Translation

dialogBaroAltitudePromptMessage
English
Key English Slovak
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Upozornenie: Akcia je nezvratná!

Odstrániť trasu %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Obnoviť trasu
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Treba najskôr vypnúť trasovanie alebo pozastaviť GPS.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Vybratý profil %1$s treba najskôr vynulovať.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktuálny profil %1$s bude prepnutý na %2$s. Pokračovať?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profil %1$s, v ktorom vznikla trasa, už neexistuje. Obnoviť v aktuálnom profile %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Naozaj obnoviť v profile %1$s?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Vyskytla sa chyba.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Obnovovanie... Prosím, počkať…
dialogTracksShareTitle Share tracks Zdieľať trasy
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Vyskytla sa chyba.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Nemožno zdieľať viac ako 100 trás naraz.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Lokalizácia je vypnutá
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Bez polohy nemožno používať monžstvo funkcií.

Sledovanie polohy musí byť povolené.

Otvoriť nastavenia?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Chyba barometrického merania
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrické meranie bolo vypnuté z dôvodu nesúladu s GPS meraním.

Nie je dobré používať barometer v uzavretých alebo klimatizovaných priestoroch.
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Poznámka
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrické meranie funguje len v otvorenom voľnom priestore.

Nie je dobré ho používať v uzavretých alebo klimatizovaných priestoroch.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Poznámka
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termobarometrické meranie vyhodnocuje teplotu otvoreného voľného priestoru.

Nie je dobré ho používať v uzavretých alebo klimatizovaných priestoroch.
dialogResetTitle Finish Ukončenie
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Uložiť trasu a pokračovať novou?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Žiadna trasa nebola uložená. Vynulovať meranie?
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD-mód
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatické otáčanie
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Zvislo
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Vodorovne
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Zvislo (obrátenie)
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Vodorovne (obrátenie)
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Osvetlenie
dialogScreenAutoTheme Auto theme Aut. kombinácia
Key English Slovak
dialog_fenceguard_update_title Update fence Aktualizovať chránenú oblasť
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Vzdialenosť %1$.3f %2$s
Trvanie %3$s
(%4$s)

Nahratá trasa sa zdá krátka. Uložiť?
dialog_volume_alarms_text Alarms Upozornenia
dialog_volume_bell_text Bell Zvonček
dialog_volume_effects_text Effects Efekty
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Poznámka: Na celkové ovládanie zvuku slúžia tlačidlá hlasitosti.
dialog_volume_roaring_text AVAS AVAS
dialog_volume_speech_text Speech Reč
dialog_volume_tallies_text Tallies Hlásenia
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Používanie vstavaných snímačov vyžaduje udelenie povolenia.
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Povolenie sledovať fyzickú aktivitu
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Pre správne fungovanie aplikácie by mal byť Urban Biker vylúčený z optimalizácií.

Otvoriť nastavenia?
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization Optimalizácia batérie
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrické meranie funguje len v otvorenom voľnom priestore.

Nie je dobré ho používať v uzavretých alebo klimatizovaných priestoroch.
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Poznámka
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrické meranie bolo vypnuté z dôvodu nesúladu s GPS meraním.

Nie je dobré používať barometer v uzavretých alebo klimatizovaných priestoroch.
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Chyba barometrického merania
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store Ohodnotiť na Play Store
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Možnosť používať svetlo vrámci aplikácie spravuje toto oprávnenie.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Oprávnenie používať kameru
dialogChartDataTypesTitle Chart types Druhy grafov
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Odhlásiť sa?
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Bazálny metabolizmus (BMR)
dialogEnergyParamsEfficiency Overall thermal efficiency (η) Celková teplotná účinnosť (η)
dialogEnergyParamsTitle Energy parameters Parametre energie
dialogFencesAdd Add fence here Pridať chránenú oblasť
dialogFencesEdit Edit fence Upraviť chránenú oblasť
dialogFencesRemove Remove fence Odstrániť chránenú oblasť
dialogFencesShowFences Show fences Zobrazovať chránené oblasti
dialogFencesUpdate Update fence location Aktualizovať polohu chránenej oblasti

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogBaroAltitudePromptMessage
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 227