Translation

controlPanelScreenshotButtonSubtitle
English
Key English Slovak
controlPanelSoundVolume Volumes Hlasitosť
controlPanelEnergyParams Power/Energy parameters Parametre výkonu a energie
controlPanelLocationButton Location Poloha
controlPanelScreenOrientation Screen orientation Zobrazenie
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Jednotky
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Zmeniť jednotky
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Snímače
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Spravovať snímače
controlPanelMapShowButtonTitle Show map Zobraziť mapu
controlPanelMapShowButtonSubtitle Click to show the map Klikom zobraziť mapu
controlPanelMapHideButtonTitle Hide map Skrytie mapy
controlPanelMapHideButtonSubtitle Click to hide the map Skryť mapu
controlPanelMapSettingsButtonTitle Map options Možnosti máp
controlPanelMapSettingsButtonSubtitle Click for map options Možnosti
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Snímok obrazovky
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Zdielať snímok obrazovky
controlPanelFlashlight Flashlight Svetlo
profilesListTitle Profiles Profily
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Vybrať profil
profilesListAddProfile New profile Nový Profil
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Celkovo od: %1$s
profilesListButtonResetTotals Reset totals Vynulovať
profilesListProfileNotUsed (unused) (nepoužívaný)
cloudAccountsTitle Accounts Účty
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Pripojenie sa do cloudovej služby uľahčuje zdieľanie trás s druhými.

Neodosielajú sa žiadne údaje bez povolenia.
accountDisconnect Disconnect Odhlásiť sa
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Prihlásiť sa cez Google Fit
veloHeroConnectButton Connect with Velo Hero Pripojiť sa s Velo Hero
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava Trasa bude obsahovať zásady ochrany súkromia prednastavené na Strava
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Pravidlá sprístupňovania dát
Key English Slovak
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Pripojenie sa do cloudovej služby uľahčuje zdieľanie trás s druhými.

Neodosielajú sa žiadne údaje bez povolenia.
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Vždy (predvolené)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Načítavať dáta len pri meraní
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Pravidlá sprístupňovania dát
cloudAccountsTitle Accounts Účty
controlPanelEnergyParams Power/Energy parameters Parametre výkonu a energie
controlPanelFlashlight Flashlight Svetlo
controlPanelLocationButton Location Poloha
controlPanelMapHideButtonSubtitle Click to hide the map Skryť mapu
controlPanelMapHideButtonTitle Hide map Skrytie mapy
controlPanelMapSettingsButtonSubtitle Click for map options Možnosti
controlPanelMapSettingsButtonTitle Map options Možnosti máp
controlPanelMapShowButtonSubtitle Click to show the map Klikom zobraziť mapu
controlPanelMapShowButtonTitle Show map Zobraziť mapu
controlPanelScreenOrientation Screen orientation Zobrazenie
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Zdielať snímok obrazovky
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Snímok obrazovky
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Spravovať snímače
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Snímače
controlPanelSoundAlarms Alarms Upozornenia
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Automatický zvonček
controlPanelSoundEffects Effects Efekty
controlPanelSoundRoar AVAS AVAS
controlPanelSoundSpeech Speech Reč
controlPanelSoundTallies Tallies Hlásenia
controlPanelSoundVolume Volumes Hlasitosť
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Zmeniť jednotky
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Jednotky
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Bicykel 1 🚴

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

3 months ago
User avatar relic242

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
controlPanelScreenshotButtonSubtitle
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 590