Translation

share_title
English
Key English Slovak
menuSelect Select Vybrať
menuSelectOther Select other Vybrať iný priečinok
menuRevokeAccess Revoke access Odvolať prístup
menuAdvanced Advanced Ďalšie
menuLayout Layout Rozloženie obrazovky
menuInsert Insert Pridať
menuInsertLeft Left Vľavo
menuInsertRight Right Vpravo
menuInsertAbove Above Hore
menuInsertBelow Below Dole
menuInsertMeter Insert meter Pridať meranie
menuInsertSpeedo Insert speedometer Pridať rýchlomer
menuRemove Remove Odstrániť
menuReset Reset Obnoviť
menuProperties Properties… Vlastnosti…
share_title Send via Poslať cez
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Vybrať farbu
fence_name_default My Place Moje miesto
profileNameDefault New Profile Nový profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Funkcia nie je dostupná na tomto zariadení
farFromHere Far from here Vzdialená pozícia
meterHorizontalWeight Horizontal weight Vodorovný pomer
meterVerticalWeight Vertical weight Vertikálna hmotnosť
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Uplatnenie tejto zmeny vyžaduje reštart aplikácie
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Chyba pri ukladaní údajov profilu! Skús znovu.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Chyba pri prepínaní profilu! Skús znovu.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS zapnuté
toastTrackSaved Track saved. Trasa uložená
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa odstránená

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

2 years ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsSlovak

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
share_title
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 138