Translation

dialogLocationPermissionRequest
English
Key English Slovak
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Zdieľať nanovo
dialogTrackUploadUpdateButton Update Aktualizovať
dialogTrackUploadActivityType Activity type Druh aktivity
dialogTrackUploadPlatform Online service Online služba
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Dochádzanie
dialogChartDataTypesTitle Chart types Druhy grafov
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval Interval aktualizácie GPS
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Pre získavanie čo najpresnejších údajov je potrebné zachovať frekvenciu do 3 sekúnd.
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery

Väčšia presnosť a menšia výdrž batérie
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery

Menšia presnosť a väčšia výdrž batérie
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Lokalizačné oprávnenie
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Aby mohli byť nahrávané trasy, aplikácia potrebuje vyhodnocovať informácie o aktuálnej polohe.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Pre vyhľadávanie zariadení Bluetooth sa vyžaduje povolenie na získavanie polohy.

Pri neudelení povolenia nie je možné vyhľadávanie.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Pamäťové oprávnenie
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you may not be able to see your tracks history, and you could loose your data.
Aplikácia potrebuje prístup do pamäte, aby mohli byť ukladané alebo obnovované trasy a nastavenia.

Bez tohto oprávnenia nie je možné získavať prehľad trás, zdieľať trasy alebo ukladať akékoľvek dáta.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Oprávnenie používať kameru
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Možnosť používať svetlo vrámci aplikácie spravuje toto oprávnenie.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Oprávnenia sú nevyhnutné pre správne fungovanie aplikácie.

Prejsť do nastavení?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Povolenie sledovať fyzickú aktivitu
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use the built-in Step Detector sensor, and perform other useful actions when motion is detected. Používanie vstavaného snímača Step Detector a vykonávanie akcií spojených s pohybom vyžaduje udelenie povolenia.
dialogBluetoothPermissionRequestTitle Bluetooth permission Povoliť Bluetooth
dialogBluetoothPermissionRequest Permission is needed so the app can find and connect with wireless sensors. Je potrebné oprávnenie pre bezdrôtovú komunikáciu so snímačmi.
dialogScreenshotTitle Screenshot Snímok obrazovky
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google nepodporuje snímanie vlastných máp.

Zmeniť mapu?
dialogWaitTitle Please wait Prosím, počkať...
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Pripravuje sa snímok…
dialogLoginUsernameHint Username Používateľské meno
Key English Slovak
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval Interval aktualizácie GPS
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Bez polohy nemožno používať monžstvo funkcií.

Sledovanie polohy musí byť povolené.

Otvoriť nastavenia?
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Lokalizácia je vypnutá
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogLayoutChoosePrompt Current layout will be overwritten.

Apply the selected layout?
Aktuálne rozloženie bude nahradené.

Zvoliť vybrané rozvrhnutie?
dialogLayoutChooseSubtitle Choose display layout Rozvrhnutie tlačidiel
dialogLayoutChooseTitle Layout Layout
dialogLayoutEmptyInfoMessage There should be at least one meter present in the layout. Malo by byť vybrané aspoň jedno meranie na zobrazovanie.
dialogLayoutEmptyInfoTitle Layout Layout
dialogLayoutsInfoMessage Quickly change display layout from a set of predefined layouts.

Then long-click any field to further customize the display via pop-up menus.

Portrait and landscape screen orientations have completely independent layouts.
Rýchle nastavenie rozloženia obrazovky prednastaveným rozvrhnutím.

Podržanie tlačidla danej funkcie sprístupňuje ďalšie nastavenia.

Zvislé a vodorovné zobrazenie majú navzájom nezávislé rozloženia.
dialogLayoutsInfoTitle Layouts Rozloženie tlačidiel
dialogLicenseUpgradeButton1 @string/licenseUpgradeTitle
dialogLicenseUpgradeButton2 Watch promo video Prejsť cez reklamné video
dialogLicenseUpgradeMessage This feature requires a subscription license.

Alternatively, you can watch a short promo video to get free credit.
Táto funkcia je dostupná len v predplatenej licencii.

Prípadne možno prejsť cez reklamné video a získať jednorazový prístup.
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Aby mohli byť nahrávané trasy, aplikácia potrebuje vyhodnocovať informácie o aktuálnej polohe.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Pre vyhľadávanie zariadení Bluetooth sa vyžaduje povolenie na získavanie polohy.

Pri neudelení povolenia nie je možné vyhľadávanie.
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Lokalizačné oprávnenie
dialogLoginPasswordHint Password Heslo
dialogLoginUsernameHint Username Používateľské meno
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Automatické otáčanie
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Auto zoom
dialogMapsChooseTitle Choose map Vybrať mapu
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Načítať stránku pre stiahnutie máp?
dialogMapsDownloadTitle Offline maps download Offline-mapy
dialogMapsFollowMode Follow Sledovať
dialogMapsHighResolution Hi-res map Mapa v HD
dialogMapsLayerTraffic Traffic Cestná premávka
dialogMapsMapCount %1$s maps %1$s mapy
dialogMapsOffline Offline maps Offline-mapy

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogLocationPermissionRequest
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 362