Translation

prefNotificationAlwaysSummary
English
Key English Slovak
pref_speechTallies_summary Speak tallies Hlásiť
pref_speechToasts_title Short notes Krátke poznámky
pref_speechToasts_summary Speak various short info notes Hlásiť rôzne krátke informácie
pref_speechCountdown_title Countdown Odpočítavanie
pref_speechCountdown_summary Speak countdown Hlásiť odpočítavanie
prefBarometricAltitudeTitle Barometric altitude Barometrická nadm. výška
prefBarometricAltitudeSummary Use pressure sensor data to enhance altitude accuracy, if available Používať dáta zo snímača tlaku pre presnejšie určovanie nadmorskej výšky
prefBaroAltitudeUsesTemperatureTitle Thermo barometer Termobarometer
prefBaroAltitudeUsesTemperatureSummary Use temperature sensor data for more accurate barometric altitudes, if available Používať teplotný snímač v súčinnosti s barometrickým určovaním nadmorskej výšky
prefBarometricAltitudeNoteSummary Use these only in the open atmosphere! Please disable while in pressurized, closed or air-conditioned vehicles like cars or airplanes! Používanie funkcie je vhodné len v otvorenom voľnom atmosferickom priestore.
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Používať odvodený snímač
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help. Zariadenie nemá teplotný snímač. Teplota okolia však môže byť odvodená použitím iných snímačov. Viac informácií v Pomoci.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Barometrické ladenie
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Ak je to potrebné, používaná konštanta môže zmenšovať odchýlku jednotlivých barometrických meraní.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Stále oznámenie
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Zobrazovať stálu ikonu aplikácie na paneli oznámení nezávisle od stavu trasovania.
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Veľkosť vyrovnávacej pamäte
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Pri otvorených mapách sa ukladajú informácie, ktoré umožňujú rýchle zobrazenie mapy pri jej ďalšom otvorení, čím sa šetria kapacita batérie a dáta. (Všetky profily)
prefMapDiskCacheAgeTitle Map cache age limit Vyrovnávacia pamäť pre mapy
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Nepoužívať GPS
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Nepoužívať GPS počas aktivity
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Získavanie polohy nebude zapnuté, mapa zostane nedostupná.

Dáta sa budú získavať z iných dostupných snímačov.
prefMapTrackColorTitle Track color Farba trasy
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color Farba navádzania
prefActivityRecognitionNoteSummary These options rely on Android's physical activity recognition feature. It may not be accurate and can be laggy, use only if you are okay with that. Will work best when a speed sensor is used for distance and duration. Vyhodnocovanie nemusí byť presné, je dobré mať aktívne funkcie merania vzdialenosti a trvania.
prefGnssActivityRecognitionTitle Reduce location noise Znižovať lokalizačnú odchýlku
prefGnssActivityRecognitionSummary Recognize standing still vs. moving for GPS. May introduce delays and some lost distance after a break, but will prevent most GPS noise. Rozpoznávanie státia a pohybu. Môže spôsobovať omeškanie a odchýlku merania času a vzdialenosti, avšak pomáha redukovať chyby GPS.
prefGnssAutomaticSleepTitle GPS automatic sleep Automatické pozastavenie GPS
prefGnssAutomaticSleepSummary Turn off location automatically while being still, and back on when movement starts. This reduces battery usage on longer breaks, without the need to stop the tracking. Automatické vypínanie GPS pri zastavení a obnovovanie pri pohybe. Pomáha šetriť kapacitu batérie a predchádzať nutnosti prerušenia trasovania pri dlhších prestávkach.
infoMeterModeDistanceTitle Distance Vzdialenosť
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Prejdená vzdialenosť.
Key English Slovak
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_6 500 MB 500 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_7 1 GB 1 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_8 2 GB 2 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB 3 GB
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Pri otvorených mapách sa ukladajú informácie, ktoré umožňujú rýchle zobrazenie mapy pri jej ďalšom otvorení, čím sa šetria kapacita batérie a dáta. (Všetky profily)
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Veľkosť vyrovnávacej pamäte
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color Farba navádzania
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Prepínať fareb. kombináciu
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Prepínať medzi súbormi
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Žiadne priradenie
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefMapTrackColorTitle Track color Farba trasy
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Zobrazovať stálu ikonu aplikácie na paneli oznámení nezávisle od stavu trasovania.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Stále oznámenie
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Ak je to potrebné, používaná konštanta môže zmenšovať odchýlku jednotlivých barometrických meraní.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Barometrické ladenie
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Získavanie polohy nebude zapnuté, mapa zostane nedostupná.

Dáta sa budú získavať z iných dostupných snímačov.
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Nepoužívať GPS počas aktivity
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Nepoužívať GPS
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default) Bez omeškania (predvolené)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds 0,1 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds 0,2 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds 0,3 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds 0,4 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds 0,5 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_6 0.75 seconds 0,75 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_7 1 second 1 s

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefNotificationAlwaysSummary
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1019