Translation

pref_maps_track_draw_summary
English
Key English Slovak
pref_soundeffects_tally_steps_dialog_title Steps tally Hlásenie krokov
pref_soundeffects_tally_radius_title Radius Rádius
pref_soundeffects_tally_radius_dialog_title Radius tally Hlásenie
pref_soundeffects_tally_energy_title Energy Energia
pref_soundeffects_tally_energy_dialog_title Energy tally Hlásenia funkcie Energia
pref_soundeffects_alarm_title Enable Povoliť
pref_soundeffects_alarm_summary @null
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_title Forgotten pause Zabudnutá prestávka
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_summary Alarm will sound when significant movement is detected while tracking is paused Prehrať upozornenie pri zaznamenaní výraznejšieho pohybu, ak je sledovanie trasy pozastavené
pref_ads_mode_title Show adverts Zobrazovať reklamu
pref_ads_mode_summary @null
pref_ads_mode_dialog_title Adverts type Reklama
pref_maps_disable_title Disable Maps Zakázať Mapy
pref_maps_disable_summary @null
pref_maps_track_draw_title Draw the track Zakresľovať trasu
pref_maps_track_draw_summary Chart your movements over the map Zaznamenávať práve prechádzanú trasu do mapy
pref_maps_fences_draw_title Fences Chránené oblasti
pref_maps_fences_draw_summary Show FenceGuard protected regions over the map Vyobrazovať vlastné chránené územia na mape
pref_maps_animate_title Animation Animácia mapy
pref_maps_animate_summary Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on Nepovoliť pri aktívnom sledovaní zvýšiac tak kapacitu batérie
pref_mapsShowAttribution_title Attribution Pridelenie
pref_mapsShowAttribution_summary Show attribution text for online maps other than Google. Disable to prevent accidental click on a link. Zobrazovať pridelený text ako odkaz online-máp iných ako Google.
pref_maps_online_mode_title @null
pref_maps_online_mode_dialog_title Maps source Zdroj máp
pref_maps_offline_file_title Select file or folder Zvoliť súbor alebo priečinok
pref_maps_offline_file_dialog_title Choose offline maps folder Zvoliť priečinok offline-máp
pref_maps_offline_file_summary %1$s %1$s
pref_maps_offline_file_noFolderSelected No folder selected. Nie je zvolený žiadny priečinok.
pref_maps_offline_info_title Download now Stiahnuť
pref_maps_offline_info_summary Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Podporované formáty vektorových (.map) a rastrových (.sqlitedb) máp si možno stiahnuť na download.mapsforge.org alebo vytvoriť pomocou programu Mobac (mobac.sourceforge.net).
pref_maps_offline_usage_summary Usage: Select the downloaded map file with the option above. Zvoliť uložený súbor mapy.
Key English Slovak
pref_maps_offline_warning_summary Warning: Some online data may be retrieved even in offline mode. Please disable mobile Internet before using maps, if concerned. Upozornenie: Môžu sa načítavať online-dáta pri zapnutom mobilnom internete.
pref_maps_online_mode_dialog_title Maps source Zdroj máp
pref_maps_online_mode_title @null
pref_maps_quickZoom_summary Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map Povoliť priehľadné tlačidlá rýchleho zoomu v dolnej časti mapy
pref_maps_quickZoom_title QuickZoom buttons Tlačidlá rýchleho zoomu
pref_maps_quickZoomInvert_summary Exchange zoom in/out button positions Zameniť polohy tlačidiel zoomu
pref_maps_quickZoomInvert_title Inverted Tlačidlá naopak
pref_maps_routes_draw_summary Draw selected GPX routes over the map Zobrazovať na mape vybraté trasy GPX
pref_maps_routes_draw_title Guide routes Zadané trasy
pref_maps_routes_files_dialog_title Choose routes folder or file Zvoliť priečinok alebo súbor trás
pref_maps_routes_files_noFolderSelected No folder selected. Nie je zvolený žiadny priečinok.
pref_maps_routes_files_summary %1$s
pref_maps_routes_files_title Select file or folder Zvoliť súbor alebo prečinok
pref_maps_routes_info_summary Guide route is simply a line drawn over the map that you can follow. For step-by-step directions, use the Navigation feature. Navádzacia trasa sa zobrazuje ako čiara kreslená na mape. Pre určovanie smeru treba použiť funkciu Navigácia.
pref_maps_routes_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_track_draw_summary Chart your movements over the map Zaznamenávať práve prechádzanú trasu do mapy
pref_maps_track_draw_title Draw the track Zakresľovať trasu
pref_mapsFollowAutorotateMode_summary Keep the direction of travel pointing upwards Zobrazovať aktuálny smer na mape v rovine so smerom pohybu
pref_mapsFollowAutorotateMode_title @string/dialogMapsAutoRotate
pref_mapsFollowAutoZoomMode_summary Adjust map zoom level based on current speed Upravovať zoom mapy podľa aktuálnej rýchlosti
pref_mapsFollowAutoZoomMode_title @string/dialogMapsAutoZoom
pref_mapsFollowMode_summary Keep the map centered on your current location Udržiavať vycentrovanú mapu podľa aktuálnej polohy
pref_mapsFollowMode_title @string/dialogMapsFollowMode
pref_mapsLayerTraffic_summary Show real-time traffic information Zobrazovať cestnú premávku v reálnom čase
pref_mapsLayerTraffic_title @string/dialogMapsLayerTraffic
pref_mapsOfflineLayerButtonActionSummary Choose what to do when the layer button is pressed Definovanie funkcie tlačidla vrstiev
pref_mapsOfflineLayerButtonActionTitle Layer button action Tlačidlo vrstiev
pref_mapsShowAttribution_summary Show attribution text for online maps other than Google. Disable to prevent accidental click on a link. Zobrazovať pridelený text ako odkaz online-máp iných ako Google.
pref_mapsShowAttribution_title Attribution Pridelenie
pref_mapsWeatherAnimate_info Radar animation can use up to 5x more Internet data than a static radar image. Radarová animácia využíva až 5x viac dát ako statický radarový obrázok.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_maps_track_draw_summary
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 979