Translation

pref_maps_offline_info_summary
English
Key English Slovak
pref_maps_track_draw_summary Chart your movements over the map Zaznamenávať práve prechádzanú trasu do mapy
pref_maps_fences_draw_title Fences Chránené oblasti
pref_maps_fences_draw_summary Show FenceGuard protected regions over the map Vyobrazovať vlastné chránené územia na mape
pref_maps_animate_title Animation Animácia mapy
pref_maps_animate_summary (All profiles) Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on (Všetky profily) Nepovoliť pri aktívnom sledovaní zvýšiac tak kapacitu batérie
pref_mapsShowAttribution_title Show attribution Zobrazovať pridelenie
pref_mapsShowAttribution_summary (All profiles) Show attribution text for online maps other than Google. Disable to prevent accidental click on a link. (Všetky profily) Zobrazovať pridelený text ako odkaz online-máp iných ako Google.
pref_maps_online_mode_title @null
pref_maps_online_mode_summary (All profiles) (Všetky profily)
pref_maps_online_mode_dialog_title Maps source Zdroj máp
pref_maps_offline_file_title Select file or folder Zvoliť súbor alebo priečinok
pref_maps_offline_file_dialog_title Choose offline maps folder Zvoliť priečinok offline-máp
pref_maps_offline_file_summary (All profiles) %1$s (Všetky profily) %1$s
pref_maps_offline_file_noFolderSelected No folder selected. Nie je zvolený žiadny priečinok.
pref_maps_offline_info_title Download now Stiahnuť
pref_maps_offline_info_summary Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Podporované formáty vektorových (.map) a rastrových (.sqlitedb) máp si možno stiahnuť na download.mapsforge.org alebo vytvoriť pomocou programu Mobac (mobac.sourceforge.net).
pref_maps_offline_usage_summary Usage: Select the downloaded map file with the option above. Zvoliť uložený súbor mapy.
pref_maps_offline_warning_summary Warning: Some online data may be retrieved even in offline mode. Please disable mobile Internet before using maps, if concerned. Upozornenie: Môžu sa načítavať online-dáta pri zapnutom mobilnom internete.
pref_maps_offline_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_routes_draw_title Guide routes Zadané trasy
pref_maps_routes_draw_summary Chart selected GPX routes as dotted lines over the map Zobrazovať na mape vybraté trasy GPX
pref_maps_routes_info_title Note! Poznámka!
pref_maps_routes_info_summary No other visual or audible cues will be given to facilitate the route navigation Nie su podporované žiadne obrazové či zvukové upozornenia na vybočenie z trasy.
pref_maps_routes_files_title Select file or folder Zvoliť súbor alebo prečinok
pref_maps_routes_files_dialog_title Choose routes folder or file Zvoliť priečinok alebo súbor trás
pref_maps_routes_files_summary %1$s
pref_maps_routes_files_noFolderSelected No folder selected. Nie je zvolený žiadny priečinok.
pref_maps_routes_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_quickZoom_title QuickZoom buttons Tlačidlá rýchleho zoomu
pref_maps_quickZoom_summary (All profiles) Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map, improves your orientation (Všetky profily) Povoliť priehľadné tlacidlá rýchleho zoomu
pref_maps_quickZoomInvert_title Inverted Tlačidlá naopak
Key English Slovak
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Všetky profily) Používať priamy stály zabudovaný podsystém.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Všetky profily) Používať komplexnejší systém, v súčinnosti s Google Play Services, teoreticky poskytujúci rýchlejšiu a presnejšiu lokalizáciu.
pref_locationProviderMode_dialog_title @string/pref_category_locationProvider_title
pref_locationProviderMode_summary @null
pref_locationProviderMode_title %1$s
pref_maps_animate_summary (All profiles) Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on (Všetky profily) Nepovoliť pri aktívnom sledovaní zvýšiac tak kapacitu batérie
pref_maps_animate_title Animation Animácia mapy
pref_maps_disable_summary @null
pref_maps_disable_title Disable Maps Zakázať Mapy
pref_maps_fences_draw_summary Show FenceGuard protected regions over the map Vyobrazovať vlastné chránené územia na mape
pref_maps_fences_draw_title Fences Chránené oblasti
pref_maps_offline_file_dialog_title Choose offline maps folder Zvoliť priečinok offline-máp
pref_maps_offline_file_noFolderSelected No folder selected. Nie je zvolený žiadny priečinok.
pref_maps_offline_file_summary (All profiles) %1$s (Všetky profily) %1$s
pref_maps_offline_file_title Select file or folder Zvoliť súbor alebo priečinok
pref_maps_offline_info_summary Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Podporované formáty vektorových (.map) a rastrových (.sqlitedb) máp si možno stiahnuť na download.mapsforge.org alebo vytvoriť pomocou programu Mobac (mobac.sourceforge.net).
pref_maps_offline_info_title Download now Stiahnuť
pref_maps_offline_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_offline_terrain_info_summary Open up download page at viewfinderpanoramas.org. Prejsť na viewfinderpanoramas.org
pref_maps_offline_terrain_info_title Download now Stiahnuť súbory...
pref_maps_offline_terrain_summary (All profiles) Render terrain elevation shades. Map will look more realistic, but probably slower. Requires DEM (.hgt) files present in the map folder. (Všetky profily) Zobrazovať vrstevnice na mape prostredníctvom súborov DEM (.hgt).
pref_maps_offline_terrain_title Render terrain Vyobrazovať terén
pref_maps_offline_terrain_usage_summary Usage: Extract .hgt files from the downloaded zip(s) and place them in the same folder where the offline map file resides (do not use separate subfolder). Použitie: Extrahujte súbory .hgt zo stiahnutých súborov zip a umiestnite ich do rovnakého priečinka, kde je uložený offline mapový súbor (nepoužívajte samostatný podpriečinok).
pref_maps_offline_usage_summary Usage: Select the downloaded map file with the option above. Zvoliť uložený súbor mapy.
pref_maps_offline_warning_summary Warning: Some online data may be retrieved even in offline mode. Please disable mobile Internet before using maps, if concerned. Upozornenie: Môžu sa načítavať online-dáta pri zapnutom mobilnom internete.
pref_maps_online_mode_dialog_title Maps source Zdroj máp
pref_maps_online_mode_summary (All profiles) (Všetky profily)
pref_maps_online_mode_title @null
pref_maps_quickZoom_summary (All profiles) Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map, improves your orientation (Všetky profily) Povoliť priehľadné tlacidlá rýchleho zoomu
pref_maps_quickZoom_title QuickZoom buttons Tlačidlá rýchleho zoomu

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

5 months ago
User avatar user

Marked for edit

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_maps_offline_info_summary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 908