Translation

prefTrackingStartPromptSummary
English
Key English Slovak
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color Farba navádzania
prefActivityRecognitionNoteSummary These options rely on Android's physical activity recognition feature. It may not be accurate and can be laggy, use only if you are okay with that. Will work best when a speed sensor is used for distance and duration. Vyhodnocovanie nemusí byť presné, je dobré mať aktívne funkcie merania vzdialenosti a trvania.
prefGnssActivityRecognitionTitle Reduce GPS noise Znižovať lokalizačnú odchýlku
prefGnssActivityRecognitionSummary Recognize standing still vs. moving for GPS. This may introduce lag and some lost distance or altitude after a break, but will prevent most GPS noise. Rozpoznávanie státia a pohybu. Môže spôsobovať omeškanie a odchýlku merania vzdialenosti alebo nadmorskej výšky, avšak pomáha redukovať chyby GPS.
prefGnssAutomaticSleepTitle GPS auto sleep Automatické pozastavenie GPS
prefGnssAutomaticSleepSummary Turn off location automatically while being still, and back on when movement starts. This reduces battery usage on longer breaks, without the need to stop the tracking. Automatické vypínanie GPS pri zastavení a obnovovanie pri pohybe. Pomáha šetriť kapacitu batérie a predchádzať nutnosti prerušenia sledovania trasy pri dlhších prestávkach.
prefAppVisualThemeSummary (All profiles) (Všetky profily)
prefAppVisualThemeTitle @null
prefAppVisualThemeDialogTitle App visual theme Visuálne prevedenie aplikácie
prefAutoTerrainTitle AutoTerrain AutoTerrain
prefAutoTerrainSummary Sense terrain roughness by measuring vibrations, and adjust the rolling resistance coefficient (Cᵣᵣ) accordingly when computing power. Vyhodnocovanie náročnosti terénu podľa úrovne otrasov a prispôsobovanie súčiniteľa valivého trenia (Cᵣᵣ) úmerne výpočtom výkonu.
prefAutoTerrainNote1Summary Device should be held fixed to a vehicle (e.g. on a bike handlebars), and not in a hand or in a pocket while using this. Zariadenie musí byť pevne uchytené (napríklad na riadidlách bicykla), nie umiestnené vo vrecku alebo držané v ruke.
prefAutoTerrainNote2Summary Powers obtained using a power sensor are not affected by this feature. Hodnoty výkonu získavané snímačom výkonu nie sú ovplyvnené touto funkciou.
prefMeterSettingsNoteSummary More settings are available via a menu accessed by long-clicking on a meter field. Jednotlivé nastavenia sú dostupné podržaním odkazu daného merania.
prefTrackingStartPromptTitle Tracking start prompt Spustenie sledovania polohy
prefTrackingStartPromptSummary Confirmation dialog before starting tracking Zobrazovať výzvu na potvrdenie príkazu pred spustením sledovania polohy
prefTrackingStopPromptTitle Tracking stop prompt Zastavenie sledovania polohy
prefTrackingStopPromptSummary Confirmation dialog before stopping tracking Zobrazovať výzvu na potvrdenie príkazu pred zastavením sledovania polohy
prefTrackingButtonModeTitle Alternative behavior Alternatívna funkcia
prefTrackingButtonModeSummary (All profiles) Click or long-click for Pause, separate button for Stop. (Všetky profily) Kliknúť alebo podržať tlačidlo pre Pozastavenie a používať samostatné tlačidlo pre Zastavenie.
prefGpsBoostNoteSummary Location updates will always be forced to the highest frequency during navigation Frekvencia aktualizácie GPS je počas navigovania vynútene najvyššia.
prefNoSoundInsideFenceTitle No sounds inside fence Žiadne zvuky v chránenej oblasti
prefNoSoundInsideFenceSummary Do not make sounds while inside a fence, except for the alarms. Neprehrávať zvuk, okrem výstrah, vo vlastnej predvolenej oblasti.
prefSteadyScreenTitle Screen stabilization Stabilizácia zobrazovania
prefSteadyScreenNote1 This feature helps you to see the screen a bit clearly while on the go. The image on the screen is stabilized by applying rapid small movements that try to counteract external shaking. Funkcia pomáha stabilizovať obraz pri pohybe v hrboľatom teréne pomocou malých zobrazovacích pohybov vyrovnávajúcich vonkajšie otrasy.
