Translation

dialogOpenRainviewerText
English
Key English Slovak
dialogPowerWeightsWeightRider Driver Vodič
dialogPowerWeightsWeightVehicle Vehicle Vozidlo
dialogPowerWeightsWeightCargo Cargo Náklad
dialogPowerWeightsWeightPassengers Passengers Spolujazdci
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Kolesá
dialogPowerParamsTitle Power loss coefficients Súčinitele straty výkonu
dialogPowerParamsDragArea Air drag area (Cd·A) Plocha čelného odporu (Cd·A)
dialogPowerParamsRollResist Rolling resistance coef. (Cᵣᵣ) Súčiniteľ valivého trenia (Crrᵣᵣ)
dialogEnergyParamsTitle Energy parameters Parametre energie
dialogEnergyParamsEfficiency Overall thermal efficiency (η) Celková teplotná účinnosť (η)
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Bazálny metabolizmus (BMR)
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Zvoliť tento priečinok
dialogMapsDownloadTitle Offline maps download Offline-mapy
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Načítať stránku pre stiahnutie máp?
dialogMapsTerrainDownloadTitle Terrain download Stiahnutie terénu
dialogOpenRainviewerText Open www.rainviewer.com web page now? Prejsť na stránku www.rainviewer.com?
dialogTrackEditTitleHint Title Názov
dialogTrackEditNotesHint Notes Poznámky
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Prosím, počkať...
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Pripravujú sa údaje trasy…
dialogTrackUploadSending Sending… Odosielanie…
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Podeľ sa o svoje dojmy…
dialogTrackUploadShareButton Share Zdieľať
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Zdieľať nanovo
dialogTrackUploadUpdateButton Update Aktualizovať
dialogTrackUploadActivityType Activity type Druh aktivity
dialogTrackUploadPlatform Online service Online služba
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Dochádzanie
dialogChartDataTypesTitle Chart types Druhy grafov
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval Interval aktualizácie GPS
dialogGpsIntervalValue %1$s
Key English Slovak
dialogMapsTrackColorAltitude @string/infoMeterModeAltitudeTitle
dialogMapsTrackColorCadence @string/infoMeterModeCadenceTitle
dialogMapsTrackColorDuration @string/infoMeterModeDurationTitle
dialogMapsTrackColorElapsed @string/summaryTotalTime
dialogMapsTrackColorHeartRate @string/infoMeterModeHeartRateTitle
dialogMapsTrackColorPace @string/infoMeterModePaceTitle
dialogMapsTrackColorSlope @string/infoMeterModeSlopeTitle
dialogMapsTrackColorSpeed @string/infoMeterModeSpeedTitle
dialogMapsTrackColorTemperature @string/infoMeterModeTemperatureTitle
dialogMapsWeatherRadar Precipitation radar Predpoveď zrážok
dialogMeterModesTitle Choose available modes Vybrať z dostupných funkcií
dialogOfflineMapsChooseMessage Map file not found or is not accessible. Choose some other maps file/folder now? Súbor mapy sa nenašiel alebo je neprístupný. Vybrať iný súbor/priečinok?
dialogOfflineMapsChooseTitle Offline maps problem Chyba offline-mapy
dialogOfflineMapsFolderCopyMessage Selected content must be copied to the app-specific maps folder in order to be used.

Do this now?
Súbory treba skopírovať do priečinka s mapami, aby bol ich obsah použiteľný v aplikácii.

Umiestniť súbory?
dialogOfflineMapsFolderCopyTitle Copy to maps folder Kopírovať do priečinka máp
dialogOpenRainviewerText Open www.rainviewer.com web page now? Prejsť na stránku www.rainviewer.com?
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Oprávnenia sú nevyhnutné pre správne fungovanie aplikácie.

Prejsť do nastavení?
dialogPowerParamsDragArea Air drag area (Cd·A) Plocha čelného odporu (Cd·A)
dialogPowerParamsRollResist Rolling resistance coef. (Cᵣᵣ) Súčiniteľ valivého trenia (Crrᵣᵣ)
dialogPowerParamsTitle Power loss coefficients Súčinitele straty výkonu
dialogPowerWeightsRotInertiaTitle Rotational inertia Točivá zotrvačnosť
dialogPowerWeightsTitle Weights Hmotnosti
dialogPowerWeightsWeightCargo Cargo Náklad
dialogPowerWeightsWeightPassengers Passengers Spolujazdci
dialogPowerWeightsWeightRider Driver Vodič
dialogPowerWeightsWeightVehicle Vehicle Vozidlo
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Kolesá
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Nový profil bude nastavený podľa aktuálneho profilu
dialogProfileAddTitle New profile Nový profil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Upozornenie: Vymažú sa všetky údaje a nastavenia profilu! Uložené trasy zostanú nezmenené.

Odstrániť profil %1$s?

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogOpenRainviewerText
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 339