Translation

dialogTrackResumeWaitMessage
English
Key English Slovak
dialogProfileEditTitle Edit profile Upraviť profil
dialogProfileEditTotals Totals: Celkom:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Vymazať údaje profilu?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Prepnúť profil
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Trasovanie je aktívne. Naozaj prepnúť na profil %1$s?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Odstrániť trasy
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Upozornenie: Akcia je nezvratná!

Vymazať vybraté trasy?
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Upozornenie: Akcia je nezvratná!

Odstrániť trasu %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Obnoviť trasu
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Treba najskôr vypnúť trasovanie alebo pozastaviť GPS.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Vybratý profil %1$s treba najskôr vynulovať.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktuálny profil %1$s bude prepnutý na %2$s. Pokračovať?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profil %1$s, v ktorom vznikla trasa, už neexistuje. Obnoviť v aktuálnom profile %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Naozaj obnoviť v profile %1$s?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Vyskytla sa chyba.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Obnovovanie... Prosím, počkať…
dialogTracksShareTitle Share tracks Zdieľať trasy
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Vyskytla sa chyba.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Nemožno zdieľať viac ako 100 trás naraz.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Lokalizácia je vypnutá
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Bez polohy nemožno používať monžstvo funkcií.

Sledovanie polohy musí byť povolené.

Otvoriť nastavenia?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Chyba barometrického merania
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrické meranie bolo vypnuté z dôvodu nesúladu s GPS meraním.

Nie je dobré používať barometer v uzavretých alebo klimatizovaných priestoroch.
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Poznámka
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrické meranie funguje len v otvorenom voľnom priestore.

Nie je dobré ho používať v uzavretých alebo klimatizovaných priestoroch.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Poznámka
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termobarometrické meranie vyhodnocuje teplotu otvoreného voľného priestoru.

Nie je dobré ho používať v uzavretých alebo klimatizovaných priestoroch.
dialogResetTitle Finish Ukončenie
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Uložiť trasu a pokračovať novou?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Žiadna trasa nebola uložená. Vynulovať meranie?
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD-mód
Key English Slovak
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Aplikácia potrebuje prístup do pamäte, aby mohli byť ukladné a obnovované trasy a nastavenia.

Bez tohto oprávnenia nie je mozné ziskavať prehľad trás, zdieľať trasy alebo ukladať akékoľvek dáta.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Pamäťové oprávnenie
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termobarometrické meranie vyhodnocuje teplotu otvoreného voľného priestoru.

Nie je dobré ho používať v uzavretých alebo klimatizovaných priestoroch.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Poznámka
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Upozornenie: Akcia je nezvratná!

Odstrániť trasu %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Poznámky
dialogTrackEditTitleHint Title Názov
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Vyskytla sa chyba.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Naozaj obnoviť v profile %1$s?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Treba najskôr vypnúť trasovanie alebo pozastaviť GPS.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profil %1$s, v ktorom vznikla trasa, už neexistuje. Obnoviť v aktuálnom profile %2$s?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Vybratý profil %1$s treba najskôr vynulovať.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktuálny profil %1$s bude prepnutý na %2$s. Pokračovať?
dialogTrackResumeTitle Resume track Obnoviť trasu
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Obnovovanie... Prosím, počkať…
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Upozornenie: Akcia je nezvratná!

Vymazať vybraté trasy?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Odstrániť trasy
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIP
dialogTracksShareChoices_1 GPX only GPX
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Nemožno zdieľať viac ako 100 trás naraz.
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Vyskytla sa chyba.
dialogTracksShareTitle Share tracks Zdieľať trasy
dialogTrackUploadActivityType Activity type Druh aktivity
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Podeľ sa o svoje dojmy…
dialogTrackUploadPlatform Online service Online služba
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Pripravujú sa údaje trasy…
dialogTrackUploadSending Sending… Odosielanie…
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Zdieľať nanovo
dialogTrackUploadShareButton Share Zdieľať

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogTrackResumeWaitMessage
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 220