Translation

pref_maps_offline_terrain_usage_summary
English
Key English Slovak
pref_maps_routes_draw_summary Draw selected GPX routes over the map Zobrazovať na mape vybraté trasy GPX
pref_maps_routes_info_summary Guide route is simply a line drawn over the map that you can follow. For step-by-step directions, use the Navigation feature. Navádzacia trasa sa zobrazuje ako čiara kreslená na mape. Pre určovanie smeru treba použiť funkciu Navigácia.
pref_maps_routes_files_title Select file or folder Zvoliť súbor alebo prečinok
pref_maps_routes_files_dialog_title Choose routes folder or file Zvoliť priečinok alebo súbor trás
pref_maps_routes_files_summary %1$s
pref_maps_routes_files_noFolderSelected No folder selected. Nie je zvolený žiadny priečinok.
pref_maps_routes_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_quickZoom_title QuickZoom buttons Tlačidlá rýchleho zoomu
pref_maps_quickZoom_summary Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map Povoliť priehľadné tlačidlá rýchleho zoomu v dolnej časti mapy
pref_maps_quickZoomInvert_title Inverted Tlačidlá naopak
pref_maps_quickZoomInvert_summary Exchange zoom in/out button positions Zameniť polohy tlačidiel zoomu
pref_maps_offline_terrain_title Render terrain Vyobrazovať terén
pref_maps_offline_terrain_summary Render terrain elevation shades. Map will look more realistic, but probably slower. Requires DEM (.hgt) files present in the map folder. Zobrazovať vrstevnice na mape. Vyžaduje súbory DEM (.hgt) uložené v priečinku máp.
pref_maps_offline_terrain_info_title Download now Stiahnuť súbory...
pref_maps_offline_terrain_info_summary Open up download page at viewfinderpanoramas.org. Prejsť na viewfinderpanoramas.org
pref_maps_offline_terrain_usage_summary Usage: Extract .hgt files from the downloaded zip(s) and place them in the same folder where the offline map file resides (do not use separate subfolder). Použitie: Extrahovať súbory .hgt zo stiahnutého komprimovaného formátu a umiestniť ich priamo do priečinka s mapami. (Nevytvárať podpriečinky.)
pref_mapsOfflineLayerButtonActionTitle Layer button action Tlačidlo vrstiev
pref_mapsOfflineLayerButtonActionSummary Choose what to do when the layer button is pressed Definovanie funkcie tlačidla vrstiev
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_title Precipitation radar Zrážkový radar
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_summary Show precipitation radar layer Zobraziť zrážkovú radarovú vrstvu
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_info Radar data is downloaded from the Internet, even when offline maps are used. It is automatically refreshed every 10 minutes while map is visible. Data source is RainViewer.com. Radarové údaje sa sťahujú z internetu, aj keď sa používajú offline mapy. Automaticky sa obnovujú každých 10 minút, kým je mapa viditeľná. Zdrojom údajov je RainViewer.com.
pref_mapsWeatherAnimate_title Animate Animovať
pref_mapsWeatherAnimate_summary Animate last 1 hour of radar data, to help you visualize the precipitation trend Animovať poslednú hodinu radarových údajov pre lepší prehľad o vývoji zrážok
pref_mapsWeatherAnimateForecast_title Forecast Predpoveď počasia
pref_mapsWeatherAnimateForecast_summary Also animate 30 minutes of radar forecast in different colors Farebne vyobrazovať 30 minút radarovej predpovede
pref_mapsWeatherAnimate_info Radar animation can use up to 5x more Internet data than a static radar image. Radarová animácia využíva až 5x viac dát ako statický radarový obrázok.
pref_mapsWeatherCoverage_title Coverage mask Meteorologické pokrytie
pref_mapsWeatherCoverage_summary Shade areas where there is no precipitation radar coverage Stmaviť oblasti bez radarového pokrytia
pref_mapsLayerTraffic_title @string/dialogMapsLayerTraffic
pref_mapsLayerTraffic_summary Show real-time traffic information Zobrazovať cestnú premávku v reálnom čase
pref_mapsLayerHeatmap_title Heatmap Súhrnná mapa
Key English Slovak
pref_locationProviderMode_title %1$s
pref_maps_animate_summary Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on Nepovoliť pri aktívnom sledovaní zvýšiac tak kapacitu batérie
pref_maps_animate_title Animation Animácia mapy
pref_maps_disable_summary @null
pref_maps_disable_title Disable Maps Zakázať Mapy
pref_maps_fences_draw_summary Show FenceGuard protected regions over the map Vyobrazovať vlastné chránené územia na mape
pref_maps_fences_draw_title Fences Chránené oblasti
pref_maps_offline_file_noFolderSelected No folder selected. Nie je zvolený žiadny priečinok.
pref_maps_offline_file_title Select file or folder Zvoliť súbor alebo priečinok
pref_maps_offline_info_summary Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Podporované formáty vektorových (.map) a rastrových (.sqlitedb) máp si možno stiahnuť na download.mapsforge.org alebo vytvoriť pomocou programu Mobac (mobac.sourceforge.net).
pref_maps_offline_info_title Download now Stiahnuť
pref_maps_offline_terrain_info_summary Open up download page at viewfinderpanoramas.org. Prejsť na viewfinderpanoramas.org
pref_maps_offline_terrain_info_title Download now Stiahnuť súbory...
pref_maps_offline_terrain_summary Render terrain elevation shades. Map will look more realistic, but probably slower. Requires DEM (.hgt) files present in the map folder. Zobrazovať vrstevnice na mape. Vyžaduje súbory DEM (.hgt) uložené v priečinku máp.
pref_maps_offline_terrain_title Render terrain Vyobrazovať terén
pref_maps_offline_terrain_usage_summary Usage: Extract .hgt files from the downloaded zip(s) and place them in the same folder where the offline map file resides (do not use separate subfolder). Použitie: Extrahovať súbory .hgt zo stiahnutého komprimovaného formátu a umiestniť ich priamo do priečinka s mapami. (Nevytvárať podpriečinky.)
pref_maps_offline_usage_summary Usage: Select the downloaded map file with the option above. Použitie: Zvoliť mapový súbor pomocou hore uvedenej možnosti výberu.
pref_maps_offline_warning_summary Warning: Some online data may be retrieved even in offline mode. Please disable mobile Internet before using maps, if concerned. Upozornenie: Môžu sa načítavať online-dáta pri zapnutom mobilnom internete.
pref_maps_online_mode_dialog_title Maps source Zdroj máp
pref_maps_online_mode_title @null
pref_maps_quickZoom_summary Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map Povoliť priehľadné tlačidlá rýchleho zoomu v dolnej časti mapy
pref_maps_quickZoom_title QuickZoom buttons Tlačidlá rýchleho zoomu
pref_maps_quickZoomInvert_summary Exchange zoom in/out button positions Zameniť polohy tlačidiel zoomu
pref_maps_quickZoomInvert_title Inverted Tlačidlá naopak
pref_maps_routes_draw_summary Draw selected GPX routes over the map Zobrazovať na mape vybraté trasy GPX
pref_maps_routes_draw_title Guide routes Zadané trasy
pref_maps_routes_files_dialog_title Choose routes folder or file Zvoliť priečinok alebo súbor trás
pref_maps_routes_files_noFolderSelected No folder selected. Nie je zvolený žiadny priečinok.
pref_maps_routes_files_summary %1$s
pref_maps_routes_files_title Select file or folder Zvoliť súbor alebo prečinok

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

3 months ago
User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar relic242

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_maps_offline_terrain_usage_summary
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1040