Translation

pref_roaring_constant_mode_summary
English
Key English Slovak
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Všetky profily) Obnoviť sledovanie trasy po vynútenom reštarte aplikácie, ak zostáva 10% a viac kapacity batérie.
pref_resetPrompt_title Reset prompt Vynútiť vynulovanie
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if the last activity was more than 4 hours ago or in a distant location (recommended) Začať novú trasu po viac ako 4 hodinách nečinnosti alebo pri novej vzdialenej polohe (doporučované)
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Aut. zapnutie pri GPS
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Zapnúť aplikáciu (v pasívnom režime) pri detekovaní aktívneho GPS
pref_passive_gps_button_title Passive GPS mode Pasívny GPS-režim
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking the tracking button Umožniť voľbu pasívneho GPS-režimu vrámci tlačidla GPS
pref_digital_font_title Digital font Digitálne písmo
pref_digital_font_summary Use segmented digital LCD font for meter data display Používať digitálne písmo pre zobrazovanie údajov merania
pref_roaring_state_title AVAS AVAS
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Prehrávať výstražné zvuky počas pohybu (AVAS - Acoustic Vehicle Alerting System)
pref_roaring_mode_title Mode Spôsob
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Spôsob AVAS
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Konštantný mód
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement Prehrávať sprievodné zvuky AVAS neustále a bez ohľadu na pohyb
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Prahová rýchlosť
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. AVAS sa aktivuje len pri prekročení hraničnej rýchlosti.
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Prepínač
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Prepínať na konštantný mód jednoduchým ťuknutím, ak je aktívny AVAS
pref_fenceguard_title FenceGuard FenceGuard
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Skrývať domácu polohu alebo polohu dôležitých miest
pref_gps_update_freq_title %1$s
pref_gps_update_freq_summary @null
pref_gps_boost_title %1$s
pref_gps_boost_summary %1$s
pref_gps_boost_dialog_title @string/pref_category_gps_boost_title
pref_autopause_mode_title %1$s
pref_autopause_mode_summary @null
pref_autopause_mode_dialog_title Auto pausing Automatické pozastavenie
pref_wakelock_mode_title %1$s
Key English Slovak
pref_powermeter_display_mode_summary @null
pref_powermeter_display_mode_title @null
pref_powermeter_parameters_info_summary For accurate power and energy readings, please make sure these parameters are correct! Pre získavanie čo najpresnejších hodnôt výkonu a energie treba zadávať správne parametre na vyhodnocovanie.
pref_powermeter_roll_resist_info_summary Cᵣᵣ ranges from 0 to 10%, default is 0.7%. If using the AutoTerrain feature, assume a baseline value for smooth terrain (lower limit), as the app will generally increase the coefficient on rougher terrain. Cᵣᵣ je v rozsahu od 0 do 10%, predvolená hodnota je 0,7%. Pri používaní funkcie AutoTerrain sa vychádza zo základnej hodnoty pre ľahký terén (nižší stupeň), pričom v ťažsom teréne sa súčiniteľ automaticky zvýši.
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Všetky profily) Obnoviť sledovanie trasy po vynútenom reštarte aplikácie, ak zostáva 10% a viac kapacity batérie.
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Spustiť po reštartovaní
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if the last activity was more than 4 hours ago or in a distant location (recommended) Začať novú trasu po viac ako 4 hodinách nečinnosti alebo pri novej vzdialenej polohe (doporučované)
pref_resetPrompt_title Reset prompt Vynútiť vynulovanie
pref_resetToDefault Reset to default Obnoviť prednastavené
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Automaticky zazvoniť, ak rýchlosť klesne na nulu
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Zvoniť pri zastavení
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. AVAS sa aktivuje len pri prekročení hraničnej rýchlosti.
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Prahová rýchlosť
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Prepínať na konštantný mód jednoduchým ťuknutím, ak je aktívny AVAS
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Prepínač
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement Prehrávať sprievodné zvuky AVAS neustále a bez ohľadu na pohyb
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Konštantný mód
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Spôsob AVAS
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume Aut. štýl a hlasitosť
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate Automatický štýl
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume Automatická hlasitosť
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving Konštantné pri pohybe
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed Nad prahovou rýchlosťou
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_mode_title Mode Spôsob
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Prehrávať výstražné zvuky počas pohybu (AVAS - Acoustic Vehicle Alerting System)
pref_roaring_state_title AVAS AVAS
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type Druh AVAS
pref_roaring_type_entries_0 Freehub Pretáčanie
pref_roaring_type_entries_1 Beep Pípanie

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_roaring_constant_mode_summary
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 950