Translation Read only

copyrightVersionInfo
English
Key English Slovak
controlPanelMapShowButtonTitle Show map Zobraziť mapu
controlPanelScreenOrientation Screen orientation Zobrazenie
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Zdielať snímok obrazovky
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Snímok obrazovky
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Spravovať snímače
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Snímače
controlPanelSoundAlarms Alarms Upozornenia
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Automatický zvonček
controlPanelSoundEffects Effects Efekty
controlPanelSoundRoar AVAS AVAS
controlPanelSoundSpeech Speech Reč
controlPanelSoundTallies Tallies Hlásenia
controlPanelSoundVolume Volumes Hlasitosť
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Zmeniť jednotky
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Jednotky
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
dataStorageChooseButton Choose data storage location Vybrať umiestnenie úložiska dát
dataStorageInfo1 It is recommended to use a custom storage location for your tracks and data to prevent accidental data loss if the app is uninstalled, and to make backups easier. Doporučuje sa vytvorenie vlastného pamäťového umiestnenia trás a dát kvôli väčšej bezpečnosti ich uchovania po odinštalovaní aplikácie a pre jednoduchšie zálohovanie.
dataStorageInfo2 When you change the data storage location, the previous app data will be automatically transferred to the new location. This happens in the background and may take some time.

Revoking access leaves the data intact.
Pri zmene umiestnenia dátového úložiska sa dáta aplikácie automaticky premiestnia na nové miesto. Proces prebieha na pozadí a môže chvíľu trvať.

Odvolanie prístupu do umiestnenia nemôže poškodiť ani zmeniť dáta.
dataStorageNotSetMessage The data storage location is not set, please use the button above.

The app is currently using the default folder for tracks and data.
Miesto pre úložisko dát nebolo zvolené, pokračovať pomocou tlačidla hore.

Aplikácia aktuálne používa predvolený priečinok umiestnenia trás a dát.
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$s MB
%2$s položiek
dataStorageStatsTitle Storage stats Štatistika úložiska
dataStorageTitle Storage Úložisko
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Premiestnené položky: %1$s z %2$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Trvanie: %1$s
dataStorageTransferInfoSpeed Speed: %1$s MB/s (%2$s items/s) Rýchlosť: %1$s MB/s (%2$s položiek/s)
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Stav: %1$s
dataStorageTransferInfoTitle Last change Posledná zmena
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Proces zlyhal — obnova pokusu

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
copyrightVersionInfo
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 7