Translation

speechTrackingGpsWeak
English
Key English Slovak
speechAscent Climb: %1$s Stúpanie: %1$s
speechDescent Drop: %1$s Klesanie: %1$s
speechClock Clock: %1$s Hodiny: %1$s
speechSteps Steps: %1$s Kroky: %1$s
speechRadius Radius: %1$s Dosah: %1$s
speechEnergy Energy: %1$s Energia: %1$s
speechCountdownGo Go! Štart!
speechIncreasing Rising Nárast
speechDecreasing Dropping Pokles
speechTrackingStart Start Štart
speechTrackingStop Stop Stop
speechTrackingPause Pause Prestávka
speechTrackingResume Go Pokračovanie
speechPromptTrackingResume Resume or finish? Obnoviť alebo skončiť?
speechTrackingGpsOk GPS OK GPS OK
speechTrackingGpsWeak No GPS Žiadne GPS
speechNavigationContinue Continue Pokračovať
speechNavigationDestinationReached You have reached the destination Cieľ dosiahnutý
speechNavigationGotOffRoute You have gone off the route Poloha mimo trasy
speechNavigationWrongWay Wrong way Poloha v zlom smere
navigationContinue Continue Pokračovať
navigationDestinationReached Destination Cieľ
navigationGotOffRoute Off route Mimo trasy
navigationWrongWay Wrong way Zlý smer
navigationRerouteCmd Click to reroute Presmerovať
navigationLoadingData Loading directions… Načítavajú sa pokyny…
navigationLoadFromFilePrompt An error occurred while loading new directions from the Internet.

Do you want to load previously used directions from a file?
Vyskytla sa chyba pri načítavaní smerových pokynov z internetu.

Načítať predchádzajúce použité navigovanie zo súboru?
navigationStepsInfo Navigation instructions will appear here as you move. Hide or slide this panel as desired. Pokyny navigácie sa zobrazujú na tomto mieste počas pohybu. Panel navigácie možno posúvať alebo skryť.
navigationRouteNotFound Sorry, no route was found to that destination Nebola nájdená žiadna trasa do zadaného cieľa
navigationRouteTooLong Sorry, this destination is too far away Cieľ je príliš vzdialený
navigationStopPrompt Stop Ukončiť

Loading…

User avatar barnakj100

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

3 years ago
User avatar barnakj100

New contributor

Urban Biker / StringsSlovak

New contributor 3 years ago
User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsSlovak

3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
speechTrackingGpsWeak
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1528