Translation

pref_locationProvider_modes_0
English pref_locationProvider_modes
Key English Slovak
pref_gps_boost_modes_explanation_2 Never force frequent GPS updates Nikdy nevynucovať časté GPS-aktualizovanie
pref_autopause_modes_0 Realtime (default) Priebežne (predvolené)
pref_autopause_modes_1 Relaxed Pri oddychu
pref_autopause_modes_2 Off Vypnuté
pref_autopause_modes_explanation_0 Discard all pauses longer than few seconds Vymazať každú prestávku dlhšiu ako pár sekúnd
pref_autopause_modes_explanation_1 Discard only pauses longer than 5 minutes Vymazať každú prestávku dlhšiu ako 5 minút
pref_autopause_modes_explanation_2 Keep all pauses (unless paused manually) Ponechať každú prestávku
pref_wakelock_modes_0 Auto (default) Automaticky (predvolené)
pref_wakelock_modes_1 Fully awake Plné využitie
pref_wakelock_modes_2 Partial Čiastočná aktivita
pref_wakelock_modes_3 Off Vypnuté
pref_wakelock_modes_explanation_0 Automatically decide based on GPS update interval and other factors Automaticky určovať podľa intervalu aktualizácie GPS a iných faktorov
pref_wakelock_modes_explanation_1 Keep CPU awake during tracking. May use more battery, but ensures no location update is skipped. Ponechať CPU v plnom režime počas sledovania trasy, čo môže vyžadovať viac energie, ale zaisťuje neustálu aktualizáciu polohy.
pref_wakelock_modes_explanation_2 Allow CPU to sleep between location updates. May use less battery, but may skip an update on a rare occasion. Povoliť CPU-spánok medzi aktualizáciami polohy, čo vyžaduje menej energie, avšak môže spôsobiť zriedkavé vynechanie polohy.
pref_wakelock_modes_explanation_3 Obey behaviour imposed by the system and/or other apps. Warning: May cause highly irregular location updates or even reject them all. Not recommended. Riadiť sa nastavením systému a/alebo iných aplikácií, čo však môže spôsobiť veľmi nepravidelnú komunikáciu alebo odmietnutie všetkých aktualizácií polohy.
pref_locationProvider_modes_0 GPS subsystem (default) Podsystém GPS (predvolené)
pref_locationProvider_modes_1 Google Play services Google Play services
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Všetky profily) Používať priamy stály zabudovaný podsystém.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Všetky profily) Používať komplexnejší systém, v súčinnosti s Google Play Services, teoreticky poskytujúci rýchlejšiu a presnejšiu lokalizáciu.
pref_flashlightBlinkModes_0 Slow (default) Pomalé (predvolené)
pref_flashlightBlinkModes_1 Fast Rýchle
pref_flashlightBlinkModes_2 None / Steady Žiadne
pref_units_distance_entries_0 Metric [m, km] Metrické [m, km]
pref_units_distance_entries_1 Imperial [ft, mi] Imperiálne [ft, M]
pref_units_speed_entries_0 Metric [km/h] Metrické [km/h]
pref_units_speed_entries_1 Imperial [mph] Imperiálne [M/h]
pref_units_altitude_entries_0 Metric [m] Metrické [m]
pref_units_altitude_entries_1 Imperial [ft] Imperiálne [ft]
pref_units_weight_entries_0 Metric [kg] Metrické [kg]
pref_units_weight_entries_1 Imperial [lb] Imperiálne [lb]
pref_units_other_entries_0 Metric Metrické
Key English Slovak
pref_group_advanced_title Advanced… Ďalšie…
pref_group_flashlight_title Flashlight Svetlo
pref_group_maps_title Maps Mapy
pref_group_meters_title Meters Merania
pref_group_powermeter_title Power and Energy Výkon a Energia
pref_group_units_title Units Jednotky
pref_haptic_feedback_intensity_summary @null
pref_haptic_feedback_intensity_title Vibration intensity Intenzita vibrácie
pref_haptic_feedback_summary @null
pref_haptic_feedback_title Vibrate on touch Vibrovať pri dotyku
pref_hud_axis_dialog_title HUD mirror axis HUD-os
pref_hud_axis_entries_0 Default — Statusbar at its natural position Zvislá — zrkadlenie neobráteného zariadenia
pref_hud_axis_entries_1 Upside down — More practical device handling Vodorovná — praktické riešenie
pref_hud_axis_summary @null
pref_hud_axis_title HUD mirror axis HUD-os
pref_locationProvider_modes_0 GPS subsystem (default) Podsystém GPS (predvolené)
pref_locationProvider_modes_1 Google Play services Google Play services
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Všetky profily) Používať priamy stály zabudovaný podsystém.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Všetky profily) Používať komplexnejší systém, v súčinnosti s Google Play Services, teoreticky poskytujúci rýchlejšiu a presnejšiu lokalizáciu.
pref_locationProviderMode_dialog_title @string/pref_category_locationProvider_title
pref_locationProviderMode_summary @null
pref_locationProviderMode_title %1$s
pref_maps_animate_summary Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on Nepovoliť pri aktívnom sledovaní zvýšiac tak kapacitu batérie
pref_maps_animate_title Animation Animácia mapy
pref_maps_disable_summary @null
pref_maps_disable_title Disable Maps Zakázať Mapy
pref_maps_fences_draw_summary Show FenceGuard protected regions over the map Vyobrazovať vlastné chránené územia na mape
pref_maps_fences_draw_title Fences Chránené oblasti
pref_maps_offline_file_noFolderSelected No folder selected. Nie je zvolený žiadny priečinok.
pref_maps_offline_file_title Select file or folder Zvoliť súbor alebo priečinok

Loading…

User avatar user

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

3 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsSlovak

3 months ago
User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

2 years ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsSlovak

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_locationProvider_modes_0
Source string comment
pref_locationProvider_modes
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1333