Translation

prefMapDiskCacheAgeEntries_7
English
Key English Slovak
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_6 500 MB 500 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_7 1 GB 1 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_8 2 GB 2 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB 3 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_10 4 GB 4 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_11 5 GB 5 GB
prefMapDiskCacheAgeEntries_0 1 day 1 deň
prefMapDiskCacheAgeEntries_1 5 days 5 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_2 10 days (default) 10 dní (prednastavené)
prefMapDiskCacheAgeEntries_3 15 days 15 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_4 30 days 30 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_5 45 days 45 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_6 60 days 60 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_7 90 days 90 dní
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default) Bez omeškania (predvolené)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds 0,1 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds 0,2 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds 0,3 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds 0,4 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds 0,5 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_6 0.75 seconds 0,75 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_7 1 second 1 s
prefScreensaverTimeoutEntries_0 5 seconds 5 sekúnd
prefScreensaverTimeoutEntries_1 10 seconds 10 sekúnd
prefScreensaverTimeoutEntries_2 15 seconds 15 sekúnd
prefScreensaverTimeoutEntries_3 20 seconds (default) 20 sekúnd (predvolené)
prefScreensaverTimeoutEntries_4 30 seconds 30 sekúnd
prefScreensaverTimeoutEntries_5 45 seconds 45 sekúnd
prefScreensaverTimeoutEntries_6 1 minute 1 minúta
Key English Slovak
prefBarometricAltitudeNoteSummary Use these only in the open atmosphere! Please disable while in pressurized, closed or air-conditioned vehicles like cars or airplanes! Používanie funkcie je vhodné len v otvorenom voľnom atmosferickom priestore.
prefBarometricAltitudeSummary Use pressure sensor data to enhance altitude accuracy, if available Používať dáta zo snímača tlaku pre presnejšie určovanie nadmorskej výšky
prefBarometricAltitudeTitle Barometric altitude Barometrická nadm. výška
prefGnssActivityRecognitionSummary Recognize standing still vs. moving for GPS. May introduce delays and some lost distance after a break, but will prevent most GPS noise. Rozpoznávanie státia a pohybu. Môže spôsobovať omeškanie a odchýlku merania času a vzdialenosti, avšak pomáha redukovať chyby GPS.
prefGnssActivityRecognitionTitle Reduce GPS noise Znižovať lokalizačnú odchýlku
prefGnssAutomaticSleepSummary Turn off location automatically while being still, and back on when movement starts. This reduces battery usage on longer breaks, without the need to stop the tracking. Automatické vypínanie GPS pri zastavení a obnovovanie pri pohybe. Pomáha šetriť kapacitu batérie a predchádzať nutnosti prerušenia sledovania trasy pri dlhších prestávkach.
prefGnssAutomaticSleepTitle GPS auto sleep Automatické pozastavenie GPS
prefGpsBoostNoteSummary Location updates will always be forced to the highest frequency during navigation Frekvencia aktualizácie GPS je počas navigovania vynútene najvyššia
prefMapDiskCacheAgeEntries_0 1 day 1 deň
prefMapDiskCacheAgeEntries_1 5 days 5 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_2 10 days (default) 10 dní (prednastavené)
prefMapDiskCacheAgeEntries_3 15 days 15 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_4 30 days 30 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_5 45 days 45 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_6 60 days 60 dní
prefMapDiskCacheAgeEntries_7 90 days 90 dní
prefMapDiskCacheAgeTitle Map cache age limit Vyrovnávacia pamäť pre mapy
prefMapDiskCacheSizeEntries_0 10 MB 10 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_1 50 MB 50 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_10 4 GB 4 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_11 5 GB 5 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (predvolené)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_6 500 MB 500 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_7 1 GB 1 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_8 2 GB 2 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB 3 GB
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. Pri prehliadaní máp sa ukladajú informácie vo výrovnávacej pamäti, ktoré umožňujú rýchle a offline zobrazenie mapy pri jej ďalšom otvorení, čím sa šetria kapacita batérie a dáta.

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefMapDiskCacheAgeEntries_7
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1368