Translation

dialogMapsAutoRotate
English
Key English Slovak
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Uložiť trasu a pokračovať novou?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Žiadna trasa nebola uložená. Vynulovať meranie?
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD-mód
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatické otáčanie
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Zvislo
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Vodorovne
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Zvislo (obrátenie)
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Vodorovne (obrátenie)
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Osvetlenie
dialogScreenAutoTheme Auto theme Aut. kombinácia
dialogMapsOffline Offline maps Offline-mapy
dialogMapsLayerTraffic Traffic Cestná premávka
dialogMapsShowFences Fences Chránené oblasti
dialogMapsShowRoutes Guide routes Zadané trasy
dialogMapsFollowMode Follow Sledovať
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Automatické otáčanie
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Auto zoom
dialogMapsHighResolution Hi-res map Mapa v HD
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Vyobrazovanie terénu
dialogMapsWeatherRadar Precipitation radar Predpoveď zrážok
dialogMapsTrackColor Track hue: Farba trasy:
dialogMapsTrackColorAltitude @string/infoMeterModeAltitudeTitle
dialogMapsTrackColorSpeed @string/infoMeterModeSpeedTitle
dialogMapsTrackColorPace @string/infoMeterModePaceTitle
dialogMapsTrackColorDuration @string/infoMeterModeDurationTitle
dialogMapsTrackColorElapsed @string/summaryTotalTime
dialogMapsTrackColorHeartRate @string/infoMeterModeHeartRateTitle
dialogMapsTrackColorCadence @string/infoMeterModeCadenceTitle
dialogMapsTrackColorTemperature @string/infoMeterModeTemperatureTitle
dialogMapsTrackColorSlope @string/infoMeterModeSlopeTitle
dialogMapsChooseTitle Choose map Vybrať mapu
Key English Slovak
dialogLayoutChoosePrompt Current layout will be overwritten.

Apply the selected layout?
Aktuálne rozloženie bude nahradené.

Zvoliť vybrané rozvrhnutie?
dialogLayoutChooseSubtitle Choose display layout Rozvrhnutie tlačidiel
dialogLayoutChooseTitle Layout Layout
dialogLayoutEmptyInfoMessage There should be at least one meter present in the layout. Malo by byť vybrané aspoň jedno meranie na zobrazovanie.
dialogLayoutEmptyInfoTitle Layout Layout
dialogLayoutsInfoMessage Quickly change display layout from a set of predefined layouts.

Then long-click any field to further customize the display via pop-up menus.

Portrait and landscape screen orientations have completely independent layouts.
Rýchle nastavenie rozloženia obrazovky prednastaveným rozvrhnutím.

Podržanie tlačidla danej funkcie sprístupňuje ďalšie nastavenia.

Zvislé a vodorovné zobrazenie majú navzájom nezávislé rozloženia.
dialogLayoutsInfoTitle Layouts Rozloženie tlačidiel
dialogLicenseUpgradeButton1 @string/licenseUpgradeTitle
dialogLicenseUpgradeButton2 Watch promo video Prejsť cez reklamné video
dialogLicenseUpgradeMessage This feature requires a subscription license.

Alternatively, you can watch a short promo video to get free credit.
Táto funkcia je dostupná len v predplatenej licencii.

Prípadne možno prejsť cez reklamné video a získať jednorazový prístup.
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Aby mohli byť nahrávané trasy, aplikácia potrebuje vyhodnocovať informácie o aktuálnej polohe.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Pre vyhľadávanie zariadení Bluetooth sa vyžaduje povolenie na získavanie polohy.

Pri neudelení povolenia nie je možné vyhľadávanie.
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Lokalizačné oprávnenie
dialogLoginPasswordHint Password Heslo
dialogLoginUsernameHint Username Používateľské meno
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Automatické otáčanie
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Auto zoom
dialogMapsChooseTitle Choose map Vybrať mapu
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Načítať stránku pre stiahnutie máp?
dialogMapsDownloadTitle Offline maps download Offline-mapy
dialogMapsFollowMode Follow Sledovať
dialogMapsHighResolution Hi-res map Mapa v HD
dialogMapsLayerTraffic Traffic Cestná premávka
dialogMapsMapCount %1$s maps %1$s mapy
dialogMapsOffline Offline maps Offline-mapy
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Vyobrazovanie terénu
dialogMapsShowFences Fences Chránené oblasti
dialogMapsShowRoutes Guide routes Zadané trasy
dialogMapsTerrainDownloadTitle Terrain download Stiahnutie terénu
dialogMapsTrackColor Track hue: Farba trasy:

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogMapsAutoRotate
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 300