Translation

sensorRemoveConfirmDialogMsg
English
Key English Slovak
sensorsTabFound Found Nájdené
sensorsSectionUsedInProfile Used in the profile Používané v profile
sensorsSectionSupported Supported Podporované
sensorsSectionUnsupported Unsupported Nepodporované
sensorsEmptyList Empty list Prázdny zoznam
sensorsMenuScan Scan Zistiť
sensorsInfo Sensors get connected automatically while recording is active, and disconnected when you stop recording.

It's not possible to establish a sensor connection manually.
Snímače sú aktivované automaticky pri nahrávaní.

Nie je možné zapojiť snímač do činnosti nezávisle.
sensorWheelCircNotSetWarning Wheel circumference has not been set Obvod kolesa nebol nastavený
sensorStepLengthNotSetWarning Step length has not been set Dĺžka kroku nebola nastavená
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Pridať do profilu
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Odstrániť z profilu
sensorMenuProperties Properties Vlastnosti
sensorMenuEnable Enable Povoliť
sensorMenuDisable Disable Zakázať
sensorMenuDelete Forget Vymazať
sensorRemoveConfirmDialogMsg Remove from the profile? Odstrániť snímač z profilu?
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Odstrániť snímač z profilu?
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Snímač pridaný do profilu
sensorRemovedMsg Sensor removed from the profile Snímač odstránený z profilu
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Snímač vymazaný
sensorPurposeNone (No purpose) (nepridelené)
sensorPurposeCadence Cadence Kadencia
sensorPurposeSpeed Speed Rýchlosť
sensorPurposeDistance Distance Vzdialenosť
sensorPurposeDuration Duration Trvanie
sensorPurposePower Power Výkon
sensorPurposeHeartRate Heart rate Srdcový tep
sensorPurposeSteps Steps Kroky
sensorPurposePressure Pressure Tlak
sensorPurposeTemperature Temperature Teplota
sensorPurposeHumidity Humidity Vlhkosť
Key English Slovak
sensorProperitesUseForSteps Use for step count and cadence Používať pre počítanie krokov a kadenciu
sensorProperitesUseForTemperature Use for temperature Používať pre teplotu
sensorProperitesWheelPerimeter Wheel circumference Obvod kolesa
sensorProperitesWheelPerimeterNotSet Not set Nenastavené
sensorPurposeCadence Cadence Kadencia
sensorPurposeDistance Distance Vzdialenosť
sensorPurposeDuration Duration Trvanie
sensorPurposeHeartRate Heart rate Srdcový tep
sensorPurposeHumidity Humidity Vlhkosť
sensorPurposeNone (No purpose) (nepridelené)
sensorPurposePower Power Výkon
sensorPurposePressure Pressure Tlak
sensorPurposeSpeed Speed Rýchlosť
sensorPurposeSteps Steps Kroky
sensorPurposeTemperature Temperature Teplota
sensorRemoveConfirmDialogMsg Remove from the profile? Odstrániť snímač z profilu?
sensorRemovedMsg Sensor removed from the profile Snímač odstránený z profilu
sensorsEmptyList Empty list Prázdny zoznam
sensorsInfo Sensors get connected automatically while recording is active, and disconnected when you stop recording.

It's not possible to establish a sensor connection manually.
Snímače sú aktivované automaticky pri nahrávaní.

Nie je možné zapojiť snímač do činnosti nezávisle.
sensorsMenuScan Scan Zistiť
sensorsSectionSupported Supported Podporované
sensorsSectionUnsupported Unsupported Nepodporované
sensorsSectionUsedInProfile Used in the profile Používané v profile
sensorsTabFound Found Nájdené
sensorsTabUsed Used Používané
sensorStatusConnected Connected Pripojené
sensorStatusConnecting Connecting… Pripája sa…
sensorStatusDisconnected Disconnected Odpojené
sensorStepDetectorName Step Detector Snímač krokov
sensorStepLengthNotSetWarning Step length has not been set Dĺžka kroku nebola nastavená

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
sensorRemoveConfirmDialogMsg
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 682