Translation

prefOnlineElevationSummary
English
Key English Slovak
prefTrackingStartPromptSummary Confirmation dialog before starting tracking Zobrazovať výzvu na potvrdenie príkazu pred spustením sledovania polohy
prefTrackingStopPromptTitle Tracking stop prompt Zastavenie sledovania polohy
prefTrackingStopPromptSummary Confirmation dialog before stopping tracking Zobrazovať výzvu na potvrdenie príkazu pred zastavením sledovania polohy
prefTrackingButtonModeTitle Alternative behavior Alternatívna funkcia
prefTrackingButtonModeSummary (All profiles) Click or long-click for Pause, separate button for Stop. (Všetky profily) Kliknúť alebo podržať tlačidlo pre Pozastavenie a používať samostatné tlačidlo pre Zastavenie.
prefGpsBoostNoteSummary Location updates will always be forced to the highest frequency during navigation Frekvencia aktualizácie GPS je počas navigovania vynútene najvyššia.
prefNoSoundInsideFenceTitle No sounds inside fence Žiadne zvuky v chránenej oblasti
prefNoSoundInsideFenceSummary Do not make sounds while inside a fence, except for the alarms. Neprehrávať zvuk, okrem výstrah, vo vlastnej predvolenej oblasti.
prefSteadyScreenTitle Screen stabilization Stabilizácia zobrazovania
prefSteadyScreenNote1 This feature helps you to see the screen a bit clearly while on the go. The image on the screen is stabilized by applying rapid small movements that try to counteract external shaking. Funkcia pomáha stabilizovať obraz pri pohybe v hrboľatom teréne pomocou malých zobrazovacích pohybov vyrovnávajúcich vonkajšie otrasy.
prefSteadyScreenNote2 This works best for slower movements, such as phone swaying in hand while walking, but also on handlebars while riding or in a car while driving. Funkcia sa spoľahlivejšie uplatňuje hlavne pri pomalších pohyboch s mobilom počas chôdze alebo jazdy.
prefGpsIntervalAdaptiveTitle Adaptive Adaptívny
prefGpsIntervalAdaptiveSummary Automatically adjust the GPS update interval between 1 and 5 seconds, depending on speed. Automatická aktualizácia GPS v intervale od 1 sekundy do 5 sekúnd v závislosti od rýchlosti.
prefGpsIntervalAdaptiveNote Adaptive update intervals can help reduce battery consumption when moving slowly or taking frequent breaks. Adaptívny mód aktualizácie GPS pomáha šetriť kapacitu batériu pri pomalom pohybe alebo častých prestávkach.
prefOnlineElevationTitle Online elevation Online nadmorská výška
prefOnlineElevationSummary Use elevation data from the Internet to improve altitude baseline accuracy. Enabled by default. Používať dáta z internetu pre presnejšie určovanie a zobrazovanie nadmorskej výšky. Predvolene povolené.
prefOnlineElevationNoteSummary1 To save battery and data, only one elevation point will be acquired from the Internet when you start tracking a new track. This is enough for the rest of the track to have a more accurate altitude baseline. Funkcia šetrí batériu a dáta získavaním údajov len pre jeden výškový bod na každej novej trase, čo je postačujúce pre presnejšie určovanie nadmorskej výšky na celej línii trasy.
prefOnlineElevationNoteSummary2 If the Internet or the license is not available, the app will continue to work without correcting the altitude. Pri nedostupnom internete alebo neaktívnej licencii aplikácia funguje bez dodatočného spresňovania údajov nadmorskej výšky.
prefOnlineElevationNoteSummary3 This only works if a subscription license is available (Ultimate license, or one of the maps licenses). Funkcia funguje len pri aktívnej používateľskej licencii. (Platné pre Ultimate alebo niektorú licenciu s predplatenými mapami.)
prefTrackingButtonFreePlacementTitle Free Rec button placement Umiestnenie tlačidla nahrávania
prefTrackingButtonFreePlacementSummary (All profiles) Allows the Rec button to be placed anywhere in the layout. When disabled, the Rec button will be fixed on the button bar. (Všetky profily) Umožniť ľubovoľné umiestňovanie tlačidla nahrávania na rozhraní. Nepovolenie voľby znamená jeho ukotvenie na paneli tlačidiel.
prefGoogleMapsRendererDialogTitle @string/pref_category_mapsRenderer
prefGoogleMapsRendererTitle @null
prefGoogleMapsRendererSummary Current: %1$s Aktuálne: %1$s
prefGoogleMapsRendererInfo Specifies which renderer type you prefer to use to display the maps. Legacy renderer may use fewer resources, while the latest one usually has more features or a better design. Určenie typu vykresľovania zobrazovaných máp. Staršie verzie môžu byť nenáročné na zdroje, avšak novšie majú zvyčajne lepšie parametre a poskytujú kvalitnejšie zobrazovanie.
prefMapShowBuildingsTitle Show buildings Zobrazovať budovy
prefMapShowBuildingsSummary Show the 3D buildings layer for Google maps. Disable to improve map performance and reduce resource usage. Zobrazovať budovy na mapách Google v 3D. Voľba známená vačšiu spotrebu dát a môže spomaliť zobrazovacie procesy.
