Translation

dialogTrackEditNotesHint
English
Key English Slovak
dialogPowerWeightsWeightCargo Cargo Náklad
dialogPowerWeightsWeightPassengers Passengers Spolujazdci
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Kolesá
dialogPowerParamsTitle Power loss coefficients Súčinitele straty výkonu
dialogPowerParamsDragArea Air drag area (Cd·A) Plocha čelného odporu (Cd·A)
dialogPowerParamsRollResist Rolling resistance coef. (Cᵣᵣ) Súčiniteľ valivého trenia (Crrᵣᵣ)
dialogEnergyParamsTitle Energy parameters Parametre energie
dialogEnergyParamsEfficiency Overall thermal efficiency (η) Celková teplotná účinnosť (η)
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Bazálny metabolizmus (BMR)
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Zvoliť tento priečinok
dialogMapsDownloadTitle Offline maps download Offline-mapy
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Načítať stránku pre stiahnutie máp?
dialogMapsTerrainDownloadTitle Terrain download Stiahnutie terénu
dialogOpenRainviewerText Open www.rainviewer.com web page now? Prejsť na stránku www.rainviewer.com?
dialogTrackEditTitleHint Title Názov
dialogTrackEditNotesHint Notes Poznámky
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Prosím, počkať...
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Pripravujú sa údaje trasy…
dialogTrackUploadSending Sending… Odosielanie…
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Podeľ sa o svoje dojmy…
dialogTrackUploadShareButton Share Zdieľať
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Zdieľať nanovo
dialogTrackUploadUpdateButton Update Aktualizovať
dialogTrackUploadActivityType Activity type Druh aktivity
dialogTrackUploadPlatform Online service Online služba
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Dochádzanie
dialogChartDataTypesTitle Chart types Druhy grafov
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval Interval aktualizácie GPS
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Pre získavanie čo najpresnejších údajov je potrebné zachovať frekvenciu do 3 sekúnd.
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery

Väčšia presnosť a menšia výdrž batérie
Key English Slovak
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD-mód
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatické otáčanie
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Vodorovne
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Zvislo
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Vodorovne (obrátenie)
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Zvislo (obrátenie)
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Pripravuje sa snímok…
dialogScreenshotTitle Screenshot Snímok obrazovky
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you may not be able to see your tracks history, and you could loose your data.
Aplikácia potrebuje prístup do pamäte, aby mohli byť ukladané alebo obnovované trasy a nastavenia.

Bez tohto oprávnenia nie je možné získavať prehľad trás, zdieľať trasy alebo ukladať akékoľvek dáta.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Pamäťové oprávnenie
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termobarometrické meranie vyhodnocuje teplotu otvoreného voľného priestoru.

Nie je dobré ho používať v uzavretých alebo klimatizovaných priestoroch.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Poznámka
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Upozornenie: Akcia je nezvratná!

Odstrániť trasu %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Poznámky
dialogTrackEditTitleHint Title Názov
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Vyskytla sa chyba.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Naozaj obnoviť v profile %1$s?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Sledovanie trasy je aktívne. Treba najskôr vypnúť alebo pozastaviť GPS.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profil %1$s, v ktorom vznikla trasa, už neexistuje. Obnoviť v aktuálnom profile %2$s?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Vybratý profil %1$s treba najskôr vynulovať.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktuálny profil %1$s bude prepnutý na %2$s. Pokračovať?
dialogTrackResumeTitle Resume track Obnoviť trasu
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Obnovovanie... Prosím, počkať…
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Upozornenie: Akcia je nezvratná!

Vymazať vybraté trasy?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Odstrániť trasy
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIP
dialogTracksShareChoices_1 GPX only GPX
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Nemožno zdieľať viac ako 100 trás naraz.

Loading…

User avatar barnakj100

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

2 years ago
User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsSlovak

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogTrackEditNotesHint
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 341