Translation

toastScreensaverModeActive
English
Key English Slovak
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Chyba prístupu do prídavnej pamäte
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Treba zadať parametre výkonu v nastaveniach
toastSharingSuccess Successfully posted Úspešne odoslané
toastSharingError Error during sharing actions Vyskytla sa chyba
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Chyba pri odosielaní, treba overiť povolenia
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Chyba, žiadny súbor GPX vrámci trasy
toastUpdatingSuccess Successfully updated Úspešne aktualizované
toastSoundsEnabled Sounds enabled Zvuky povolené
toastSoundsDisabled Sounds disabled Zvuky zakázané
toastSensorEnabled Sensor enabled Snímač povolený
toastSensorDisabled Sensor disabled Snímač zakázaný
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatická kombinácia aktívna
toastCancelled Canceled Zrušené
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Vreckový mód aktívny
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Mód otočenia aktívny
toastScreensaverModeActive Screensaver mode active Šetrič obrazovky aktivovaný
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Pozastavené: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licencia bola úspešne pridelená. Vďaka za podporu.
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Altuálne oznámenie
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Prebieha overovanie fungovania aplikácie
cautionTitle Caution Upozornenie
dialog_default_color_light_title Light color theme Kombinácia 1
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Kombinácia 2
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Farby trasy
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Nastavenie uplatní predvolené farby. Pokračovať?
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Naozaj?
dialog_volume_bell_text Bell Zvonček
dialog_volume_roaring_text AVAS AVAS
Key English Slovak
toastMapFollowingOn Follow on Sledovanie zapnuté
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Cestná premávka vypnutá
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Cestná premávka zapnutá
toastPressAgainToExit Press again to exit Skončiť dvojklikom
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Prepnúť profil podržaním tlačidla
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Chyba pri prepínaní profilu! Skús znovu.
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Chyba pri ukladaní údajov profilu! Skús znovu.
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Nemožno vymazať dáta — Profil obsahuje neuložené údaje! Najskôr treba ukončiť trasu.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profil vytvorený
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profil odstránený
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Chyba pri vymazávaní profilu
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil aktualizovaný
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Uplatnenie tejto zmeny vyžaduje reštart aplikácie
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Zapnúť zvuk AVAS podržaním tlačidla
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Vreckový mód aktívny
toastScreensaverModeActive Screensaver mode active Šetrič obrazovky aktivovaný
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Mód otočenia aktívny
toastSensorDisabled Sensor disabled Snímač zakázaný
toastSensorEnabled Sensor enabled Snímač povolený
toastSharingError Error during sharing actions Vyskytla sa chyba
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Chyba, žiadny súbor GPX vrámci trasy
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Chyba pri odosielaní, treba overiť povolenia
toastSharingSuccess Successfully posted Úspešne odoslané
toastSoundsDisabled Sounds disabled Zvuky zakázané
toastSoundsEnabled Sounds enabled Zvuky povolené
toastTrackDeleted Tracks deleted Trasy odstránené
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Chyba pri odstraňovaní trás
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa odstránená
toastTrackingPaused Paused Pozastavené
toastTrackingRecording Recording Nahráva sa...

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastScreensaverModeActive
Flags
java-format
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 207