwitch_title Enable Povoliť
pref_speechMasterSwitch_summary @null
pref_speechProfileName_title Profile name Názov profilu
pref_speechProfileName_summary (All profiles) Speak profile name on profile switch (Všetky profily) Oznámiť názov pri prepnutí profilu
pref_speechTrackingStatus_title Tracking Sledovanie trasy
pref_speechTrackingStatus_summary Speak when tracking starts, stops, and pauses Upozornenie pri spustení, pozastavení alebo zastavení sledovania trasy
pref_speechAutoPause_title Auto pause Automatická prestávka
pref_speechAutoPause_summary Speak on automatic pause and resume detection Oznámiť začatie a ukončenie automatickej prestávky
pref_speechGnssStatus_title GPS GPS
pref_speechGnssStatus_summary Speak on GPS status change (good, bad) Oznámiť zmenu stavu GPS
pref_speechTallies_title Tallies Hlásenia
pref_speechTallies_summary Speak tallies Hlásiť
pref_speechToasts_title Short notes Krátke poznámky
pref_speechToasts_summary Speak various short info notes Hlásiť rôzne krátke informácie
pref_speechCountdown_title Countdown Odpočítavanie
pref_speechCountdown_summary Speak countdown Hlásiť odpočítavanie
Key English Slovak
pref_soundeffects_tally_steps_dialog_title Steps tally Hlásenie krokov
pref_soundeffects_tally_steps_title Steps Kroky
pref_soundeffects_tally_summary @null
pref_soundeffects_tally_title Enable Povoliť
pref_soundeffects_tally_value_summary Every %1$s %2$s Po každých %1$s %2$s
pref_soundeffects_title Enable Povoliť
pref_soundsMasterSwitch_summary @null
pref_soundsMasterSwitch_title All sounds Všetky zvuky
pref_speechAutoPause_summary Speak on automatic pause and resume detection Oznámiť začatie a ukončenie automatickej prestávky
pref_speechAutoPause_title Auto pause Automatická prestávka
pref_speechCountdown_summary Speak countdown Hlásiť odpočítavanie
pref_speechCountdown_title Countdown Odpočítavanie
pref_speechGnssStatus_summary Speak on GPS status change (good, bad) Oznámiť zmenu stavu GPS
pref_speechGnssStatus_title GPS GPS
pref_speechMasterSwitch_summary @null
pref_speechMasterSwitch_title Enable Povoliť
pref_speechNavigation_summary Speak navigation Hlas navigácie
pref_speechNavigation_title Navigation Navigácia
pref_speechProfileName_summary (All profiles) Speak profile name on profile switch (Všetky profily) Oznámiť názov pri prepnutí profilu
pref_speechProfileName_title Profile name Názov profilu
pref_speechTallies_summary Speak tallies Hlásiť
pref_speechTallies_title Tallies Hlásenia
pref_speechToasts_summary Speak various short info notes Hlásiť rôzne krátke informácie
pref_speechToasts_title Short notes Krátke poznámky
pref_speechTrackingStatus_summary Speak when tracking starts, stops, and pauses Upozornenie pri spustení, pozastavení alebo zastavení sledovania trasy
pref_speechTrackingStatus_title Tracking Sledovanie trasy
pref_speed_calculate_mode_summary (All profiles) Recalculate speed from distances, do not use GPS value directly. This may provide more stable speed readings over GPS (Doppler) values. Default is OFF. (Všetky profily) Vypočítavať rýchlosť zo vzdialeností namiesto priameho používania GPS-hodnôt, čo môže poskytovať presnejšie údaje vyhodnocujúc hodnoty Dopplerovho javu. Predvolene vypnuté.
pref_speed_calculate_mode_title Recalculate speed Vypočítavať rýchlosť
pref_speedo_display_mode_dialog_title Speedo appearance Vzhľad rýchlomera
pref_speedo_display_mode_entries_0 Graphic & Digital Digitálno-graficky
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

User avatar relic242

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_speechMasterSwitch_title
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1076