Translation

toastUpdatingSuccess
English
Key English Slovak
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Zapnúť zvuk AVAS podržaním tlačidla
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Prepnúť na mapu podržaním tlačidla
toastMapClickInfo Long-tap for map options Podržať tlačidlo pre prístup k mapám
toastMapFollowingOn Follow on Sledovanie zapnuté
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Autorotácia zapnutá
toastMapFollowingOff Follow off Sledovanie vypnuté
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Cestná premávka zapnutá
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Cestná premávka vypnutá
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Chyba pri tvorbe offline-mapy
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Chyba prístupu do prídavnej pamäte
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Treba zadať parametre výkonu v nastaveniach
toastSharingSuccess Successfully posted Úspešne odoslané
toastSharingError Error during sharing actions Vyskytla sa chyba
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Chyba pri odosielaní, treba overiť povolenia
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Chyba, žiadny súbor GPX vrámci trasy
toastUpdatingSuccess Successfully updated Úspešne aktualizované
toastSoundsEnabled Sounds enabled Zvuky povolené
toastSoundsDisabled Sounds disabled Zvuky zakázané
toastSensorEnabled Sensor enabled Snímač povolený
toastSensorDisabled Sensor disabled Snímač zakázaný
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatická farebná kombinácia aktívna
toastCancelled Canceled Zrušené
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Vreckový mód aktívny
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Mód otočenia aktívny
toastScreensaverModeActive Screensaver mode active Šetrič obrazovky aktivovaný
toastSteadyScreenModeActive SteadyScreen active SteadyScreen mód aktívny
toastSteadyScreenModeIntelligentActive SteadyScreen intelligent active Automatický stabilizačný mód aktívny
toastSteadyScreenModeOff SteadyScreen disabled SteadyScreen mód vypnutý
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Pozastavené: %1$s
Key English Slovak
toastSteadyScreenModeOff SteadyScreen disabled SteadyScreen mód vypnutý
toastTrackDeleted Tracks deleted Trasy odstránené
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Chyba pri odstraňovaní trás
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa odstránená
toastTrackingPaused Paused Pozastavené
toastTrackingRecording Recording Nahráva sa...
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Nahrávanie v pasívnom režime
toastTrackingStopped Stopped Zastavené
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Chyba pri premiestňovaní trasy do prídavnej pamäte! Skús znovu.
toastTrackResumed Track resumed Trasa obnovená
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the GPS first Treba najskôr vypnúť alebo pozastaviť GPS
toastTrackSaved Track saved. Trasa uložená
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Chyba pri ukladaní trasy! Skús znovu.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Chyba pri zápise údajov trasy do pamäte! Skús znovu.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Chyba pri komprimovaní trasy! Skús znovu.
toastUpdatingSuccess Successfully updated Úspešne aktualizované
tracksHistoryChartEmptyInfo Nothing to show Prázdne
tracksHistoryGrantAccess Missing tracks?
Click here to grant read-only access to a custom tracks folder…
Chýbajúce trasy?
Možno potvrdiť prístupové právo na čítanie trás z vlastného priečinka…
tracksHistoryListButtonDelete Delete Vymazať
tracksHistoryListButtonEdit Edit Upraviť
tracksHistoryListButtonResume Resume Obnoviť
tracksHistoryListButtonShare Share Zdieľať
tracksHistoryListButtonUpload Upload Upload
tracksHistoryListButtonView View Náhľad
tracksHistoryListEmpty No tracks here. Go out and record an activity! Žiadne uložené trasy.
tracksHistoryListLoading Loading… Načítava sa…
tracksHistoryListNoMap Map was not recorded. Mapa nebola nahratá.
tracksHistoryListShareTrackDialogTitle Share track to… Zdieľať trasu…
tracksHistoryListTitle Tracks history Prejdené trasy
tracksHistoryListTitleSelect Select Zvoliť

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastUpdatingSuccess
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 205