Translation

locale
English
Key English Slovak
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Kadencia krokov
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Počet vykonaných krokov.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Kroky
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Teplota vzduchu meraná vstavaným alebo iným snímačom.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Teplota
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Strata výkonu pri stúpaní alebo jeho naberanie pri klesaní.

Záporná hodnota znamená naberanie výkonu (klesanie).

Pri kcal/h alebo kJ/h sa berú do úvahy účinnosť a BMR.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Vertikálny výkon
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Rýchlosť vo zvislom smere, hore kladná, dole záporná.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Vertikálna rýchlosť
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Meria odklon od priamej línie trasy.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Kľukatosť
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licencia už bola zakúpená
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licencia bola úspešne pridelená. Vďaka za podporu.
loading Loading… Načítava sa…
locale en sk
manageSubscriptions Manage subscriptions Spravovať registrácie
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapy Mapbox
🔹 Žiadna reklama
mapLayerSatellite Satellite Satelit
mapLayerStreet Street Ulice
mapLayerTerrain Terrain Terén
mapMarkerFinish Finish Koniec
mapMarkerMyLocation My location Moja poloha
mapMarkerStart Start Začiatok
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 Mapy MapTiler
🔹 Žiadna reklama
menuAbout About Informácie
menuCenterOnMap Center Vycentrovať
menuClear Clear Vymazať
menuClose Close Zavrieť
menuCollapse Collapse Zavrieť

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
locale
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1