Translation

settingsTitle
English
Key English Slovak
sensorProperitesEnableFiltering Data filtering Filtrovanie dát
sensorProperitesEnableFilteringInfo This will perform additional filtering on sensor data, possibly improving accuracy, but introducing a few seconds of delay. Disabled by default. Dodatočné filtrovanie snímaných dát pre vyladenie presnosti, spôsobujúce niekoľkosekundové omeškanie. Predvolene nepovolené.
sensorProperitesFilterIntervalInfo Filter interval, i.e. strength of the filter. Larger values will filter more, but will also introduce more delay. Hodnota filtrovania. Vyššia hodnota znamená väčšiu presnosť, avšak aj väčšie omeškanie.
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Rozpoznávanie fyzickej aktivity
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Snímač poskytuje údaje len o fyzickej aktivite kompatibilnej s jeho účelom. Vyžaduje sa Google Play services.
sensorProperitesNoAlarm Do not alarm Nepoužívať alarm
sensorProperitesNoAlarmInfo Use the sensor if available, but do not notify or alarm when unavailable. Useful for unimportant sensors that are not essential for an activity. Disabled by default. Neupozorňovať bez potrebného snímača, keď dané vyhodnocovanie navyše nemusí byť potrebné pre danú aktivitu.
sensorStatusConnected Connected Pripojené
sensorStatusConnecting Connecting… Pripája sa…
sensorStatusDisconnected Disconnected Odpojené
pref_text_off Off Vypnuté
pref_text_min Min Min.
pref_text_medium Medium Stred
pref_text_max Max Max.
pref_text_automatic Automatic Automaticky
settingsTitle Settings Nastavenia
pref_category1_title Sound Zvuk
pref_category2_title Display Zobrazenie
pref_category_general_title General Všeobecné
pref_category_language_title Language Jazyk
pref_category_appearance_title Appearance Vzhľad
pref_category_background_title @string/pref_background_pattern_dialog_title
pref_group_activityRecognition_title Activity recognition Rozpoznávanie činnosti
pref_group_powermeter_title Power and Energy Výkon a Energia
pref_category_power_mode_title Power display mode Určovanie výkonu
pref_category_params_title Parameters Parametre
pref_group_units_title Units Jednotky
pref_category_units_common_title Units of measure (all profiles) Fyzikálne jednotky (všetky profily)
pref_category_units_per_profile_title Units of measure (per profile) Fyzikálne jednotky (podľa profilu)
pref_category_colors_light_title Light theme Kombinácia 1
pref_category_colors_dark_title Dark theme Kombinácia 2
Key English Slovak
sensorsEmptyList Empty list Prázdny zoznam
sensorsInfo Sensors get connected automatically while recording is active, and disconnected when you stop recording.

It's not possible to establish a sensor connection manually.
Snímače sú aktivované automaticky pri nahrávaní.

Nie je možné zapojiť snímač do činnosti nezávisle.
sensorsMenuScan Scan Zistiť
sensorsSectionSupported Supported Podporované
sensorsSectionUnsupported Unsupported Nepodporované
sensorsSectionUsedInProfile Used in the profile Používané v profile
sensorsTabFound Found Nájdené
sensorsTabUsed Used Používané
sensorStatusConnected Connected Pripojené
sensorStatusConnecting Connecting… Pripája sa…
sensorStatusDisconnected Disconnected Odpojené
sensorStepDetectorName Step Detector Snímač krokov
sensorStepLengthNotSetWarning Step length has not been set Dĺžka kroku nebola nastavená
sensorsTitle Sensors Snímače
sensorWheelCircNotSetWarning Wheel circumference has not been set Obvod kolesa nebol nastavený
settingsTitle Settings Nastavenia
share_subject @string/app_name
share_title Send via Poslať cez
speechAltitude Altitude: %1$s Nadmorská výška: %1$s
speechAscent Climb: %1$s Stúpanie: %1$s
speechClock Clock: %1$s Hodiny: %1$s
speechCountdownGo Go! Štart!
speechDecreasing Dropping Pokles
speechDescent Drop: %1$s Klesanie: %1$s
speechIncreasing Rising Nárast
speechPromptTrackingResume Resume or finish? Obnoviť alebo skončiť?
speechRadius Radius: %1$s Dosah: %1$s
speechSteps Steps: %1$s Kroky: %1$s
speechTrackingGpsOk GPS OK GPS OK
speechTrackingGpsWeak No GPS Žiadne GPS
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
settingsTitle
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 722