Translation

pref_locationProvider_modes_1
English
Key English Slovak
pref_autopause_modes_0 Realtime (default) Priebežne (predvolené)
pref_autopause_modes_1 Relaxed Pri oddychu
pref_autopause_modes_2 Off Vypnuté
pref_autopause_modes_explanation_0 Discard all pauses longer than few seconds Vymazať každú prestávku dlhšiu ako pár sekúnd
pref_autopause_modes_explanation_1 Discard only pauses longer than 5 minutes Vymazať každú prestávku dlhšiu ako 5 minút
pref_autopause_modes_explanation_2 Keep all pauses (unless paused manually) Ponechať každú prestávku
pref_wakelock_modes_0 Auto (default) Automaticky (predvolené)
pref_wakelock_modes_1 Fully awake Plné využitie
pref_wakelock_modes_2 Partial Čiastočná aktivita
pref_wakelock_modes_3 Off Vypnuté
pref_wakelock_modes_explanation_0 Automatically decide based on GPS update interval and other factors Automaticky určovať podľa intervalu aktualizácie GPS a iných faktorov
pref_wakelock_modes_explanation_1 Keep CPU awake during tracking. May use more battery, but ensures no location update is skipped. Ponechať CPU v plnom režime počas sledovania trasy, čo môže vyžadovať viac energie, ale zaisťuje neustálu aktualizáciu polohy.
pref_wakelock_modes_explanation_2 Allow CPU to sleep between location updates. May use less battery, but may skip an update on a rare occasion. Povoliť CPU-spánok medzi aktualizáciami polohy, čo vyžaduje menej energie, avšak môže spôsobiť zriedkavé vynechanie polohy.
pref_wakelock_modes_explanation_3 Obey behaviour imposed by the system and/or other apps. Warning: May cause highly irregular location updates or even reject them all. Not recommended. Riadiť sa nastavením systému a/alebo iných aplikácií, čo však môže spôsobiť veľmi nepravidelnú komunikáciu alebo odmietnutie všetkých aktualizácií polohy.
pref_locationProvider_modes_0 GPS subsystem (default) Podsystém GPS (predvolené)
pref_locationProvider_modes_1 Google Play services Google Play services
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Všetky profily) Používať priamy stály zabudovaný podsystém.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Všetky profily) Používať komplexnejší systém, v súčinnosti s Google Play Services, teoreticky poskytujúci rýchlejšiu a presnejšiu lokalizáciu.
pref_flashlightBlinkModes_0 Slow (default) Pomalé (predvolené)
pref_flashlightBlinkModes_1 Fast Rýchle
pref_flashlightBlinkModes_2 None / Steady Žiadne
pref_units_distance_entries_0 Metric [m, km] Metrické [m, km]
pref_units_distance_entries_1 Imperial [ft, mi] Imperiálne [ft, M]
pref_units_speed_entries_0 Metric [km/h] Metrické [km/h]
pref_units_speed_entries_1 Imperial [mph] Imperiálne [M/h]
pref_units_altitude_entries_0 Metric [m] Metrické [m]
pref_units_altitude_entries_1 Imperial [ft] Imperiálne [ft]
pref_units_weight_entries_0 Metric [kg] Metrické [kg]
pref_units_weight_entries_1 Imperial [lb] Imperiálne [lb]
pref_units_other_entries_0 Metric Metrické
pref_units_other_entries_1 Imperial Imperiálne
Key English Slovak
pref_group_flashlight_title Flashlight Svetlo
pref_group_maps_title Maps Mapy
pref_group_meters_title Meters Merania
pref_group_powermeter_title Power and Energy Výkon a Energia
pref_group_units_title Units Jednotky
pref_haptic_feedback_intensity_summary @null
pref_haptic_feedback_intensity_title Vibration intensity Intenzita vibrácie
pref_haptic_feedback_summary @null
pref_haptic_feedback_title Vibrate on touch Vibrovať pri dotyku
pref_hud_axis_dialog_title HUD mirror axis HUD-os
pref_hud_axis_entries_0 Default — Statusbar at its natural position Zvislá — zrkadlenie neobráteného zariadenia
pref_hud_axis_entries_1 Upside down — More practical device handling Vodorovná — praktické riešenie
pref_hud_axis_summary @null
pref_hud_axis_title HUD mirror axis HUD-os
pref_locationProvider_modes_0 GPS subsystem (default) Podsystém GPS (predvolené)
pref_locationProvider_modes_1 Google Play services Google Play services
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Všetky profily) Používať priamy stály zabudovaný podsystém.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Všetky profily) Používať komplexnejší systém, v súčinnosti s Google Play Services, teoreticky poskytujúci rýchlejšiu a presnejšiu lokalizáciu.
pref_locationProviderMode_dialog_title @string/pref_category_locationProvider_title
pref_locationProviderMode_summary @null
pref_locationProviderMode_title %1$s
pref_maps_animate_summary Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on Nepovoliť pri aktívnom sledovaní zvýšiac tak kapacitu batérie
pref_maps_animate_title Animation Animácia mapy
pref_maps_disable_summary @null
pref_maps_disable_title Disable Maps Zakázať Mapy
pref_maps_fences_draw_summary Show FenceGuard protected regions over the map Vyobrazovať vlastné chránené územia na mape
pref_maps_fences_draw_title Fences Chránené oblasti
pref_maps_offline_file_noFolderSelected No folder selected. Nie je zvolený žiadny priečinok.
pref_maps_offline_file_title Select file or folder Zvoliť súbor alebo priečinok
pref_maps_offline_info_summary Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Podporované formáty vektorových (.map) a rastrových (.sqlitedb) máp si možno stiahnuť na download.mapsforge.org alebo vytvoriť pomocou programu Mobac (mobac.sourceforge.net).

Loading…

User avatar user

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

3 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsSlovak

3 months ago
User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_locationProvider_modes_1
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1334