Translation

pref_mapsShowAttribution_title
English
Key English Slovak
pref_soundeffects_alarm_title Enable Povoliť
pref_soundeffects_alarm_summary @null
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_title Forgotten pause Zabudnutá prestávka
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_summary Alarm will sound when significant movement is detected while tracking is paused Prehrať upozornenie pri zaznamenaní výraznejšieho pohybu, ak je sledovanie trasy pozastavené
pref_ads_mode_title Show adverts Zobrazovať reklamu
pref_ads_mode_summary @null
pref_ads_mode_dialog_title Adverts type Reklama
pref_maps_disable_title Disable Maps Zakázať Mapy
pref_maps_disable_summary @null
pref_maps_track_draw_title Draw the track Zakresľovať trasu
pref_maps_track_draw_summary Chart your movements over the map Zaznamenávať práve prechádzanú trasu do mapy
pref_maps_fences_draw_title Fences Chránené oblasti
pref_maps_fences_draw_summary Show FenceGuard protected regions over the map Vyobrazovať vlastné chránené územia na mape
pref_maps_animate_title Animation Animácia mapy
pref_maps_animate_summary Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on Nepovoliť pri aktívnom sledovaní zvýšiac tak kapacitu batérie
pref_mapsShowAttribution_title Attribution Pridelenie
pref_mapsShowAttribution_summary Show attribution text for online maps other than Google. Disable to prevent accidental click on a link. Zobrazovať pridelený text ako odkaz online-máp iných ako Google.
pref_maps_online_mode_title @null
pref_maps_online_mode_dialog_title Maps source Zdroj máp
pref_maps_offline_file_title Select file or folder Zvoliť súbor alebo priečinok
pref_maps_offline_file_dialog_title Choose offline maps folder Zvoliť priečinok offline-máp
pref_maps_offline_file_summary %1$s %1$s
pref_maps_offline_file_noFolderSelected No folder selected. Nie je zvolený žiadny priečinok.
pref_maps_offline_info_title Download now Stiahnuť
pref_maps_offline_info_summary Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Podporované formáty vektorových (.map) a rastrových (.sqlitedb) máp si možno stiahnuť na download.mapsforge.org alebo vytvoriť pomocou programu Mobac (mobac.sourceforge.net).
pref_maps_offline_usage_summary Usage: Select the downloaded map file with the option above. Zvoliť uložený súbor mapy.
pref_maps_offline_warning_summary Warning: Some online data may be retrieved even in offline mode. Please disable mobile Internet before using maps, if concerned. Upozornenie: Môžu sa načítavať online-dáta pri zapnutom mobilnom internete.
pref_maps_offline_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_routes_draw_title Guide routes Zadané trasy
pref_maps_routes_draw_summary Draw selected GPX routes over the map Zobrazovať na mape vybraté trasy GPX
pref_maps_routes_info_summary Guide route is simply a line drawn over the map that you can follow. For step-by-step directions, use the Navigation feature. Navádzacia trasa sa zobrazuje ako čiara kreslená na mape. Pre určovanie smeru treba použiť funkciu Navigácia.
Key English Slovak
pref_maps_routes_info_summary Guide route is simply a line drawn over the map that you can follow. For step-by-step directions, use the Navigation feature. Navádzacia trasa sa zobrazuje ako čiara kreslená na mape. Pre určovanie smeru treba použiť funkciu Navigácia.
pref_maps_routes_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_track_draw_summary Chart your movements over the map Zaznamenávať práve prechádzanú trasu do mapy
pref_maps_track_draw_title Draw the track Zakresľovať trasu
pref_mapsFollowAutorotateMode_summary Keep the direction of travel pointing upwards Zobrazovať aktuálny smer na mape v rovine so smerom pohybu
pref_mapsFollowAutorotateMode_title @string/dialogMapsAutoRotate
pref_mapsFollowAutoZoomMode_summary Adjust map zoom level based on current speed Upravovať zoom mapy podľa aktuálnej rýchlosti
pref_mapsFollowAutoZoomMode_title @string/dialogMapsAutoZoom
pref_mapsFollowMode_summary Keep the map centered on your current location Udržiavať vycentrovanú mapu podľa aktuálnej polohy
pref_mapsFollowMode_title @string/dialogMapsFollowMode
pref_mapsLayerTraffic_summary Show real-time traffic information Zobrazovať cestnú premávku v reálnom čase
pref_mapsLayerTraffic_title @string/dialogMapsLayerTraffic
pref_mapsOfflineLayerButtonActionSummary Choose what to do when the layer button is pressed Definovanie funkcie tlačidla vrstiev
pref_mapsOfflineLayerButtonActionTitle Layer button action Tlačidlo vrstiev
pref_mapsShowAttribution_summary Show attribution text for online maps other than Google. Disable to prevent accidental click on a link. Zobrazovať pridelený text ako odkaz online-máp iných ako Google.
pref_mapsShowAttribution_title Attribution Pridelenie
pref_mapsWeatherAnimate_info Radar animation can use up to 5x more Internet data than a static radar image. Radarová animácia využíva až 5x viac dát ako statický radarový obrázok.
pref_mapsWeatherAnimate_summary Animate last 1 hour of radar data, to help you visualize the precipitation trend Animovať poslednú hodinu radarových údajov pre lepší prehľad o vývoji zrážok
pref_mapsWeatherAnimate_title Animate Animovať
pref_mapsWeatherAnimateForecast_summary Also animate 30 minutes of radar forecast in different colors Farebne vyobrazovať 30 minút radarovej predpovede
pref_mapsWeatherAnimateForecast_title Forecast Predpoveď počasia
pref_mapsWeatherCoverage_summary Shade areas where there is no precipitation radar coverage Stmaviť oblasti bez radarového pokrytia
pref_mapsWeatherCoverage_title Coverage mask Meteorologické pokrytie
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_info Radar data is downloaded from the Internet, even when offline maps are used. It is automatically refreshed every 10 minutes while map is visible. Data source is RainViewer.com. Radarové údaje sa sťahujú z internetu, aj keď sa používajú offline mapy. Automaticky sa obnovujú každých 10 minút, kým je mapa viditeľná. Zdrojom údajov je RainViewer.com.
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_summary Show precipitation radar layer Zobraziť zrážkovú radarovú vrstvu
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_title Precipitation radar Zrážkový radar
pref_meter_lock_summary Prevents change of mode on click Zabraňuje zmeniť funkciu pri dotyku
pref_meter_lock_title Lock mode Uzamknutie
pref_meter_modes_select_title Choose available modes… Zvoliť funkcie…
pref_meterTitle Meter Meranie

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_mapsShowAttribution_title
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 984