Translation Read only

share_subject
English
Key English Slovak
menuSelectOther Select other Vybrať iný priečinok
menuRevokeAccess Revoke access Odvolať prístup
menuAdvanced Advanced Ďalšie
menuLayout Layout Rozloženie obrazovky
menuInsert Insert Pridať
menuInsertLeft Left Vľavo
menuInsertRight Right Vpravo
menuInsertAbove Above Hore
menuInsertBelow Below Dole
menuInsertMeter Insert meter Pridať meranie
menuInsertSpeedo Insert speedometer Pridať rýchlomer
menuRemove Remove Odstrániť
menuReset Reset Obnoviť
menuProperties Properties… Vlastnosti…
share_title Send via Poslať cez
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Vybrať farbu
fence_name_default My Place Moje miesto
profileNameDefault New Profile Nový profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Funkcia nie je dostupná na tomto zariadení
farFromHere Far from here Vzdialená pozícia
meterHorizontalWeight Horizontal weight Vodorovný pomer
meterVerticalWeight Vertical weight Vertikálna hmotnosť
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Uplatnenie tejto zmeny vyžaduje reštart aplikácie
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Chyba pri ukladaní údajov profilu! Skús znovu.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Chyba pri prepínaní profilu! Skús znovu.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS zapnuté
toastTrackSaved Track saved. Trasa uložená
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa odstránená
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Chyba pri ukladaní trasy! Skús znovu.
Key English Slovak
sensorsInfo Sensors get connected automatically while recording is active, and disconnected when you stop recording.

It's not possible to establish a sensor connection manually.
Snímače sú aktivované automaticky pri nahrávaní.

Nie je možné zapojiť snímač do činnosti nezávisle.
sensorsMenuScan Scan Zistiť
sensorsSectionSupported Supported Podporované
sensorsSectionUnsupported Unsupported Nepodporované
sensorsSectionUsedInProfile Used in the profile Používané v profile
sensorsTabFound Found Nájdené
sensorsTabUsed Used Používané
sensorStatusConnected Connected Pripojené
sensorStatusConnecting Connecting… Pripája sa…
sensorStatusDisconnected Disconnected Odpojené
sensorStepDetectorName Step Detector Snímač krokov
sensorStepLengthNotSetWarning Step length has not been set Dĺžka kroku nebola nastavená
sensorsTitle Sensors Snímače
sensorWheelCircNotSetWarning Wheel circumference has not been set Obvod kolesa nebol nastavený
settingsTitle Settings Nastavenia
share_subject @string/app_name
share_title Send via Poslať cez
speechAltitude Altitude: %1$s Nadmorská výška: %1$s
speechAscent Climb: %1$s Stúpanie: %1$s
speechClock Clock: %1$s Hodiny: %1$s
speechCountdownGo Go! Štart!
speechDecreasing Dropping Pokles
speechDescent Drop: %1$s Klesanie: %1$s
speechIncreasing Rising Nárast
speechPromptTrackingResume Resume or finish? Obnoviť alebo skončiť?
speechRadius Radius: %1$s Dosah: %1$s
speechSteps Steps: %1$s Kroky: %1$s
speechTrackingGpsOk GPS OK GPS OK
speechTrackingGpsWeak No GPS Žiadne GPS
speechTrackingPause Pause Prestávka
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Read only Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
share_subject
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 139