Translation

toastScreenWavingModeActive
English
Key English Slovak
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Chyba pri tvorbe offline-mapy
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Chyba prístupu do prídavnej pamäte
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Treba zadať parametre výkonu v nastaveniach
toastSharingSuccess Successfully posted Úspešne odoslané
toastSharingError Error during sharing actions Vyskytla sa chyba
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Chyba pri odosielaní, treba overiť povolenia
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Chyba, žiadny súbor GPX vrámci trasy
toastUpdatingSuccess Successfully updated Úspešne aktualizované
toastSoundsEnabled Sounds enabled Zvuky povolené
toastSoundsDisabled Sounds disabled Zvuky zakázané
toastSensorEnabled Sensor enabled Snímač povolený
toastSensorDisabled Sensor disabled Snímač zakázaný
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatická farebná kombinácia aktívna
toastCancelled Canceled Zrušené
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Vreckový mód aktívny
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Mód otočenia aktívny
toastScreensaverModeActive Screensaver mode active Šetrič obrazovky aktivovaný
toastSteadyScreenModeActive SteadyScreen active SteadyScreen mód aktívny
toastSteadyScreenModeIntelligentActive SteadyScreen intelligent active Automatický stabilizačný mód aktívny
toastSteadyScreenModeOff SteadyScreen disabled SteadyScreen mód vypnutý
toastGpsIntervalAdaptiveActive Adaptive update interval is active Adaptívny interval GPS aktívny
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Pozastavené: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licencia bola úspešne pridelená. Vďaka za podporu.
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Altuálne oznámenie
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Prebieha overovanie fungovania aplikácie
cautionTitle Caution Upozornenie
dialog_default_color_light_title Light color theme Kombinácia 1
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Kombinácia 2
Key English Slovak
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Cestná premávka vypnutá
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Cestná premávka zapnutá
toastPressAgainToExit Press again to exit Skončiť dvojklikom
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Prepnúť profil podržaním tlačidla
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Chyba pri prepínaní profilu! Skús znovu.
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Chyba pri ukladaní údajov profilu! Skús znovu.
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Nemožno vymazať dáta — Profil obsahuje neuložené údaje! Najskôr treba ukončiť trasu.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profil vytvorený
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profil odstránený
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Chyba pri vymazávaní profilu
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil aktualizovaný
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Uplatnenie tejto zmeny si vyžaduje reštart aplikácie
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Zapnúť zvuk AVAS podržaním tlačidla
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Vreckový mód aktívny
toastScreensaverModeActive Screensaver mode active Šetrič obrazovky aktivovaný
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Mód otočenia aktívny
toastSensorDisabled Sensor disabled Snímač zakázaný
toastSensorEnabled Sensor enabled Snímač povolený
toastSharingError Error during sharing actions Vyskytla sa chyba
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Chyba, žiadny súbor GPX vrámci trasy
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Chyba pri odosielaní, treba overiť povolenia
toastSharingSuccess Successfully posted Úspešne odoslané
toastSoundsDisabled Sounds disabled Zvuky zakázané
toastSoundsEnabled Sounds enabled Zvuky povolené
toastSteadyScreenModeActive SteadyScreen active SteadyScreen mód aktívny
toastSteadyScreenModeIntelligentActive SteadyScreen intelligent active Automatický stabilizačný mód aktívny
toastSteadyScreenModeOff SteadyScreen disabled SteadyScreen mód vypnutý
toastTrackDeleted Tracks deleted Trasy odstránené
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Chyba pri odstraňovaní trás
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa odstránená

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

4 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastScreenWavingModeActive
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 218