prefSteadyScreenNote2 This works best for slower movements, such as phone swaying in hand while walking, but also on handlebars while riding or in a car while driving. Funkcia sa spoľahlivejšie uplatňuje hlavne pri pomalších pohyboch s mobilom počas chôdze alebo jazdy.
prefGpsIntervalAdaptiveTitle Adaptive Adaptívny
prefGpsIntervalAdaptiveSummary Automatically adjust the GPS update interval between 1 and 5 seconds, depending on speed. Automatická aktualizácia GPS v intervale od 1 sekundy do 5 sekúnd v závislosti od rýchlosti.
prefGpsIntervalAdaptiveNote Adaptive update intervals can help reduce battery consumption when moving slowly or taking frequent breaks. Adaptívny mód aktualizácie GPS pomáha šetriť kapacitu batériu pri pomalom pohybe alebo častých prestávkach.
prefOnlineElevationTitle Online elevation Online nadmorská výška
prefOnlineElevationSummary Use elevation data from the Internet to improve altitude baseline accuracy. Enabled by default. Používať dáta z internetu pre presnejšie určovanie a zobrazovanie nadmorskej výšky. Predvolene povolené.
Key English Slovak
prefSteadyScreenModeAuto Intelligent enabled (default) Inteligentný mód (predvolené)
prefSteadyScreenModeAutoInfo Activate screen stabilization feature only on bumpy terrain during tracking. This is a good balance of comfort and battery use. Stabilizácia obrazovky je vhodná len pri sledovaní polohy v nerovnom teréne, ako vyvážená funkcia medzi pohodlím a zaťažením batérie.
prefSteadyScreenModeOff Off Vypnuté
prefSteadyScreenModeOffInfo Never activate screen stabilization feature Nikdy neaktivovať funkciu stabilizácie zobrazovania.
prefSteadyScreenModeOn Enabled Zapnuté
prefSteadyScreenModeOnInfo Keep screen stabilization feature always active during tracking. This may consume more battery while the screen is on. Vždy aktivovať stabilizáciu obrazovky pri sledovaní polohy. Funkcia zvýšuje spotrebu energie pri zapnutej obrazovke.
prefSteadyScreenNote1 This feature helps you to see the screen a bit clearly while on the go. The image on the screen is stabilized by applying rapid small movements that try to counteract external shaking. Funkcia pomáha stabilizovať obraz pri pohybe v hrboľatom teréne pomocou malých zobrazovacích pohybov vyrovnávajúcich vonkajšie otrasy.
prefSteadyScreenNote2 This works best for slower movements, such as phone swaying in hand while walking, but also on handlebars while riding or in a car while driving. Funkcia sa spoľahlivejšie uplatňuje hlavne pri pomalších pohyboch s mobilom počas chôdze alebo jazdy.
prefSteadyScreenTitle Screen stabilization Stabilizácia zobrazovania
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device does not have an ambient temperature sensor, but rough values can be derived using other internal sensors (such as CPU temperature). Zariadenie nemá teplotný snímač. Teplota okolia môže byť prípadne odvodená použitím iných snímačov (napríklad podľa teploty CPU).
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Používať odvodený snímač
prefTrackingButtonFreePlacementSummary (All profiles) Allows the Rec button to be placed anywhere in the layout. When disabled, the Rec button will be fixed on the button bar. (Všetky profily) Umožniť ľubovoľné umiestňovanie tlačidla nahrávania na rozhraní. Nepovolenie voľby znamená jeho ukotvenie na paneli tlačidiel.
prefTrackingButtonFreePlacementTitle Free Rec button placement Umiestnenie tlačidla nahrávania
prefTrackingButtonModeSummary (All profiles) Click or long-click for Pause, separate button for Stop. (Všetky profily) Kliknúť alebo podržať tlačidlo pre Pozastavenie a používať samostatné tlačidlo pre Zastavenie.
prefTrackingButtonModeTitle Alternative behavior Alternatívna funkcia
prefTrackingStartPromptSummary Confirmation dialog before starting tracking Zobrazovať výzvu na potvrdenie príkazu pred spustením sledovania polohy
prefTrackingStartPromptTitle Tracking start prompt Spustenie sledovania polohy
prefTrackingStopPromptSummary Confirmation dialog before stopping tracking Zobrazovať výzvu na potvrdenie príkazu pred zastavením sledovania polohy
prefTrackingStopPromptTitle Tracking stop prompt Zastavenie sledovania polohy
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of gasoline] [Litre paliva]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [HP]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/h]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Percentá [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Stupne [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Promile [‰]

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefTrackingStartPromptSummary
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1174