prefBatteryOptimizationTitle Battery optimizations Optimalizácia spotreby energie
prefBatteryOptimizationMessage Urban Biker can be exempted from system battery optimizations, to make it more certain it will continue to work properly when the screen is turned off on older versions of Android. Click here to open the settings now. Urban Biker možno vylúčiť z optimalizácie kapacity batérie pre zaručenie stáleho priebehu procesov pri vypnutej obrazovka alebo umiestnení na pozadí, čo platí hlavne pre staršie verzie Androidu.
prefGnssAltitudeOffsetTitle Altitude offset (GPS) Ladenie nadmorskej výšky (GPS)
prefGnssAltitudeOffsetInfo (All profiles) This constant is added to the altitude values received from the GPS. The default is zero (0). (Všetky profily) Konštanta pridávaná k údajom nadmorskej výšky získavaných z GPS. Predvolená hodnota je nula (0).
Key English Slovak
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefMapsFolderExploreSummary Manage the contents of the app-specific maps folder with a file explorer app Spravovať mapový priečinok aplikácie pomocou prehľadávača súborov
prefMapsFolderExploreTitle Explore maps folder Priečinok máp
prefMapShowBuildingsSummary Show the 3D buildings layer for Google maps. Disable to improve map performance and reduce resource usage. Zobrazovať budovy na mapách Google v 3D. Voľba známená vačšiu spotrebu dát a môže spomaliť zobrazovacie procesy.
prefMapShowBuildingsTitle Show buildings Zobrazovať budovy
prefMapTrackColorTitle Track color Farba trasy
prefMeterSettingsNoteSummary More settings are available via a menu accessed by long-clicking on a meter field. Jednotlivé nastavenia sú dostupné podržaním odkazu daného merania.
prefNoSoundInsideFenceSummary Do not make sounds while inside a fence, except for the alarms. Neprehrávať zvuk, okrem výstrah, vo vlastnej predvolenej oblasti.
prefNoSoundInsideFenceTitle No sounds inside fence Žiadne zvuky v chránenej oblasti
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Zobrazovať stálu ikonu aplikácie na paneli oznámení nezávisle od stavu sledovania trasy.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Stále oznámenie
prefOnlineElevationNoteSummary1 To save battery and data, only one elevation point will be acquired from the Internet when you start tracking a new track. This is enough for the rest of the track to have a more accurate altitude baseline. Funkcia šetrí batériu a dáta získavaním údajov len pre jeden výškový bod na každej novej trase, čo je postačujúce pre presnejšie určovanie nadmorskej výšky na celej línii trasy.
prefOnlineElevationNoteSummary2 If the Internet or the license is not available, the app will continue to work without correcting the altitude. Pri nedostupnom internete alebo neaktívnej licencii aplikácia funguje bez dodatočného spresňovania údajov nadmorskej výšky.
prefOnlineElevationNoteSummary3 This only works if a subscription license is available (Ultimate license, or one of the maps licenses). Funkcia funguje len pri aktívnej používateľskej licencii. (Platné pre Ultimate alebo niektorú licenciu s predplatenými mapami.)
prefOnlineElevationSummary Use elevation data from the Internet to improve altitude baseline accuracy. Enabled by default. Používať dáta z internetu pre presnejšie určovanie a zobrazovanie nadmorskej výšky. Predvolene povolené.
prefOnlineElevationTitle Online elevation Online nadmorská výška
prefOnlineMapsProviderTitle Online map provider Poskytovateľ online-máp
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Ak je to potrebné, používaná konštanta môže zmenšovať odchýlku jednotlivých barometrických meraní.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Barometrické ladenie
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Získavanie polohy nebude zapnuté, mapa zostane nedostupná.

Dáta sa budú získavať z iných dostupných snímačov.
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Nepoužívať GPS v aplikácii
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Nepoužívať GPS
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default) Bez omeškania (predvolené)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds 0,1 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds 0,2 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds 0,3 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds 0,4 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds 0,5 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_6 0.75 seconds 0,75 s

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefOnlineElevationSummary
Flags
java-format
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1189