Translation

pref_soundsMasterSwitch_title
English
Key English Slovak
pref_energy_params_title Energy parameters Parametre energie
pref_energy_params_summary Efficiency: %1$s
Metabolism: %2$s
Účinnosť: %1$s
Metabolizmus: %2$s
pref_track_charts_title Chart types… Druhy grafov…
pref_track_charts_summary Choose various activity parameters to be saved as charts with every track. Speed and altitude data are always saved. Vybrať parametre do grafov pre každú trasu. Rýchlosť a nadmorská výška sú vždy zahrnuté.
pref_flashlightAutoPocketMode_title Pocket mode Vreckový mód
pref_flashlightAutoPocketMode_summary Use proximity sensor to keep the flashlight off while not needed Používať snímač priblíženia na zhasnutie svetla
pref_flashlightBlinkMode_title Mode Spôsob
pref_flashlightBlinkMode_summary @null
pref_flashlightBlinkMode_dialogTitle Flashlight flickering Blikanie svetla
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_title Button toggle Prepínač
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_summary Toggle flickering mode with a button click while the flashlight is turned on Prepínať blikanie svetla jednoduchým ťuknutím
pref_haptic_feedback_title Vibrate on touch Vibrovať pri dotyku
pref_haptic_feedback_summary @null
pref_haptic_feedback_intensity_title Vibration intensity Intenzita vibrácie
pref_haptic_feedback_intensity_summary @null
pref_soundsMasterSwitch_title All sounds Všetky zvuky
pref_soundsMasterSwitch_summary @null
pref_speechMasterSwitch_title Enable Povoliť
pref_speechMasterSwitch_summary @null
pref_speechProfileName_title Profile name Názov profilu
pref_speechProfileName_summary (All profiles) Speak profile name on profile switch (Všetky profily) Oznámiť názov pri prepnutí profilu
pref_speechTrackingStatus_title Tracking Sledovanie trasy
pref_speechTrackingStatus_summary Speak when tracking starts, stops, and pauses Upozornenie pri spustení, pozastavení alebo zastavení sledovania trasy
pref_speechAutoPause_title Auto pause Automatická prestávka
pref_speechAutoPause_summary Speak on automatic pause and resume detection Oznámiť začatie a ukončenie automatickej prestávky
pref_speechGnssStatus_title GPS GPS
pref_speechGnssStatus_summary Speak on GPS status change (good, bad) Oznámiť zmenu stavu GPS
pref_speechTallies_title Tallies Hlásenia
pref_speechTallies_summary Speak tallies Hlásiť
pref_speechToasts_title Short notes Krátke poznámky
pref_speechToasts_summary Speak various short info notes Hlásiť rôzne krátke informácie
Key English Slovak
pref_soundeffects_tally_distance_dialog_title Distance tally Hlásenie vzdialenosti
pref_soundeffects_tally_distance_title Distance Vzdialenosť
pref_soundeffects_tally_duration_dialog_title Duration tally Hlásenie trvania
pref_soundeffects_tally_duration_title Duration Trvanie
pref_soundeffects_tally_energy_dialog_title Energy tally Hlásenia funkcie Energia
pref_soundeffects_tally_energy_title Energy Energia
pref_soundeffects_tally_radius_dialog_title Radius tally Hlásenie
pref_soundeffects_tally_radius_title Radius Rádius
pref_soundeffects_tally_steps_dialog_title Steps tally Hlásenie krokov
pref_soundeffects_tally_steps_title Steps Kroky
pref_soundeffects_tally_summary @null
pref_soundeffects_tally_title Enable Povoliť
pref_soundeffects_tally_value_summary Every %1$s %2$s Po každých %1$s %2$s
pref_soundeffects_title Enable Povoliť
pref_soundsMasterSwitch_summary @null
pref_soundsMasterSwitch_title All sounds Všetky zvuky
pref_speechAutoPause_summary Speak on automatic pause and resume detection Oznámiť začatie a ukončenie automatickej prestávky
pref_speechAutoPause_title Auto pause Automatická prestávka
pref_speechCountdown_summary Speak countdown Hlásiť odpočítavanie
pref_speechCountdown_title Countdown Odpočítavanie
pref_speechGnssStatus_summary Speak on GPS status change (good, bad) Oznámiť zmenu stavu GPS
pref_speechGnssStatus_title GPS GPS
pref_speechMasterSwitch_summary @null
pref_speechMasterSwitch_title Enable Povoliť
pref_speechNavigation_summary Speak navigation Hlas navigácie
pref_speechNavigation_title Navigation Navigácia
pref_speechProfileName_summary (All profiles) Speak profile name on profile switch (Všetky profily) Oznámiť názov pri prepnutí profilu
pref_speechProfileName_title Profile name Názov profilu
pref_speechTallies_summary Speak tallies Hlásiť
pref_speechTallies_title Tallies Hlásenia

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_soundsMasterSwitch_title
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1074